Vissza a főoldalra
ONLINE KULTURÁLIS
ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
Postacím: 1174 Bp, Podmaniczky Zs. u. 3.
E-mail: napsziget@gmail.com
 
Aktuális
Írások
Elsõ Közlés
Írások
Kortárs
Irod. Válogatás
Klasszikus
Irod. Válogatás
NapSziget
Galéria
Nyomtatott NapSziget
Kulturális ajánlataink
Mûvészkeresõ játék!!!
Szerk. munkatársaink
Támogatók, partnerek
 
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK


(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail n Facebook n Twitter n Skype: napsziget123 n 06-30/520-1428 n H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
Irodalom

Kulturális színes

Könyvajánló

Képzõmûvészet

Fotómûvészet

Népmûvészet

Zene

Film

Színház

Riport, tudósítás
 

KÉPZÕMÛVÉSZET
Ijjász Gyula festõmûvész

Ijjász (Jaczik) Gyula festõmûvész neve a mai ember számára nem sokat mond, elsõsorban azért, mert a tevékenységének a fõ köre Észak-Amerikára, illetve Kárpátaljára esett, másrészt elfelejtették. Ez azonban nem jelenti azt, mintha kisebb lenne más, elismert mûvészeknél. Magam egyértelmûen tehetségesnek tartom, akirõl érdemes megemlékeznünk. Két képével szerepel a Mányokitól Aba Novákig címû kötetben, amely képek eredetiben az ungvári Szépmûvészeti Múzeumban voltak találhatók.

IRODALOM
A mûvészet és az irodalom filozófiája

A mûvészi hitvallásom az, hogy intuitív indíttatású, de értelmileg megalapozott kreatív problémakezeléssel jutok el a logikai kibontakoztatású megfogalmazáshoz és a tisztán megérzésszintû, de azért átgondolt képi ábrázoláshoz, amelyben a szöveghez választott kép önmagában, de ezek kölcsönhatásaként is intellektuális töltést kell adjon a komplex, írt és az általam készített fényképen megjelenített mûnek.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Emlékérme-kibocsátás Szinyei Merse Pál kettõs évfordulója alkalmából

Szinyei Merse Pál születésének 175. évfordulója és halálának centenáriuma alkalmából 10 000 Ft névértékû ezüst, valamint 2000 Ft névértékû színesfém emlékérméket bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank 2020. július 4-én. A modern magyar festészet úttörûjének és iskolateremtõ képviselõjének tiszteletére megjelenõ emlékérmék a magyar képzõmûvészet kiemelkedõ alakjainak emléket állító tematikus gyûjtõi sorozatot gazdagítják.

ESSZÉ, JEGYZET
Csibi Lóránd: Mi MAGOK vagyunk - Trianon 100 a lehetõségek hazájában

Tizennyolc év kommunizmus, majd tizenkét év saját értelmezésû román demokrácia után egy húszéves amerikai álom következett. Mindezek azt eredményezték, hogy belecsöppenve a diaszpórai magyarság életébe, megértettem magyarságom fontosságát. Ha lehet azt mondani, itt lettem magyar, mert otthon nem volt nagy dolog magyarnak lenni. De itt, az óceánon túl, amikor megszólal a templomunk harangja, felcsendül a magyar és a székely himnuszunk vagy éppen a Nélküled, megrohannak az érzések.

ESSZÉ, JEGYZET
Simon-Benedek Zsuzsánna: A lelkünkben tért vissza

"Régi Magyar Világ", "Kicsi Magyar Világ" - hallottam számtalanszor nagyszüleimtõl már egészen kicsi koromban. Akkor még nem tudtam, mit is jelentenek ezek a kifejezések. Aztán, ahogy az ember esze kezd összeállni és egyre kíváncsibb is lesz, az elmondásokból érteni kezdtem, hogy mirõl is regélnek ezek a kifejezések. 

KÖNYVAJÁNLÓ
Vándorlásunk társa lett
Az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus történészi szemmel

Az 1938-ban Budapesten megrendezett XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a XX. századi magyar katolicizmus egyik legnagyobb szabású rendezvénye volt, amely nemcsak a jelenlévõkre gyakorolt mély hatást, hanem több mint nyolcvan év távolából is elismerésre készteti az utókort. A most megjelent, Vándorlásunk társa lett címû hiánypótló kötet szerzõi a történettudomány eszközével, másfelõl a mûvészet- és építészettörténeten keresztül mutatják be a kongresszus rendezvényeit, annak elõkészítõ és szervezési munkálatait, valamint utóhatását.
 

IRODALOM
Kabdebó Lóránt: Eukarícia

Szentkuthy Miklós nevezte el Dobos Marianne-t Eukaríciának (a Vigiliában éppen Eukaricát ír). Marianne mindig vitában állott Miklóssal. Nem hitt katolikus keresztény mivoltában. Mindig rá akarta döbbenteni eltévelyedésére.

KÖNYVAJÁNLÓ
Két nagyjátékfilm, közeli képekbõl - Farkas Csaba új könyvében
Varánusz bácsi itt járt tegnap délután

Nincs tökéletes hely és állapot ebben a világban, csak tökéletes szándék, amelyet vagy megvalósít az, aki elgondolta, vagy nem - általában nem. Farkas Csaba Festett ösvény címû kisregényének fiatal hõse, Zamfiri, illetve a Járatlan úton sokat megélt fõszereplõje, Thakács is így jár.

IRODALOM
Novák Imrére emlékezünk

Megrendülve közöljük az olvasókkal, hogy Novák Imre (1953-2020) író, költõ, tanár, pedagógiai szakember ez év március elején távozott az élõk sorából. Tanári, majd késõbb pedagógiai, mûvészeti munkaköreiben mindig elismerés övezte munkáját. Számos nyomtatott  és online lapban jelentek meg irodalmi és szakmai írásai.

ZENE
Dombó Dániel: A tiszta értékek, az õsforrás megõrzésére kell törekednünk

Dombó Dániel énekes, karnagy, zeneszerzõ, a salzburgi dóm kórusának karnagysegédje kérdésünkre válaszolva kifejtette: az egyháznak mindig az állandó értékeket kell képviselnie. Ehhez szükség van a folyamatos önvizsgálatra és korrekcióra, ami nem egyenértékû a csélcsap módon történõ reformokkal, modernizációs törekvésekkel. Szerinte nem jó út, ha a régit kidobjuk, mert régi, és az újra kritika nélkül mondjuk, hogy jó, mert új. Nem kell mindent elfogadni, ami régi, de konstansnak kell maradni, mert az egyház kõsziklára épült, ami valós értéket jelent, ami mindig állandó. 

KÉPZÕMÛVÉSZET
Józsa Judit: "Erõsen konok székely vagyok, hiszek a magyar nemzet lelkierejében"

Józsa Judit korondi születésû, Budapesten élõ kerámiaszobrász, mûvészettörténész, a Józsa Judit Galéria tulajdonos-vezetõje és a Józsa Judit Mûvészeti Alapítvány elnöke a kijárási korlátozás ideje alatt sem pihenéssel tölti az idõt: számos formáját találta meg annak, hogy a virtuális térben teljesítse küldetését - tárlatot rendez, tanít, bemutatókat tart. Mindeközben erõs hittel és bizakodással tekint a jövõbe: "Szívbõl remélem, hogy Isten segítségével a koronavírus okozta veszélyhelyzetbõl kigyógyulunk szeptemberig és így nem kell elhalasztani az Eucharisztikus Kongresszust. Olyan jó lenne, ha ezen az eseményen az Eucharisztiát ünnepelve a világ keresztényeivel együtt adhatnánk hálát a pandémia túléléséért is" - mondja.

ESSZÉ, JEGYZET
Zsuffa Tünde: Asszony, íme, a te fiad!

Alig több mint két hónappal ezelõtt még csak egy hír volt a sok közül, hogy Kínában valami vírus miatt meghaltak néhányan, most pedig itthon vagyok a fiammal már huszonvalahány napja az önkéntesen vállalt karanténunkban. Kíméletlen gyorsasággal változott meg az életünk, szinte felocsúdni sem volt idõnk, csak úgy kapkodtuk a fejünket, ahogyan a járvány terjedt Európában. 

KULTURÁLIS SZÍNES
Csendben, de nem magányosan

Gyerekkoromból pontosan emlékszem arra a halk, mindig nagyon tapintatos neszre, ahogy a nagymamám vasárnaponként a mise végének közeledtével motozni kezdett viseltes, de ragyogóan tiszta retiküljében, s elõhalászott belõle egy csomóra kötött fehér zsebkendõt, amiben az Új Emberre félretett forintokat tartotta. Kicsit olyan volt ez számára, mint egy szertartás.

ZENE
Énekével szolgál az opera doyenje
Franz Binder az egymáshoz közelebb kerülés lehetõségeként éli meg bezártságunk idõszakát

"Ezekben a nehéz idõkben közelebb kerülünk egymáshoz, annak ellenére, hogy kellõ távolságot kell tartanunk egymástól. A lényegest, az alapvetõt emeli ki és vezeti szemünk elé ez a helyzet, és újra csak a hit felé vezérel, ami nem azt jelenti, hogy az értelmünk egyszerûen kikapcsol, hanem jártasabbá válik. Rájövünk arra, hogy mennyire ésszerûtlen csak abban bízni, ami látszólag bebizonyított" - válaszolta kérdésünkre Franz Binder, a Linzi Színház nyugalmazott baritonja. Az aradi születésû, Linzben élõ mûvésszel kalandos életérõl és hitérõl beszélgettünk.

FILM
Nyilvános a Jakab Antal püspök életét bemutató dokumentumfilm

Két évvel ezelõtt, 2018 tavaszán kezdõdtek azok a nagyszabású, Erdélyen, Magyarországon és Rómán átívelõ filmforgatások, amelyek a hitvalló gyulafehérvári fõpásztor, Jakab Antal püspök életét és munkásságát hivatottak, most elõször, mozgóképalkotás formájában a nézõ elé tárni. A dokumentumfilm 2019-ben elkészült, a Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Gyulafehérvár és Budapest állomásokra ez év elsõ felére tervezett díszbemutatókat azonban a jelenlegi, világjárvány okozta körülmények meghiúsították. Az alkotók úgy határoztak, a helyzet bizonytalanságára való tekintettel nem várnak tovább, és a filmet Jakab Antal megyéspüspöksége kezdetének negyvenedik évfordulóján, 2020. április 2-án nyilvánossá tették.

KULTURÁLIS SZÍNES
Nyolc hónap alatt három ország tíz helyszínén mutatkozott be a kézdivásárhelyi
Szentkereszty Stephanie Egyesület

A kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetû, fogyatékossággal élõ, megváltozott munkaképességû, családon belüli erõszak áldozataivá váló, nehéz sorsú idõs, hajléktalan és más krízishelyzetben lévõ személyeknek való segítségnyújtás céljával jött létre 2003-ban, a Báró Szentkereszty Stephanie (1842-1906) által 1872-ben alapított Erzsébet Árvaleány Nevelõintézet és 1874-ben létesített menedékház történelmi és erkölcsi alapjain. Az egyesület sok száz gyermek- és felnõttgondozottnak nyújtott és nyújt szükség szerinti szakmai és emberi segítséget.

KULTURÁLIS LAPSZEMLE
Bólya Péter emlékezete
Beszélgetés Bólya Zsuzsannával, az író lányával

Sokaknak ismerõs Bólya Péter neve, de egyre többen vannak, akiknek ez a név már nem mond semmit - hacsak véletlenül fel nem fedezik maguknak mûveit -, mert a "hivatalos" irodalomtörténet kevés figyelmet szentel neki, nincs honnan elõzetesen megismerni. Sõt jóformán csak Lõrinczy Huba irodalomtörténész elemezte átfogóan, nagy lélegzetû tanulmányt publikálva róla Fénytörés címû kötetében.

IPARMÛVÉSZET
Anyag és Ima - Lenzsér-Mezei Kata iparmûvész kiállítása

2020. február 25-én 17 órakor nyílik meg Lenzsér-Mezei Kata iparmûvész Anyag és Ima címû kiállítása az E-Galériában (1055 Budapest, Falk Miksa u. 8.), az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elõrendezvényeként. A tárlaton a NEK Titkárság 2018-ban kiírt kétfordulós pályázatának gyõztes alkotását mutatják be, amely egy reprezentatív monstrancia (szentségtartó, szentségmutató). Ez alkalommal lesz a kegytárgy õsbemutatója, majd a kiállítás a Tokaji Szent Orbán Napok nyitórendezvényeként Mádon lesz látható 2020. május 22-én.

KULTURÁLIS LAPSZEMLE
Elhunyt Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke

A Magyar Versmondók Egyesülete megrendülten, kimondhatatlan fájdalommal tudatja, hogy az egyesület alapítóelnöke, Kiss László, a versmondás és az amatõr színjátszás egyik legjelesebb jelenkori képviselõje, az amatõr mûvészeti élet egyik dzsinje, 72 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Több szakmai és társadalmi szervezet vezetõjeként elvitathatatlan érdemeket szerzett az amatõr mûvészeti ágak kibontakozásában, a hazai és Kárpát-medencei tehetségkutatásban és tehetséggondozásban.

ESSZÉ, JEGYZET
Puss Sándor SJ: (Kis)Karácsonyi erotika

Karácsonykor hallhattuk Máriáról: ...még mielõtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant... (Mt 1,28). Az Ige ma is aktuális, ma, amikor egyre gyakrabban egybekelnek, egybeköltöznek a fiatalok, de foganni - azt nem, majd késõbb (s olcsó okok mindig akadnak). Szent Család vasárnapjára terveztem errõl prédikálni, de... végül Ferenc pápa karácsonyi figyelmeztetése gyõzött: ne féljetek a változásoktól - üzente nekünk, papoknak.

KULTURÁLIS SZÍNES
Tardoskedden zárul a Sík Sándor-emlékfélév
A felvidéki rendezvény egyúttal a Sík Sándor Cserkészcsapatok találkozója lesz

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata és a tardoskeddi 60. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat minden kedves érdeklõdõt szeretettel hív a Sík Sándor-emlékfélév Szembe a Nappal címû záróeseményére, melyet 2019. november 23-án, szombaton 14 órai kezdettel tartanak Tardoskedden. Az eseményen a budapesti 2. sz. Sík Sándor Piarista Cserkészcsapat, valamint a szombathelyi 51. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat is részt vesz, verses-zenés mûsort erdélyi vendégmûvészek adnak.

IRODALOM
Sík Sándor-emléknapok Genfben
Csadi Zoltán verses-zenés mûsora is része lesz a programnak

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata, a Genfi Magyar Katolikus Misszió, a Genfi Magyar Kulturális Központ és a genfi 75. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat a neves papköltõ és cserkészvezetõ születésének 130. évfordulója alkalmából Sík Sándor-emléknapokat szervez a Genfi Magyar Kulturális Központban (Chemin du Ruisseau 36, 1216 Cointrin, Genf) 2019. november 16-án és 17-én. Szombaton 15 órai kezdettel interaktív cserkész- és gyermekfoglalkozásokra várja az érdeklõdõket a két foglalkozásvezetõ, a genfi és a svájci körzeti cserkészparancsnok, majd a program 17 órától zenés irodalmi délutánnal folytatódik. 

ZENE
"Isten-lehelte szépnek" - Kovács Nóni Párizsban vendégszerepel

"Embernek lenni! Csak-embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld-szülte földnek és Isten-lehelte szépnek!" - ez a mottója annak az, énekelt szavakon alapuló megemlékezésnek, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata és a Párizsi Magyar Katolikus Misszió rendez 2019. november 3-án, vasárnap a 11 órakor kezdõdõ szentmise után a Párizsi Magyar Katolikus Misszió székhelyén (42 rue Albert Thomas). A Sík Sándor-emlékfélév Isten-lehelte szépnek címû verses-zenés elõadását Kovács Nóri énekes, dalszerzõ, Magyar Kultúráért-díjas és Nemzeti Értékként elismert elõadómûvész mutatja be, a rendezvény házigazdája Gonthierné Romhányi Anna, a Párizsi Magyar Katolikus Misszió Gazdasági Tanácsának alelnöke.

KÖNYVAJÁNLÓ
Sokakat könyvei rabjává tesz a Hírek rabjai szerzõje
Zsuffa Tünde alig néhány év alatt a legolvasottabb és legkedveltebb magyar írók közé jegyezte be magát

A Paprika rummal, Angyal a földi pokolban, Híd közepén és Ingeborg után Hírek rabjai címû nagy sikerû regényével járja az országot Zsuffa Tünde - helyesebben, amikor könyvbemutatót vagy író-olvasó találkozót tart, mind az öt kötetét magával viszi, és elmondja teltházas közönségeinek, hogy a regényeiben kapcsolatokról, lelkiismeretrõl, emberi tartásról, küzdelmekrõl, bukásokról és talpra állásokról ír. Hogy olyan karaktereket formál, amelyeken keresztül bemutathatja, az ember mennyire más kívülrõl, mint belülrõl, mert valójában mindenki szerepet játszik, és hogy milyen nehéz válaszvonalat húzni jó és rossz között. Zsuffa Tünde a könyvünnepek, -fesztiválok, kultúrházak, templomok mellett iskolákat is gyakran felkeres, mert úgy tartja: a diákoknál nincs hálásabb közönség.

KÖNYVAJÁNLÓ
A tények rekonstruálása az utcai harcoktól a kötéllel ítélkezõ bíróságokig
Eörsi László Pesti lányok, 1956 címû kötetérõl

A most megjelent Pesti lányok, 1956 címû tanulmánykötetben 66 nõ szerepel, akik az 1956-os forradalom és szabadságharc idején egy-egy harcoló csoportban, fegyverrel, vagy vöröskeresztes tevékenységgel, élelemellátással, esetenként röpcédulák elõállításával vettek részt a küzdelemben. Kevéssé ismert forradalmárok mellett olvashatunk híres nõkrõl is, mint Tóth Ilonáról, akinek tevékenységérõl évtizedek óta vita zajlik, de ott találjuk Wittner Máriát is, akinek személye széles körû vitákat vált ki - ahogy a szerzõ a könyv hátoldalán lévõ ajánlásban mondja. 

FILM
Sára Sándor-díjat alapít az emberi erõforrások minisztere

Sára Sándor emlékére filmmûvészeti díjat alapítKásler Miklós, az emberi erõforrások minisztere. A 40 év alatti filmesek számára adható elismerés azon fiatal alkotóknak, rendezõknek, operatõröknek, illetve forgatókönyvíróknak adományozható, akik mûveikkel elsõsorban a nemzeti összetartozás fontosságra irányítják rá a figyelmet.

ZENE
Sebestyén István Innsbruckban vendégszerepel
Hétvégén Sík Sándor-napokat tartanak a tiroli tartományszékhelyen

"Akarom: keljen új életre benned / Alvó dala az építõ igennek" - Sík Sándor Isten lánca címû versébõl való az a mottó, amellyel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata, a 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat és az Innsbrucki Magyar Római Katolikus Egyházközség október második hétvégéjén Innsbruckban Sík Sándor-emlékprogramokat szervez. Október 12-én, szombaton délután 15 órára verses-mesés-dalos-játékos délutánra várják a gyermekeket és fiatalokat, cserkészeket és diákokat (helyszín: Jugendheim der Pfarre Saggen, 6020 Innsbruck, Falkstraße 26, Tiefparterre), 13-án, vasárnap a 11 órakor kezdõdõ szentmise után pedig népénekek, népi imák félóráján vehetnek részt (nemcsak) a felnõttek a Magyar Házban (6020 Innsbruck, Richard-Wagner-Str. 3.).

ZENE
Fehérváry Lilla Londonban vendégszerepel
Fõhajtást tartanak az aradi vértanúk és Sík Sándor emléke elõtt

Az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata, a Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Fõlelkészség, a Szent István Ház - ARKME Egyesület és az 50. Kossuth Lajos Cserkészcsapat szervezésében megvalósuló, Fõhajtás a 170 éve mártírhalált halt aradi vértanúk és a 130 éve született Sík Sándor papköltõ emléke elõtt címû interaktív zenés irodalmi délutánt 2019. október 6-án, vasárnap a 11.30-kor kezdõdõ szentmise és az azt követõ ebéd után, 14 órától tartják (62 Little Ealing Lane London W5 4EA).

KULTURÁLIS SZÍNES
Megtartották a IX. Székely Menekültek Emléknapját Hajdúnánáson
Emléktáblát állítottak és ginkgo biloba facsemetét ültettek a derék nánásiak

Pontosan negyven évvel ezelõtt, 1979 szeptemberében az akkor még segédpüspökként szolgáló dr. Jakab Antal egyik külföldi útja során, magánszemélyként, felkereste kisgyermekkorának - a szülõfaluja melletti második - fontos helyszínét: Hajdúnánást. Találkozni akart annak a településnek a nyitott szívû lakóival, amely annak idején bõ egy évre otthont nyújtott számára, hogy köszönetet mondjon a befogadásért, és Istennek is hálát akart adni abban a templomban, amelyben másodikos elemistaként édesanyjával, testvéreivel és földijei százaival-ezreivel együtt olyan sokat imádkozott. Ennek a negyven évvel ezelõtti látogatásnak az emlékét örökítette meg a nánási katolikus közösség a kerek évfordulón, ünnepi szentmisével, emléktáblaavatással és emlékfaültetéssel.

KÖNYVAJÁNLÓ
Tanulmánykötet jelent meg Buczkó József néprajzkutató tiszteletére
Horváth István, Darvas-Kozma József, Ozsváth Judit, Varga Gabriella és Vencser László is a szerzõk között

Az Oltáriszentség tisztelete a XIX. századi Erdélyben; Márton Áron és Domokos Pál Péter erdélyi népnevelõ munkája a két világháború között; valamint Jakab Antal püspök egyháza és népe szolgálatába helyezett élete és munkássága is feltûnik annak a, tizenhárom tanulmányt közreadó kötetnek a témái között, amellyel Buczkó József igazgatót köszöntötte nyugalomba vonulása alkalmából a hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény munkaközössége. A Darócziné Bordás Andrea szerkesztõi és szervezõi munkáját dicsérõ könyv szeptember 6-i ünnepélyes átadását és bemutatását kiállítás is kísérte Buczkó József képzõmûvészeti - festmény- és kovácsoltvas- - alkotásaiból.

KULTURÁLIS SZÍNES
Te Deum a Pázmáneumban
Sík Sándor-esttel nyílik meg Bécsben az Ars Sacra Fesztivál

Kettõs megnyitóra: a Collegium Pázmáneum megalapításának 400. évfordulója elõtt tisztelgõ megemlékezéssorozat, egyben az idei Ars Sacra Fesztivál bécsi nyitóeseményére várja az érdeklõdõket a jubiláló intézet szeptember 14-én, szombaton. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálatával közösen szervezett esten 17 órakor Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be a szentmisét az intézet kápolnájában (Collegium Pázmáneum, 1090 Bécs, Boltzmanngasse 14.), majd azt Te Deum címmel a díszteremben kulturális mûsor követi. 

IPARMÛVÉSZET
Folyamatos vándorúton a Missziós kereszt

A 2020. szeptemberében esedékes budapesti Eucharisztikus Világkongresszus missziós szimbóluma Ozsvári Csaba ötvösmûvész (1963–2009) alkotása: egy három méter húsz centi magas tölgyfakereszt, melyet honfoglalás kori motívumokkal díszített bronzborítás ékesít. Tizennyolc ereklyét és a Szent Kereszt egy darabját is tartalmazza, így a magyar szentek egyedülálló ereklyetartója. Eredetileg 2007-re, a Budapesti Városmisszióra készült, ekkor a Szent István-bazilika elõtt állították fel, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában helyezték el.

KÖNYVAJÁNLÓ
Posztot a posztmodernhez!
Marczinka Csaba új verseskötetérõl

Most olvastam el negyedszer Marczinka Csaba új verseskönyvét. Mi tartja össze a különbözõ (költõi) korszakokban született alkotásokat? Könnyebb meghatározni, hogy mi nem. Nincs egységes textus, nincs egységes formavilág. Nincsenek elkülönülõ ciklusok, még ha a könyv elején ezt is mímeli a költõ. Mondhatnám: az elbeszélõ költeményre hajazó kísérlet (Dévaj Szent Feri kalandozásai) ügyesen vezeti félre az olvasót. Úgy tesz, mintha a magyar költészet nagy hagyományaihoz kapcsolódna, ezt néhány vendég-töredékkel, allúzióval is alátámasztja, de valójában igazi huszonegyedik századi szöveget tesz elénk. Poszt-posztmodernet, ha úgy tetszik, sõt akkor is, ha nem tetszik.

KULTURÁLIS LAPSZEMLE
Tizenöt éves a Csíksomlyó Magazin

Ünnepel a Csíksomlyó Magazin: elérkezett a tizenötödik születésnapjához. Az évente egy alkalommal - a pünkösdszombati csíksomlyói búcsú alkalmára -, rendszerint hatvan-hetven vagy még ennél is több oldalnyi terjedelemben megjelenõ, mintegy másfélszáz vagy még ennél is több fényképpel illusztrált csupaszínes exkluzív kiadvány ünnepel azért is, mert jubileumi kiadása éppen abban a történelmi pillanatban kerül az olvasók kezébe, amikor Szent Péter utódja látogatást tesz a székelyföldi kegyhelyen.

IRODALOM
Légszomjtól a japán életképekig
Bak Rita verseirõl

Az ember erkölcsi természetével foglalkozik, ír lelkünk ambivalenciájáról, önmagunk keresésérõl. Otthonosan mozog világunkban, nincs bezárva pusztába, ugarba, vagy a pesti, budai terek közé. Költészetének erejét a közvetlensége adja.

FOTÓMÛVÉSZET
Hagyomány, természet, divat

A fotózás milliók elfoglaltsága, passziója, szenvedélye lett, és a kortárs fotográfiát bemutató albumokban, honlapokon, galériákban és vásárokon találkozhatunk a képekkel, melyeket világunk ihletett. A kínálat a hagyományos képektõl és mûvészi fotográfiáktól egészen a komplex, technikailag sokféle módon készült képeig terjed.

FOTÓMÛVÉSZET
Épület-, város- és tárgyészlelés

Úton-útfélen címmel nyílt kiállítása 2019 januárjában a Barabás Villában Koczina Gyulának, a Digitális Fotó Magazin munkatársának. Több mint harminc év termésébõl válogatott képei kerültek most kiállításra. Többsége hazai útjain, illetve Európa érdekes városaiban, tájain tett barangolásai során készültek.

FILM
Játék a háborúban
A gondolattársítás mindennapi cselekedetünk

Nemes Jeles László érzi és látja a korunkra leselkedõ veszedelmeket, illetve a káoszt. Errõl szól a Napszállta címû 2018-as filmje, amelyben a XX. század születésérõl beszél, és azt mutatja be, hogy mivé lettek a XIX. században boldog békeidõknek leírt és beígért gondolatok, álmok. Mivé lettek a vágyak és a veszélyek? A film állaga maga a kép. A film nyelve az idézés, ennek megannyi értelmében, egyéni víziójaként. Ez hol dokumentum, hol rémlátomás.

KÉPZÕMÛVÉSZET
"A mesék semmi mással nem helyettesíthetõ élményt adnak a gyerekeknek"
Beszélgetés a Zentán élõ és alkotó Recskó Diana illusztrátorral

Sokan azt gondolják, hogy minden gyerek szeret rajzolni, azonban ha így is van, én kivétel lehetek, rám nem igazán illik ez, mivel csak addig jutottam, hogy a török basát pálcikafiguraként valahogyan sikerült ábrázolnom, így korán arra a felismerésre jutottam, hogy ez nekem nem megy, inkább csak firkáltam. A meséket viszont annál inkább szerettem hallgatni, olvasni, sõt az illusztrációk mindig adtak valami pluszt is nekem ahhoz, hogy könnyedebben vegyem a mindennapi élet dolgait.

IRODALOM
Aki még hisz a szavak erejében, akinek lelkében ott a szivárvány
Fehér József: "Az irodalom küldetése utat mutatni" - vallja a nemes lelkû hódmezõvásárhelyi költõ, író, újságíró

Küldetéstudattal látta meg a napvilágot Hódmezõvásárhelyen 1950. január 18-án, hogy szépséges gondolatait, érzéseit formába, szavakba: versekbe, novellákba, meseregénybe, dalszövegbe, színdarabokba öntse és tárja a világ színe elé. Eltökélt szándék vezérelte: abból a célból fogott hozzá az alkotáshoz, hogy értéket adjon az õt olvasónak, megmutassa írásain keresztül is, hogy az ember ember kell hogy maradjon.

KULTURÁLIS KÖZÉLET
Különlegesen nagy méretû Mátyás-emlékérméket bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank
Az érmék a megemlékezés és tisztelgés, értékközvetítés és ismeretterjesztés kivételes eszközei

Hunyadi Mátyás születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából, a Mátyás király Emlékév tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank különlegesen nagy méretû ezüst- és színesfém-emlékérméket bocsátott ki. A 20 000 és 2000 Ft névértékû emlékérméket a Magyarság Háza és a Magyar Nemzeti Levéltár közös szervezésében tartott sajtótájékoztatón, 2018. november 19-én mutatta be Virág Barnabás, a jegybank igazgatója.

KULTURÁLIS KÖZÉLET
Merre járt Mátyás király?
Új internetes alkalmazás

A Mátyás király Emlékév legújabb eredményeként a Magyar Nemzeti Bank emlékérméivel egyidejûleg mutatták be 2018. november 19-én a Magyar Nemzeti Levéltár Merre járt Mátyás király? címû új internetes alkalmazását.

KULTURÁLIS KÖZÉLET
Csillagok, csillagképek, tudósok - Tudomány Mátyás király udvarában

Magyarország uralkodói közül Mátyás király (1443-1490) kiemelkedett mûveltségével és tudományszeretetével. Különösen historiográfiai és a csillagászati érdeklõdését köszönhette tanárának és tanácsadójának, Vitéz János nagyváradi püspöknek, késõbb esztergomi érseknek. Mátyás reneszánsz udvara Európa-szerte hírnévre tett szert és számos tudóst vonzott Magyarországra. Könyvtárában, a Bibliotheca Corvinianában megtalálhatók voltak a kor legjelentõsebb tudományos mûvei.

KÖNYVAJÁNLÓ
Királyi vizsgálódás a könyvek világában
Kaiser László Mátyás király Budapesten címû szövegkönyvérõl

2017-ben az Ünnepi Könyvhéten jelent meg a Hungarovox Kiadónál Kaiser László Mátyás király Budapesten címû szövegkönyve Rózsa Pál operájához. Két nagyon komoly és szerteágazó, ellentmondásokkal teli témát ötvöztek a szerzõk a darabban.

KULTURÁLIS KÖZÉLET
Négy köszöntõ a húszéves Kalejdoszkóp folyóiratnak és szerkesztõinek

A Dancs Rózsa és Telch György által kiadott és szerkesztett torontói Kalejdoszkóp magyar-angol irodalmi-kulturális kéthavi folyóirat ebben az évben ünnepli megalapításának huszadik évfordulóját. Egy lelkes kis csapat a Kárpát-medencébõl többek között húsz köszöntõírást egybefûzõ gyûjtemény formájában is elküldte gratuláló szavait a tengerentúlra, ebbõl idézzük most Fehérváry Lilla elõadómûvész, Lajtai Gábor költõ, szerkesztõ, Szervátiusz Klára, a Szervátiusz Alapítvány elnöke, valamint Zorkóczy Zenóbia székely színésznõ sorait.

KULTURÁLIS KÖZÉLET
Emlékeink

Gondolom, nem vagyok egyedül azzal, hogy régóta izgat II. Rákóczi Ferenc, a fejedelem alakja, sorsa. Rodostói számûzetése gyermekkorom óta foglalkoztat, és Mikes Kelemennel különleges viszonyba kerülhettem, hiszen õ írta meg, hogy bekövetkezett az, amitõl mindenki tartott. Tanárként aztán megismerhettem, hogy Rákóczi egyszerre volt szerethetõ és ellenérzéseket kiváltó alak.

IRODALOM
Nem tudatlan kopista - Berzsenyi Dánielrõl

A magyar hazafias költészet és a romantikus líra egyik nagy alakja a reformkorszakban élt és alkotott. Középbirtokos nemesi család egyetlen gyermeke. Óvták és féltették is rendesen. Vattába csomagolt gyerek volt, ahogy a hetvenes években a katonaságnál nekem mondta rólam a századparancsnokom.

KULTURÁLIS KÖZÉLET
Õ is a mi lányunk -
Dancs Rózsa és a húszéves Kalejdoszkóp iránti tisztelet szavai

Dunakeszin a Bágyikó Magánkönyvtár alkotó könyvtárrészlegének olvasótermében számos író-olvasótalálkozó zajlott, hogy csak a József Attila-díjas Vári Fábián Lászlót és Pósa Zoltánt, az Árpád-díjas Dancs Rózsát és az erdélyi költõdelegáció tagjait, Buzás Jánost (Csíkszereda), Ferencz Imrét és Tófalusi Zoltánt (Marosvásárhely) emeljem ki.

IRODALOM
Az élet velejárói mesekönyvben is - Kulturált szigetek kellenek
Beszélgetés Diószegi Ágnes hódmezõvásárhelyi meseírónõvel, bábszínésszel

A kicsi Ági esténként mindig úgy szenderült el az álmok birodalmába, hogy történeteket faragott, de akkor még nem írta le azokat. Diószegi Ágnes édesanyja nagyon korai halálakor azonban tollat ragadott és elkezdte papírra vetni gondolatait, érzéseit. Az elsõkötetes meseírónõ óvónõképzõt végzett, majd a Szegedi Bábszínházban tanult bábszínészetet, ahol több mint tizenkét évig dolgozott.

ZENE
A megfejthetetlen: ByeAlex

Nem is vártam, hogy a 15-35 éves korosztály nagy kedvence, ByeAlex elõadómûvész egyáltalán reagál megkeresésemre, mert elképesztõen öntelt, beképzelt alaknak tartottam mindaddig, amíg kicsit több idõt szántam dalaira, olvastam interjúit, figyeltem rezdüléseit. Rájöttem, hogy bizony nehéz természet (õ is vallja magáról), de õszinte, nem kertel, nem rejti véka alá véleményét, sem a magán- sem a közéletben.

KULTURÁLIS KÖZÉLET
Az országát járó álruhás Mátyás király Bécsbe is ellátogatott!

A Központi Szövetség rajzpályázata, az innsbrucki és a linzi magyarok márciusi megemlékezései, valamint az AMAPED mesemondó és szavalóversenye után, május 16-án ismét gyakran elhangzott Mátyás király neve az ausztriai magyarok körében, lévén, hogy ennek a szerdai napnak a délutánján õfelsége, hû lantosa és krónikása kíséretében, személyesen is ellátogatott Bécs városába. Az itt töltött néhány órája alatt fõleg a gyermekekkel való találkozást kereste.

PÁLYÁZATOK
Hévíz U25 verspályázat
(határidõ: 2018. július 1.)

Az elõzsûri (Fehér Renátó, Szálinger Balázs, Vajna Ádám) öt verset választ ki, ezek kerülnek a zsûri elé. A zsûri tagjai Beck Zoltán, Kemény István és Takács Zsuzsa.
A pályázaton egy gyõztest hirdetnek, a gyõztes díja 100.000 Ft.

IRODALOM
A gyilkos ösztön vizsgálója
Térey János írásairól

Térey 1970-ben született Debrecenben. A nyolcvanas évek végén néhány évig magyar irodalmat és történelmet hallgatott elõbb fõiskolán, aztán az ELTE Bölcsészkarán, Budapesten. 1990 óta jelennek meg írásai, több éve szabadfoglalkozású író. Színház- és filmrendezõk szívesen választják munkáit. Téreyt az foglalkoztatja, hogyan tud jóképet vágni a sérülékeny, esendõ ember, miközben romhalmaz belül. Mûveiben morális problémákat boncolgat, de kételkedéseiben nincs fullánk. A világló és a sötétlõ részleteket is leírja. Az emberi lélekben lévõ feszültséget kutatja. Írásaiban a puritán képmutatást leplezi le.

IRODALOM
Hol van Rejtõ Jenõ?

A válasz egyszerû. Itt van közöttünk. Itt van szóhasználatunkban, gondolkodásunkban, pedig igazságtalan az irodalomtörténet, a kánonalkotók sora az egyik legolvasottabb magyar íróval. Kerülik õt évtizedek óta, hiába a legidézettebb téma társaságokban egy-egy hõsének kalandja vagy mondása, mint a fûtõként és pincérként dolgozó Fülig Jimmy kalandja a malájjal vagy Gorcsev Iván Nobel-díja huszonéves kora elején. Ezek mind generációról generációra szálló történetek. Közös szóhasználatot segítõ mesék.

IRODALOM
Aki figyel minden stabil létezõt
Várady Szabolcsról

Mindig lenyûgöz, ahogy az irodalom világa mûködik. Sokan csak úgy tekintenek a mûvekre, hogy egyszerûen csak vannak, lesznek, születnek, nem gondolnak arra, hogy mi az, ami inspirálja, mi az, ami befolyásolja az írásokat. Nem veszik figyelembe, hogy a mûvészet a társadalom része, és a benne zajló folyamatok serkentik a mûvek létrejöttét, hiszen életünk tényei, történései áthatják gondolatainkat, és mint egy befolyásoló közszellem hatnak az írásokra. Erre is jó példa Várady Szabolcs irodalmi tevékenysége.

ESSZÉ, JEGYZET
Varga Gabriella: Mintha otthon lennék -
Boldog születésnapot, ötvenéves Felsõ-Ausztriai Magyarok Kultúregyesülete!

Fiatalfelnõtt-koromban gyakran utaztunk Budapestrõl Németországba a rokonainkhoz s ilyenkor az autópályán az irányjelzõ táblákon mindig láthattam Linz város nevét. Olyan gyakran láttam, hogy jól meg is jegyeztem s már-már a kíváncsiság is elkezdett motoszkálni bennem: vajon milyen város lehet ez a Linz? Aztán édesanyám betegsége és halála után németországi útjaink elmaradtak s Linz nevérõl szép lassan én is elfeledkeztem.

ZENE
Baricz Gergõ-est lesz
február 17-én, szombaton 20 órakor a Magyarság Házában

Baricz Gergõ zenész-énekest sokan ismerik és kedvelik: õ az X-Faktor tehetségkutató verseny második szériájának harmadik helyezettje. 1990. június 26-án született a székelyföldi Borzonton. Matematika és informatika szakos gimnáziumba járt; emellett hegedülni és gitározni is tanult. Eleinte kocsmákban lépett fel, késõbb pedig olyan együttesekkel dolgozott együtt, mint a Neoronkillerrs vagy a Hot snowstorn.

FILM
Világszép Gyilkos-tó
Dezsõ Mátyás ismeretterjesztõ dokumentumfilmjét
február 17-én, szombaton 16.30-kor vetítik a Magyarság Házában

A film a címben szereplõ természeti kincset és annak környékét mutatja be, a Békás-szoros-Nagyhagymás Nemzeti Parkot, annak fõbb részeit, a mindenki által könnyen megcsodálható részek mellett a nehezen megközelíthetõ és jó helyismeretet igénylõ területeket is, amelyeket filmen még nem vagy csak részben láthattunk. Rövid történelmi ismertetõ után a film a tájegység földrajzi fekvését, éghajlatát, állat- és növényvilágát ismerteti meg a nézõvel.

FOTÓMÛVÉSZET
Színnel-lélekkel Székelyföldön
Fotókiállítás nyílik február 17-én szombaton 16 órakor a Magyarság Házában

A kiállítás alkotóinak - Borbély Bartis Árpád, Buslig Barna, Elekes Károly, Erõs Zoltán Levente, Hadnagy László, Ivák Péter, Mincsor Szabolcs, Munzlinger Attila, Suciu Cristian, Szabó Csaba - célja Székelyföld bemutatása mellett értékeinek megörökítése, hétköznapjainak és ünnepeinek igényes dokumentálása is. Színes paletta tárul a nézõk elé, betekintést engedve Gyergyószék életébe.

TÁNCMÛVÉSZET
Gyilkos-tó legendája
Táncjáték egy felvonásban február 16-án pénteken 19 órakor a Magyarság Házában

Ha napsütésben belenézel a Gyilkos-tó vizébe, egy csodaszép lány, Fazekas Eszter szürkészöld szemei tekintenek szelíden vissza rád. Péntek este a Magyarság Háza Teátrum színpadán életre kel a legenda.

IRODALOM
Író, költõ, szerkesztõ izzó fák tövében
Lator László 90 éves

Versei nem kennek balzsamot a világra, hogy kellemesebbnek tûnjék, nem lágyítja szavakkal a világról való radikális gondolatainkat, nem bocsát ránk szép álmokat, hanem gondolkodásra késztet õszinteséggel, mert egyre sûrûbb lesz a zaj, minden út hamis lehet, fullasztó hosszú éjszakák jöhetnek. Mindennél fontosabbnak tartja az igazságot, nem gondolja, hogy a megtévesztett emberek boldogok lehetnének. Irtózik a nyájszemlélettõl.

KULTURÁLIS KÖZÉLET
Reneszánsz hangulat, csillogó gyermekszemek - Mátyás-nap volt a Magyarság Házában

"Mi tetszett nektek a legjobban?" - kérdezték a szervezõk az egyik távozó osztály kisdiákjait 2018. január 24-én Budapesten a Magyarság Házában. A gyermekek kórusban és egy szóban válaszoltak: "Minden!" Az igazságos Hunyadi Mátyás királlyá választásának 560. évfordulóján valóban sok minden várta õket a Zrínyi utcai Duna Palotában: reneszánsz zene, Mátyás-mesék, kardvívás, íjászat, gyertyaöntés, sólymászbemutató - hogy csak néhányat említsünk ezek közül. Az egész napos programon részt vevõ tíz osztály mintegy háromszáz tanulóját szemmel láthatóan igencsak megragadta mindaz a sok élmény, amely a középkorba repítette õket.

ZENE
Lord: Negyvenöt év a rock jegyében

"Élete valahol véget ért, a szíve már nem dobog..." - aki szereti a magyar hard rockot, ezt olvasva minden bizonnyal már dúdolja is a dallamot, majd rávágja: ez bizony a Vándor! Méghozzá a legismertebb, egyben az elõadó zenekar repertoárjában legrégebb óta hallható nóta, amit olykor még rádiók is játszanak, a hasonló stílusú amatõr bandák pedig szinte biztosan elõadnak. Nem csoda, hiszen a zenekart fiatalok és öreg rockerek egyaránt ismerik. Idén 45 éves, és mindmáig töretlenül népszerû a Lord!

KÉPZÕMÛVÉSZET
A tárgyilagosság szürreális

Az ifjú Madáchnak kevés barátja és bizalmasa akadt. Zárkózott gyermek volt, családján és nevelõin kívül kevés emberrel találkozott. Ezt a szokását, tulajdonságát élete végéig megõrizte. Visszahúzódó, magányos alkat volt, aki rengeteget betegeskedett, szíve és tüdeje gyakran ágynak döntötte. Szívesen festett.

KÉPZÕMÛVÉSZET

Mézeskalács-illatos mûvészet Budán
Tari Márta otthonában-mûhelyében jártunk

„Tari Márta mûvészetét megismerve a mézeskalácsról többé már nemcsak a kis szívek, huszárok és házikók jutnak eszünkbe, hanem a népmesék, a mondókák, a magyar költészet elevenedik meg elõttünk. A mézeskalács a méz édessége mellett a mese, az álom, a játék ízét is felidézi. Az a természetes báj, játékosság és gyermeki, a világra csodálkozó derû, amely Tari Márta mûveibõl árad, az alkotás szeretetérõl tanúskodik.” A Kis, karácsonyi ének címû könyv bevezetõjében írta e szavakat tizenöt évvel ezelõtt Mádl Dalma asszony. 

SZÍNHÁZ
A gyarlóságtól az erõsségig õszintén és szorosan

Pataki Éva Nõbõl is megárt a nagymama címû, több kiadást is megért regényébõl Tordai Teri kérésére írt darabot. Egyszerre vidám, de kegyetlen a történet. Az anya-lánya történet azt mutatja be, hogyan lesz a szülõbõl nagyszülõ és a gyermekbõl édesanya, és hogy ez milyen bonyolult, megoldhatatlan problémákkal terhes folyamat.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Saját köreinken túl
Horváth Zoltán kiállításáról

Sok minden történik körülöttünk, valamire odafigyelünk, valamire nem. Az igazán fontos dolgok próbálnak titokban maradni. A háttérben lejátszódó folyamatok határozzák meg életünket, a helyszín ugyanaz, a szereplõk változnak, míg a beavatottak csak mosolyognak... – ezzel a bevezetõvel fogad minket Horváth Zoltán a Szimplakertben megnyílt Titkos Varázslótalálkozó címû kiállításán.

IRODALOM
Mechanikus elmúlás
T. Ágoston László emlékére

Az öregember egy kiugró sziklapárkány szélén ült, tudva, hogy az orvostudomány nem ígérhet neki már hosszabb életet, és ha meg is élné valami csoda folytán, hogy ezt felajánlhatnák neki, akkor már túl sokat élt ahhoz, hogy tisztában legyen vele, ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az az is. Nem vágyott már a meghosszabbított életre, csak a távoli csillagokra, vagy legalább egyre közülük, de ha valaki most azzal állt volna elõ, hogy megígéri neki, hogy megkapja, és pont azt, amire annyira vágyik, átlátott volna rajta, és a szemébe vágta volna, hogy hazudik.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Az elemzõ festõ
Gerzson Pál festészetérõl

Gerzson Pál 1931-ben született Hirden és 2008-ban hunyt el Budapesten. A Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán diplomázott 1953-ban. Domanovszky Endre, Hincz Gyula és Kmetty János voltak a mesterei. A fõiskola után az ELTE geometria szakát is elvégezte. A tájélményeibõl származó festészettel, a valóság természethû megörökítésével fokozatosan szakított. Mértani törvényekre épülõ síkhatású kompozíciói leginkább az európai festészet szín- és fényproblémáinak újbóli átélésére és azok korszerû megoldására tett kísérleteket.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Budapestre varázsolta Székelyföld hangulatát
Balázs József festõmûvész kiállítása augusztus 30-ig látogatható

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) Kárpát-haza Galériájának idei hetedik, összességében pedig negyvenharmadik kiállításának a megnyitóján köszöntõbeszédében Szász Jenõ, az intézet elnöke elmondta: alkotásain keresztül Balázs József körénk varázsolja Székelyföld semmihez sem fogható hangulatát. Mûvészi és pedagógusi pályáját a szülõhazája iránti ragaszkodás határozza meg a mai napig. 

IRODALOM
A legjobb ember, akit ismerhettem
Elhunyt T. Ágoston László író

Mit gondolsz, apa, milyen hangnemben kéne írnom arról, hogy elmentél? Szerinted súlyos legyen, mint a hiányod lesz innentõl fogva vagy inkább kedélyes, mint amilyen te magad voltál, amikor a horgászatról, a macskádról vagy a kertedrõl beszéltél? Igazad van... busongani nincs értelme. Nem történt semmi tragédia.

IRODALOM
Az Izolált én
Szebben élt, mint ahogy lehetett - Vas Istvánról

Vas István kapcsán sem kell félnünk az elismerõ szavak használatától, hiszen példaértékû, hogy a XX. század ideológiailag viharos, ellentmondásos, háborús idõszakában is igyekezett az örök emberi értékeket, magatartást képviselni. A magyar irodalom kánaáni bõségének egyik legnemesebb értéke, jelentõs alakja, bár napjainkban ritkán említik, mûvei alig jutnak el a mai olvasókhoz, de kétségtelenül elvitathatatlan szerepet játszott irodalmi életünkben.

ZENE
Fehérváry Lilla elõadómûvész és Kátai Zoltán énekmondó Innsbruckban

Rendhagyó napok voltak május 5-én és 6-án nemcsak az innsbrucki és környékbeli magyar gyerekek és felnõttek, de a hozzájuk Magyarországról érkezõ mûvészek életében is, hiszen röpke néhány óra leforgása alatt három különleges zenés-irodalmi találkozást élhettek át együtt. Fehérváry Lilla elõadómûvész és Kátai Zoltán énekmondó a magyar anyanyelvi oktatás gimnazista csoportjának pénteken délután rendhagyó irodalom- és történelemórát tartott, este pedig a Magyar Házban a felnõtteknek nyújtott át széles repertoárjából egy csokornyi énekelt verset. Szombaton reggel a magyar anyanyelvi oktatás alsó tagozatos diákjait és a Bóbita Gyermekcsoport családjait örvendeztették meg egy zenés-mesés elõadással. E három rendezvény egyben a Kõrösi Csoma Sándor Program 2016/2017-es programévének innsbrucki záróesemény-sorozata volt.

IRODALOM
Egy halk szavú poéta halálára
Elhunyt Nyírfalvi Károly

"Nyírfalvi lírája a mindennapok hordalékából építkezik, s a hordalékban látja meg, abból alkotja meg a mindent. Mert mi is a hordalék? Szél által röptetett, víz által görgetett, sárba dagasztott semmiségek. Hordalék és görgeteg, mi már senkinek sem kell. Kivéve az érzékeny szemû lírikust."

IRODALOM
Költészet napi versfelolvasás Bécsben

A magyar költészet napja elõtti tisztelgésképpen Lengyel Ferenc költõ, a Bécsi Magyar Iskola magyartanára kezdeményezésére hagyományteremtõ céllal, az irodalom- és versbarátok évi egyszeri és kötetlen találkozójaként, a magyarországi versmaratonok társrendezvényeként tavaly elindított versfelolvasó délutánt "...népemnek élek, érette, általa" jeligével idén is megrendezték Bécsben, 2017. április 6-án a Collegium Hungaricumban. Arany János vallomásos, bemutatkozásnak, kézfogásnak egyaránt beillõ soraival születésének 200. évfordulójára is emlékeztetett a VERS-SORBAN idei, második alkalommal megrendezett találkozója.

ZENE
Bemutatjuk Antal Sándor brácsamûvészt

Antal Sándor Csíkszeredában született és középiskolai tanulmányainak befejeztéig ott is élt és tanult. Édesapja is zenész lévén, hamar kezébe vette a hegedût és ez ki is jelölte számára jövõje útját. Felsõfokú tanulmányait a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián végezte 2000-2005 között, brácsa szakon. Röviddel azután Nagyváradra került az Állami Filharmóniához, ahol öt évet játszott. Adott ponton azonban úgy érezte, hogy szeretne szakmailag továbbfejlõdni, világot látni és elment egy évre Hollandiába tanulni a neves Schiffer Ervin brácsamûvészhez.

IRODALOM
Helyben kóborló
Baranyi Ferencrõl

1937-ben született Pilisen, Nyáregyházán cseperedett. (Szegénynek hányszor kellett magyaráznia, hogy nem Nyíregyházán!) Magányos gyerek volt, még az óvodát sem bírta. Cegléden tanult, aztán horthysta fõjegyzõ fiából lett baloldali újságíró, költõ, gondolkodó, tévészerkesztõ, az operák világában eligazodni tudó és segítõ, kalauzoló mûsorvezetõ, értelmezõ. Baloldalinak tartja magát, mert azt vallja, tisztességes ember nem saját bajával törõdik, hanem a többségével. Tudja, hogy szembe kell néznie azzal, ami körülvesz minket, mert csak így válhat annak a problémának a részévé, amelyet önismeretnek hívnak. Nem foglalkozik direkt politikával. Használni akar, nem ragyogni. Már induláskor elnyerte a költészet iránt érdeklõdõk tetszését, meg némi tekintélyre is szert tett. Dicsérték technikáját és hangulatokat jellemzõ stílusát.

IRODALOM
Verõfényes költészetünnep a Bécsi Magyar Iskolában

"Mi a tûzhely rideg háznak, / Mi a fészek kis madárnak, / Mi a harmat szomju gyepre, / Mi a balzsam égõ sebre; / Mi a lámpa sötét éjben, / Mi az árnyék forró délben,… / S mire nincs szó, nincsen képzet: / Az vagy nekem, oh költészet!..." Ezekkel az Arany János A vigasztaló (1853) címû versébõl idézett sorokkal hívta versmondásra a kicsiket, ünnepi találkozásra a nagyokat április elsejére az idén harmincéves Bécsi Magyar Iskola. Az immár huszonkettedik alkalommal megszervezett Verõfény szavalóversenyt most is elõadások és kulturális mûsorszámok tarkították. A résztvevõk között ezúttal a távoli Tirolból érkezõ vendégeket is köszönthettünk.

KÖNYVAJÁNLÓ
Deák Ernõ Linzben is bemutatta Az Öreghegytõl a Schneebergig - Utam állomásai címû könyvét

Õszinte szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel fogadták a magyarok február 19-én Linzben Deák Ernõt, aki feleségével, Szonjával és Böröndi Lajos költõvel érkezett felsõ-ausztriai honfitársaihoz, hogy egy éve megkezdett Kárpát-medencei körútja keretében nekik is bemutassa Az Öreghegytõl a Schneebergig - Utam állomásai címû új, önéletrajzi ihletésû kötetét. 

NÉPMÛVÉSZET
Vissza kell térni ismét a Szemhez és a Kézhez

"Fölszállott a páva" mûsorsorozat arra az elhatározásra késztetett, hogy a mûsor összetételén kívül egy másik irányból közelítsem meg a még meglévõ népmûvészetet.
Az igazság, hogy a mai gyerekek mások, felkészültebbek, tudatosabbak, hihetetlen információáradatban élnek, határozottan kezelnek mindenféle kütyüt. Ezáltal elméleti tudásuk bõvül, sok-sok mindenrõl tudomást szereznek a világból, szokásokról, de kevés azoknak a száma, akiket a néphagyomány múltja és jelene érdekel.

ZENE
Bemutatjuk a zalaegerszegi Harangláb Népzenei Együttest

A Harangláb Népzenei Együttes 1985-ben alakult Zalaegerszegen. Korábban a Zalai Táncegyüttes kísérõzenekaraként már mûködött, de önálló nevét ekkor vette fel. Alapító tagjai: Schreiner Jenõ prímás, zenekarvezetõ, Szíjj Ferenc másodprímás, Kocsis Csaba kontrás és Pál Éva nagybõgõs. Késõbb más zenészek is megfordultak az együttesben tagként vagy kisegítõként. Az alapítók közül mára már csak a zenekarvezetõ maradt. 

PÁLYÁZATOK
Mûvészeti program pályázati kiírása

A Magyar Mûvészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezetek - kivéve a központi költségvetési intézményeket -, a Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvényben nevesített mûvészeti ágak területén mûködõ civil szervezetek, valamint magánszemélyek részére, mûvészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Térvágások, csúszások, idõelmozdulások
Ország Lili-életmûkiállítás a Magyar Nemzeti Galériában

Most lenne 90 éves a XX. századi magyar képzõmûvészet egyik legizgalmasabb, legtitokzatosabb festõje, Ország Lili. Árny a kövön címmel látható a tárlat a Magyar Nemzeti Galériában 2016 decembere közepe óta. A mostani kiállítás mûvészetének eddigi legteljesebb bemutatása. Több mint háromszáz munkáját mutatja be a Galéria a kiállításon, melyhez felépült egy a mûvész által elképzelt labirintus is.

RIPORT, TUDÓSÍTÁS
Több csipetnyit is kínál kultúránkból a bécsi Ilona Stüberl
Kalocsai mintás kézi hímzésû terítõk, kézzel festett tárgyak és magyar zene
egy magyar étteremben az osztrák fõváros szívében

Mindazok a világ legkülönbözõbb szegleteibõl ékezõ turisták, akik betérnek a Bécs központjában lévõ Ilona Stüberl magyar étterembe, nemcsak messze híres gasztronómiai remekeinkbe kóstolhatnak bele, de színpompás népmûvészeti kincseinkbõl és örökzöld dallamainkból is nyernek egy kis ízelítõt, a szívélyes magyar vendéglátásról nem is beszélve. Az 1957-ben nyitott Ilona Stüberl kultúraközvetítõ ereje kétségkívül igen jelentõs az osztrák fõvárosban, és figyelemre méltó, hogy ezt a küldetését immár hatvan éve teljesíti, töretlenül. "A falakon múltunk és jelenünk szimbólumai láthatók. A kalocsai minta az étterem logójában is szerepel" - hívja fel a figyelmünket az étterem tulajdonos-vezetõje, Fodor Mária, akivel abból az alkalomból beszélgettünk, hogy harminc éve vette át az Ilona Stüberl vezetését.

ESSZÉ, JEGYZET
Szendrei Ildikó: Ismeretlen tárgyak napjainkban: a könyv

A könyvvel való ismerkedésünk elsõ lépéseként legfontosabb az olvasás gondolatának felmerülése lenne. Miután ezt elvetettük, jön a könyv birtoklása utáni vágy, mivel szembetûnõ a polcon lévõ 10-15 cm-es üresség, vagyis a tárgyak hiánya. Ezek a polcok könyvtárolásra kiválóan alkalmas helyek. Választhatunk a bútor színéhez megfelelõt vagy saját ízlésvilágunk által kedvelt színût.

ESSZÉ, JEGYZET
Szendrei Ildikó: Ketten egyedül

Egy valamirevaló kapcsolat mindig kockázattal jár, függetlenül attól, hogy korábban hány fájdalmas csalódás ért már bennünket. Van, aki tudatosan teszi tönkre a kapcsolatát, és van, aki észre sem veszi, hogy a másik egyedül van mellette. Nem tudjuk, hogy mi zavar jobban: hogy nem tudjuk, miért teszi vagy hogy nem érdekli. És persze jönnek a kifogyhatatlan és végeláthatatlan egyoldalú beszélgetések, veszekedések.

ESSZÉ, JEGYZET
Szendrei Ildikó: Zsigeri boldogtalanság

Sokszor hallottam párkapcsolati témák felvetõdésénél: "Majd meglátom!" A mai fiatalok, többnyire lányok, nõk többsége igen magas elvárásokat támaszt a férfiak felé. "Legyen autója, lakása, minimum albérlet. Legyen pénze, csóróval én össze nem jövök! Legyen jóképû, vicces! Vigyen el ide, vigyen el oda, vegye meg ezt, vegye meg azt." És így tovább... De vajon ezek a hölgyek ugyanezekkel a "paraméterekkel" rendelkeznek? 

KÉPZÕMÛVÉSZET
Otthon Übünél
Kováts Albert mûvészetérõl

Kováts Albert nem olyan régen ünnepelte nyolcvanadik születésnapját, és ebbõl az alkalomból rendeztek tiszteletére tárlatot a legutóbbi években készült képeibõl a Mûcsarnokban. Nemcsak festõ, hanem szakmai vezetõ is, hiszen alapító tagja és hosszú évek óta elnöke az 1995-ben megalakult Magyar Festõk Társaságának. Az õ kitartásának, aktivitásának, állhatatos szervezõkészségének és kifogyhatatlan ötleteinek köszönhetõ, hogy ez a szervezet immár huszonegy éve mûködik. 

IRODALOM
Az utolsó Holnapos - Dutka Ákosról

A nagy korszakos jelentõségû Holnap Társaság egyik megalapítója, ahol Ady harcostársa. Az új magyar irodalomban egyaránt nagy szerepet játszott a század eleji Nagyvárad. A Nyugat mellett a legszámottevõbb irodalmi csoportosulás alakult ki. Itt volt újságíró Krúdy Gyula s érlelõdött költõvé Juhász Gyula; de itt élt a kiváló novellista Biró Lajos is, illetve a magyar kabaré megteremtõje, Nagy Endre. Nagyvárad a magyar közélet szellemi bölcsõje volt. Holnap címmel kiadták a társaság antológiáját.

IRODALOM
Zsuffa Tünde Bécsben is bemutatta Híd közepén címû új regényét

Október 6-án este zsúfolásig megtelt a bécsi Pázmáneum díszterme: mintegy száz érdeklõdõ volt kíváncsi Zsuffa Tünde Bécsben élõ író új, Híd közepén címû regényére. A közel kétórás mûsort Koncz Attila, a Duna Televízió szerkesztõ-riportere vezette, a tartalomhoz illeszkedõ énekszámokkal Halmos Fatime színész-énekes mûködött közre. A pódiumon bekapcsolódott a beszélgetésbe a szintén az osztrák fõvárosban élõ Bethlen Mária is, aki az 1956-os forradalom utáni emigrációt közelrõl ismerõként nagymértékben hozzájárult a regény fõhõse, Balázsovich Antónia tetteinek, érzelmi világának és sorsának megformálásához.

NYELVÉSZET
Nyelvmûvelõ Napok Adán

A Szarvas Gábor Nyelvmûvelõ Napokat Adán október 13-15. között (csütörtöktõl szombatig) tartják meg a Nyelvmûvelõ Egyesület szervezésében. A Nyelvmûvelõ Napokat az 1970-es években kezdték el szervezni, és azóta minden évben megtartják.

PÁLYÁZATOK
Siemens fotópályázat

Magyarországon több százezer ember utazik vonattal naponta. Biztonságukat és kényelmüket szem elõtt tartva a MÁV napjainkban is folyamatosan fejleszti a vasúti infrastruktúrát. Fotópályázatával a Siemens azokat kívánja megszólítani, akik nap mint nap tapasztalják a megújult vasútvonalak elõnyeit. A résztvevõk vasúti utazásaik során készített fényképeikkel 2016. szeptember 5. és október 31. között nevezhetnek. A gyõzteseket a vállalat értékes elektronikai eszközökkel jutalmazza.

KULTURÁLIS LAPSZEMLE
"Nem megyek már be ebbe a zsákutcába"
Meghalt a legnagyobb magyar hajléktalan költõ

Költõjére emlékezik a Fedél Nélkül. Az idén nyáron elhunyt, korábban villanyszerelõként és újságíróként is dolgozó Herceg Árpád a Vámház körút üzleteinek lépcsõjén terjesztette a hajléktalanok által írt lapot, amelyben sorra jelentek meg saját versei.
A menekültekrõl, s "gyönyörû hajléktalanjai hontalanságáról" szóltak e költemények, a sehova se tartozásról, a kilátástalanságról.

IRODALOM
Istenes versekkel virrasztottunk Bécsben

A színmûvészet, a képzõmûvészet és a zene után az irodalom is helyet kapott az idei Szakrális Mûvészetek Hete - Ars Sacra Fesztivál - bécsi programsorozatában, s ennek igen különleges, rendhagyó módját választotta Varga János atya, a Collegium Pázmáneum rektora: szeptember 24. szombat estére versvirrasztást szervezett az intézet kápolnájában. A résztvevõktõl azt kérte: istenes költeményeket hozzanak magukkal.

ESSZÉ, JEGYZET
Szendrei Ildikó: Képesség az örömre

Idõnként kirobbanó formában, máskor csak erõs közepes szinten éljük napjainkat, majd valami újra összeroppant, szilánkokra tör. A szomorúság, baj, probléma, csalódás oka, okozója ezer meg egy féle lehet. Leegyszerûsödnek a napok, a színek eltûnnek, beszürkülnek, majd hirtelen fekete-fehér lesz, ami csak látható, képzelhetõ. Színtelen, íztelen, csendes rossz idõszak következik...

ZENE
Ars Sacra Fesztivál és Liszt-évforduló - ezt fûzte össze Dombó Dániel karnagy Bécsben

A szent zene múltja és jelene a 130 éve elhunyt Liszt Ferenc munkásságának tükrében címmel tartott multimédiás elõadást szeptember 22-én Dombó Dániel karnagy Bécsben a Szakrális Mûvészetek Hete - Ars Sacra Fesztivál - keretében. A Pázmáneum dísztermében rendezett, zenei illusztrációkkal, filmbejátszással, sõt még énektanulással-gyakorlással is színesített esten az érdeklõdõk egyszerre kaptak áttekintést az egyházzene és elsõsorban a gregorián zene szerepérõl és kerültek közelebb ahhoz a látásmódhoz, amely Liszt Ferenc alkotói világát meghatározta. A LISZT 130 címû programsorozathoz is kapcsolódó rendezvény egyben megemlékezés volt a zeneszerzõ halálának 130. évfordulójáról.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Bécsi bepillantás Molnár-C. Pál mûvészetébe

Az idei, tizedik alkalommal megrendezett Szakrális Mûvészetek Hete - Ars Sacra Fesztivál - programsorozatához dr. Perényi János, Magyarország Ausztriába akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete felhívására most elõször az osztrák fõváros is csatlakozott. A Collegium Hungaricumban szeptember 17-én "Százgyökerû szív" mottóval megtartott összmûvészeti nyitórendezvényt 18-án a Pázmáneumban a Soproni Petõfi Színház Babits Mihály: Jónás könyve címû elõadása követte, szeptember 21-én pedig ugyancsak a Pázmáneumban Molnár-C. Pál unokája, Csillag Péter tartott vetítettképes elõadást a neves festõmûvész életérõl és egyházmûvészetérõl.

ESSZÉ, JEGYZET
Szendrei Ildikó: Életbolt

Egy este a kirakatoktól fénylõ utcán eszembe jutott, milyen lenne, egy olyan bolt, amelyben az emberek megvásárolhatnák vagy alakíthatnák kedvük szerint az életüket. Három nagy polcot képzeltem el: az elsõn lenne a MÚLT, ezt követné a JELEN, majd a mindig kapós JÖVÕ. Mindenki megvehetné a neki tetszõ vagy saját szája íze szerint alakított, kiigazított múltját, az általa kiválasztott helyszínekkel, emberekkel. Olcsóbban juthatnánk hozzá, mint a másik kettõhöz, emlékeket ugyanis nem tudnak biztosítani. Így szépséghibával ugyan, de a múltunkat mindig akciós áron megkaphatnánk, akár pecsétes garancialevéllel. 

KÖNYVAJÁNLÓ
Novellák szótáralakban
Bartos Tibor Magyar szótár címû könyvérõl

Milyen ez a könyv? A nyelv regénye, a szavak kalandjainak sora? Apró novellák sora? Nagy Asszociációs Könyv? A szerzõ egymást magyarázó szavak és fordulatok tárának nevezi a könyv alcímében a kötetet, ami a Corvina Kiadónál jelent meg 2002-ben. Hatalmas terjedelmû mû, mely mintegy összefoglalása egy életmûnek a legjelesebbnek tartott magyar mûfordítók egyikétõl, a legendás Bartos Tibortól.

IRODALOM
Arany Versek Bûvöletében
Versenyfelhívás az Arany János-emlékév küszöbén

Arany János születésének (1817. március 2.) kétszázadik évfordulója közeleg. A bicentenárium alkalmából meghirdetett emlékév programsorozatában kiemelt helyet foglal el a nagyszalontai Arany János Mûvelõdési Egyesület által minden korosztály számára meghirdetett hagyományos, ám ezúttal világméretûvé bõvített, Arany Versek Bûvöletében címû szavalóverseny, amelyre 2016. október 15-ig lehet benevezni. 

ESSZÉ, JEGYZET
Szendrei Ildikó: Gondolatnyi pihenõ

A minap egy zsúfolt postán idõztem, és a megszokott sorban állás közben úgy tûnt, mintha mindenki máshol járna fejben. Elkalandozva a csekkek befizetésétõl, a csomagok és a levelek ajánlott vagy elsõbbségivel történõ feladásától, az arcok közömbösek, olykor még fáradtak is voltak. Többen a felvett pihenõ testtartással, idõnként az órájukra pillantva, mobiltelefont nyomkodva, mellkasuk elõtt összekulcsolt karokkal ácsorogtak, elsõ ránézésre semmibe bámuló szemekkel a fülledt melegben.

ÖNARCKÉP
Bálizs Géza

Az én fõ témaköröm Ada mûvelõdési élete, de írtam már a Vöröskeresztrõl, a Vajdasági Nagycsaládosok Szövetségérõl, Szügyi Zoltán költõvel is elbeszélgettem a világhálón keresztül (õ Magyarországon él, de innen származik), és néha más községi jellegû eseményekrõl is írtam/írok. A Családi Kör hetilapba néhány éve tudósítok az adai eseményekrõl, mûvelõdési hírekrõl és más témákról.

IRODALOM
Akiben kartéziánus ösztön él
Mészöly Miklósról

Mészöly olvasatában az ember érdekes, a világ érdekes. A dolgok mélyén rejtõzõ igazságok, a mozgatórúgók érdekelték. Írásai tömörített, az eseményeket összesûrítõ drámák. Mészöly mind filozófiai-világszemléleti, mind stílusbeli-poétikai szempontból külön utakon járt. Nemegyszer áthágta a "játékszabályokat" is. Hivatalos engedély nélkül - amelyet nem kapott volna meg - hozzájárult például egyik regényének francia kiadásához, akkor, amikor ez politikai ügy is volt, nem csak irodalmi kérdés. Egy biztos, a kádári átkos nem vele akart domborítani a világ elõtt. Nem volt ideológiai komiszár, de távol állt tõle a cowboyzsáner is.

KÖNYVAJÁNLÓ
"Álmok álmodói"
Kaiser László: Elfogult beszélgetéseim - 20 interjú címû könyvérõl

Az elmúlt húsz év kisebb interjúit tartalmazza ez a kötet. Kaiser László mind a húsz embert le akarja rajzolni nekünk, arcuk vonásait élesebbé tenni. Nehéz feladat, de sikerült. Többször említi, hogy elfogult az interjúalanyokkal, s végtére a kötet címe is ez: Elfogult beszélgetéseim - 20 interjú. 1984-ben kezdõdnek a beszélgetések és 2006-tal zárulnak.
Kaiser már-már mentegetõzik elfogultsága miatt, pedig nincs miért. Olyan húsz emberrel lépett kapcsolatba, akiknek egy bizonyos oldalát ismerhetjük, de õ más dolgokra is rávilágít kérdéseivel, amelyeket egy újságíró talán soha nem kérdezne meg.

KÖNYVAJÁNLÓ
Beszédes csend
Cséby Géza: Sors-címerkép - Mozaikok egy család XIX. és XX. századi történetébõl címû kötetérõl

A lengyel kultúra keszthelyi nagykövete családja történetét, életét és két nemzet sorsának összefonódását, történelmének egy szeletét tárja elénk.
Nem mindennapi munka a kötet, mivel a leltárba vett emlékeket és a felgyülemlõ információkat, adatokat mind áttekinthetõ, értelmezhetõ fejezetekbe kellett rendezni, tömöríteni, a lényeget mindig szem elõtt tartva. Kutatómunkája során nyilván rengeteg egymáshoz kapcsolódó, illeszthetõ mozaikra talált, amelyek így sokszínûvé tették a kötetet.

KÖNYVAJÁNLÓ
Boér Mária: Feltámadás fényképekrõl

A Discovery egyik adásában bemutattak egy szemüveget, mellyel megállapították, hogy a kísérleti alany igazat mond, vagy hazudik. Szerintem az igazmondás a tudományos mûvek jellemzõje, a hazugság (fantázia) a szépirodalomé. A két mûfaj többnyire együtt jelentkezik a regényben, amikor például a gyerek rövid életét úgy igyekszem tudományos szinten meghosszabbítani, hogy leírom az anyaméhben eltöltött élete általam elképzelt eseményeit, de a szépirodalom eszközeivel!

KÖNYVAJÁNLÓ
Debreczeny György új könyve: "fáj is meg nem is"

Debreczeny György izmosodó és elismerést keltõ életmûvét látva, immár a kilencedik kötete megjelenése nyomán elemzõi, kritikusai nagy szakmai önbizalommal a kortárs magyar avantgárd élvonalában jelölték ki a helyét - remélem, tudják, mit beszélnek." 
(Köves István)

IRODALOM
"Verõfényes" versünnep Bécsben, a költészet napja tiszteletére

Április 9-én délelõtt a bécsi Collegium Hungaricum dísztermében huszonegyedik alkalommal gyûltek össze a VERÕFÉNY barátai, vagyis a Bécsi Magyar Iskola e néven ismertté vált versmondó versenyének résztvevõi és közönsége. Lengyel Ferenc tanár úr és a tanintézmény közössége évrõl évre ezzel a programmal tiszteleg a magyar nyelv és a nemzet lírikusai elõtt. Az év költõjéül - halálának 75. évfordulója apropóján - ezúttal Reményik Sándort választották.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Káosz a meztelen idõben
Wahorn András alkotásairól

Wahorn a XX. század második felének egyik legszuggesztívebb magyar underground mûvészalakja. Nélküle szegényebb lenne a modernkori magyar avantgarde mûvészet. Képei, dalai, szövegei és viselkedése a nyugalom megzavarására fölöttébb alkalmasak voltak, és ezt a jellemzõjét ma is õrzi, van hozzá dunsztja. Mûvészete nem az ésszerûségrõl szól, akárcsak Miro képei. Vonalak, színek horizontnélküli térben. Azzal csábítanak minket, hogy jeleket, rajzokat látunk akár a sivatagokban, és talán felfedezzük, hogy jártak itt tízmilló éve az ufók.

TÁNCMÛVÉSZET
Növekszik a néptánc itánti kedv Felsõ-Ausztriában
Linzben a Márton Árpád Néptánccsoport mellett a Ne-felejts gyermek- és felnõttegyüttes is
megalakult

A magyar néphagyományok õrzése terén Felsõ-Ausztria több szempontból is élen jár, például komoly múltra tekint vissza és napjainkban is igén élénk a felnõtteket és gyermekeket is megszólító-megmozgató néptánctevékenység, s utóbb Linzben táncházat is indítottak. Az együttesek vezetõi azt mondják, a táncosoknak az a fontos, hogy együtt legyenek, hogy jól érezzék magukat - s mi kell ennél több testnek, szellemnek és léleknek? A szabadidõ-eltöltésnek ebben a formájában szereplõ és nézõ egyaránt nyer: élményt, derût és annak az érzésnek az elmélyülését, hogy "itt a távolban, mesze az óhazától is magyarok vagyunk".

ZENE
Cantus Arcis - "a fellegvár énekét" közvetítik Bécsbõl, a Pázmáneumból

"Célunk sok magyar kórusmû bemutatása és meghonosítása Bécsben" - indokolja a Cantus Arcis kórus megalapítását Dombó Dániel, a kar mûvészeti vezetõje, aki a megnevezett cél, valamint az Ausztriát és Magyarországot összekötõ kulturális kapcsolatok és tradíciók erõsítése érdekében a közelmúltban egy produkciós irodát is létrehozott. A Dombó Production minden bizonnyal komoly lendületet ad nemcsak az énekkari, de más zenei mûfajok és a színházmûvészet összmagyar egymásra találásának és a mûvészek ausztriai szintû együttmûködésének, miként várhatóan új fejezetet nyit a Collegium Pázmáneumban 2012 novemberében, a császárvárosban tanuló és dolgozó magyar fiatalok számára megalakított Cantus Arcis énekkar életében is.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Préselt terek, idõk formálója
El Kazovszkijról

El Kazovszkij a XX. század második felének egyik legeredetibb és legszuggesztívebb magyar képzõmûvésze. Festõként, performerként, díszlettervezõként, de költõként is jelentõs életmûvet alkotott. Nélküle a modernkori magyar mûvészet bátortalanabb és szegényebb lenne. Egyedi világlátásával, merész elképzeléseivel megkerülhetetlen alakja lett a kortárs mûvészeti színtérnek. Az õ alkotásai tekinthetõk meg a Magyar Nemzeti Galériában 2015 második felétõl.

IRODALOM
Meditatív élménytörténetek

Kemenczky Judit versei többdimenziós, áradó kép- és szabad versek, a belsõ intenciót erõsítõ sokféle kulturális utalással; a buddhista filozófia tanaira épülve izgalmas, tevékeny, mai sorsot mintáznak. Mûveiben is föllelhetõ a kétértelmûség, a nyugat-kelet, Távol-Kelet értelmezése és egybeszövése, ami hipnotikussá teszi a szövegét. Elszakad a valóság gravitáció-tömegeitõl. Tornyosuló hegyláncok éjkék látomásait írja.

KÖNYVAJÁNLÓ
Gyöngyös ékessége
Juhász Ferenc Rólam neked - Tõlem önnek címû könyvérõl

Szerzõje istenáldotta írói tehetség, az élõbeszéd és a logikus gondolkodás, az elgondolkodtatás mestere. Úgy ír, hogy megszeretteti velünk a papságot, a papi mentalitást. Hites látásmódja átragad ránk. Azonosulunk a benne szereplõ világgal. Mintha a történetek, helyzetek szereplõi mi lennénk. Mintha szívünkbõl, legbelülrõl írták volna, elemi erõvel csalja ki belõlünk a könnyeket. Egyszerre tudja megnevettetni és megsiratni az olvasót.

ZENE
Az együttzenélés, együtténeklés komoly összekötõ erõ
Kósa Mária Bécsben zeneiskolát és fuvolakvartettet alapított - mindkettõt õ vezeti

Kósa Mária Gyergyószentmiklóson született, 1988. szeptember 15-én. Egészen kicsi gyermekként, kilencévesen elkerült szülõvárosából, elõbb Csíkszeredába, majd Székelyudvarhelyre, onnan pedig Budapestre, hogy egyre magasabb szinten sajátítsa el zenei ismereteit. A konzervatóriumot Bécsben végezte el; tíz éve él a császárvárosban.

KÉPZÕMÛVÉSZET
A moderizmus és a romantika festõje
Csontvárynál a fényesség ejt rabul minket

Idén nyílt meg Csontváry Kosztka Tivadar festõmûvész életmû-kiállítása 150 képpel a budai várban, az egykori Honvéd Fõparancsnokság négyemeletes, tornyos neoreneszánsz épületében. A helyszín jól kapcsolódik a festõ nagyratörõ gondolataihoz, mert az épületet a magyar nemzeti nagyság kifejezésére állították a XIX. század legvégén - akkortájt, amikor Kosztka Tivadar is eltökélte, hogy élete meghatározó vezérelve lesz ennek a nagyságnak a kiteljesítése és megmutatása a nagyvilágnak. Ahol egykor csizmák kopogtak, most Csontváry szellemével és alkotásaival találkozhatunk a nyerstégla falak között.

ESSZÉ, JEGYZET
Makovics János: Minek van értelme?

Egy zenész barátom azt írta, az irodalom már lejárt lemez, nem érdekel senkit. Nos, szerintem ez nem így van. Erre mondhatnám, hogy a zene lejárt dolog, hiszen ott is már mindent elõadtak minden formában, ami csak lehetséges, új dolgokat nem hiszem, hogy lehet(ne) alkotni zenei téren, és amit õ képvisel zenei stílusával, az nagyon is "rétegzene" és soha nem fog több ezer fõs közönség elõtt énekelni, ahogy én sem olvasóimnak, mert amiket írok, azok is nagyon sajátos, egyéni, öntörvényû alkotások, amelyek figyelmen kívül hagynak minden szabályt.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Ne félj, nem harap!

"Ha szívünk vádol minket valamivel, Isten fölötte áll szívünknek, Õ mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt" (1Jn 3,20–22).
Tehát nem veszíthetjük el bizalmunkat Istenben. S akkor félnünk sem kell.
A Szentírás szavait egyik anyaországi adóellenõr beszámolója is igazolta, aki a beérkezett jelentéseket elemezte, csoportosította és kiértékelte. Eszerint 2012-ben például a 35 ezer feljelentésbõl - melynek majdnem fele e-mailen érkezett - körülbelül egyharmad volt vizsgálható és körülbelül 10 százalék megalapozott.

IRODALOM
Vérzõ tapéták

Lefeküdt, magára húzta a pokrócot, de nem tudott aludni. Imádkozott, de szavak nélkül: hallgatta a szíve lüktetését. Tudta, hogy másnap vége a háborúnak. Aztán kinyitotta az ólajtót, és csendben visszacsukta maga mögött. Bajtársa is olyan szakadt katonaruhában volt, mint õ. Kiléptek a pajtából, ahol a ravensbrücki haláltáborból szabadulva meghúzódtak, majd nesztelen lopakodtak a közelgõ domb felé. Olyan csend volt, hogy "a legkisebb zaj is hamisan hatott, mint vidéki színielõadáson, amikor a fõhõs bejövetelekor meginog a díszlet..."

KÉPZÕMÛVÉSZET
Május 28-án csütörtökön Székesfehérváron nyílik meg
Koczor Attila festõmûvész Csillagfény címû kiállítása

Koczor Attila festõmûvész 1991-ben született Székesfehérváron. Tanulmányait 2010-ben kezdte meg a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem festészet szakirányán. 2011-ben Pannon Color Díjban részesült. 2013-ban részt vett a Fõvárosi Állat- és Növénykert Varázshegyében található Mars ûrbázis látványtervének az elkészítésében.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: A karma karmai

Megannyi érdekes kérdés, megannyi sikamlós féligazság. Posztmodern világunkban, ahol a vallások és világértelmezések plázáinak polcairól csak úgy, tetszés szerint leemelünk eszméket és hiteket, majd ízlésünk szerint jól összerázva emésztjük, lelkünkben, agyunkban, pszichénkben is valóságos vallási katyvasz keletkezik. Arra viszont kiváló, hogy ez a beavatottaknak szánt okkult tudás kíváncsivá tegyen a Bibliában is szereplõ tiltott gyümölcs után. Hívõ keresztényként is könnyen áldozatul esünk ilyen kísértéseknek. Jót tesz tehát a lelki nagytakarítás, a szellemi tisztánlátás a lélekvándorlás, a reinkarnáció tekintetében is.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: A fõnök az fõnök

Így kezdõdik a fõnök tízparancsolata, majd azzal folytatódik, hogy neki igaza van. Mindig. Mert õ fõnök. Ha netán nem lenne igaza, akkor is érvényes a második és harmadik cikkely. Azért fõnök. Õ nem késik, csak akadályozták. Õ nem hazudik, csak félretájékoztatták. A fõnököt nem jó bírálni, mert odatesz, hogy oldd meg jobban! Ha személyes véleménnyel mégy be hozzá, az õ véleményével jössz ki tõle. Õ nem kiabál, nem utasít, csak kijelent és nyilatkozik. Ne hízelegj neki, inkább ismerd el érdemeit...

KULTURÁLIS KÖZÉLET
Olvasók, hallgatók és nézõk kedvence:
Új Kelet hetilap, MIX FM rádió és Fény TV

Hodgyai Edit, a gyergyószentmiklósi Kelet Info Media Group ügyvezetõ igazgatója az általuk mûködtetett Új Kelet megyei hetilap, a Mix FM városi rádió és a Fény TV bemutatásán túl a munkájukat meghatározó, megingathatatlan sarokkövekrõl is beszélt lapunknak.

FILM
Álljunk a Márton Áron püspökrõl tervezett nagyjátékfilm mellé
Felhívás minden jóakaratú emberhez, intézményhez és szervezethez

Márton Áron jellemét nagy idõk sorsfordító viharai formálták és próbálták meg. A rendkívüli egyéniséggé érett férfi a háború szörnyû borzalmaiból, a harctérrõl kerül haza Csíkszendomokosra, átéli az ezeréves keresztény magyar királyság szétdarabolását, de mindez csak erõsíti benne a papi hivatás választásának és vállalásának szándékát. Tizenöt évnyi sokrétû lelkipásztori és tanári szolgálat után 1939-ben püspökké szentelik.

RIPORT, TUDÓSÍTÁS
Vajdsági szervezet is támogatottja volt a II. Budapesti Székely Bálnak
Lõcsei Ilona: "A kapott segítség a szülõföldön maradásra kötelez bennünket"

A szándék, ami egy évvel ezelõtt létrehozta a Budapesti Székely Bált, nem volt más, mint hogy erõt, reményt és jókedvet merítsünk a távol élõ testvérek találkozásából és együttlétébõl - fogalmazta meg kezdeményezésük lényegét Szász Jenõ. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke hozzátette: ez a szándék idén a második alkalommal is teljesült, hiszen az eseményre nemcsak az anyaországból és Erdélybõl, de Felvidékrõl és Kárpátaljáról is szép számban, sõt még a Vajdaságból is érkeztek vendégek.

KÖNYVAJÁNLÓ
Hely kijelölve
Simó Márton új könyvérõl

A Zsil-völgyi Urikány szülötte, mégis Atyhában "õshonos". Ismeri a székely ember lelkének rezdüléseit, de ezt olyan kimûvelt nívón képes bemutatni, mint a kertész, aki nemes ágat olt be vad fába, hogy az minõségi, bõ termést hozzon. Simó Márton író, költõ, publicista immár évek óta leheletfinom szenzora, érzékeny megfigyelõje az udvarhelyszéki falvaknak, és nemcsak azoknak.

SZÍNHÁZ
Páratlan színházélmény február 20-án a Kulti Szalonban
Bálint Márta újabb monodrámában remekel

Bálint Mártát a magyar és a világirodalom legszebb szerepeiben láthatta az erdélyi közönség. Mint mondja, gyermekkori álma teljesült be azzal, hogy színész lett.

SZÍNHÁZ
Tizenöt éve lépett szólópályára Zorkóczy Zenóbia
Az erdélyi színész-elõadómûvész sokkal gyakrabban is elhozná elõadásait
az anyaországba, ha erre lehetõsége adódna

Zorkóczy Zenóbia sepsiszentgyörgyi, gyergyószentmiklósi és temesvári társulatoknál vált ismertté, amióta pedig a szabadúszás útját választotta, egyedül járja elõadásaival szûkebb és tágabb szülõföldjét, illetve a nagyvilágot.

IRODALOM, KÖZÉLET
Tízéves a Versünnep Fesztivál

A Versünnep Alapítvány, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Bánffy György Kulturális Szalon meghirdeti a VERSÜNNEP 2015 jubileumi fesztivált.
Kategóriák:
1. Vers- és prózamondás
2. Énekelt vers, versmegzenésítés

PÁLYÁZATOK
Két pályázat

Versünnep Fesztivál 2015
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2015

KÖNYVAJÁNLÓ
Márton Áron és Jakab Antal összetartoznak
Szabó Csaba történész szerint mindkét erdélyi püspök
egész élete tanúságtétel

Szent István volt az elsõ keresztény vértanú, akit hitéért megköveztek (ApCsel 7,54-60). Az õ sorsában tízezrek osztoztak a történelem során. A keresztényeknek sok országban még ma is mártírsors jut osztályrészül. Az Open Doors missziós szervezet becslése szerint ötven országban százmillió embert üldöznek, mert hitet tesznek Jézus Krisztus mellett.

PÁLYÁZATOK
Különféle mûvészeti pályázatok

Off-Biennále Budapest - Pályázat mûvészeti projektek bemutatására
Pályázat József Attila verseinek illusztrálására
38. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat és a Diákírók, diákköltõk 38. találkozója
4. Ökumenikus Diákfilmszemle - Pályázat katolikus, református és evangélikus iskolák tanulói számára
Az Év Lakberendezõje 2014 - Pályázat kiemelkedõ lakberendezõi tevékenység díjazása céljából

KÉPZÕMÛVÉSZET
Rembrandt és a holland aranykor

Ha eljutunk Amszterdamba, biztos, hogy Van Gogh múzeuma mellett elmegyünk a Rijksmuseumba is, mert a Rembrandtokat látni kell. És most Rembrandt itt van Pesten. A híres festõ a holland "arany évszázad", egyszersmind az egyetemes mûvészettörténet egyik legnagyobb alkotója. A Szépmûvészeti Múzeum mostani kiállításán összesen mintegy 100 mûvész 178 alkotását láthatjuk.

IRODALOM, KÖZÉLET
Óperencián innen és túl
Újévi beszélgetés Devecsery László író, költõ, rendezõvel

A megközelítõleg száz szépirodalmi és szakmai kötetet jegyzõ író, költõ, színházi rendezõ, nyugalmazott tanár és drámapedagógus Devecsery László ezúttal új alkotói oldaláról mutatkozott be: a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskolában december 19-én Kanadai képeslapok címmel kiállítása nyílt. A tárlat befejeztével az alkotó nem szedte le és szállította haza, avagy a következõ kiállítás helyszínére saját készítésû fényképeit, hanem karácsonyi ajándékként a teljes képanyagot az iskolának adományozta.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Örömünknek oka

Vasadi Péter írja: "Az igazi öröm sohasem átsöpör valamin, valakin..., hanem megszületik. Beleszületik abba, ami éppen van. Nem kényeskedik, sem ami a helyet, sem ami az idõt illeti. Az igazi öröm azonnali és kockáztat... Nem futó, nem átmeneti, nem vet lapos pillantást tartalékaira. Tetõtõl talpig öröm, s egészen odaadja magát... És emberalakja van... Olyan, mint te vagy én. Jászolban született, nem emeletes kiságyban, reszketett a hidegtõl, de a jóságos állatok leheletükkel fölmelegítették... Végig kitartott abban, hogy a mi örömünk teljes legyen. Végig és azon túl. Õ maga az igazi öröm... Isten Fia, a betlehemi Ige..."

KÖNYVAJÁNLÓ
Dancs Rózsa és mások pokoljárása

Dancs Rózsa ezt megelõzõen négy évvel ezelõtt járta végig a vén Európa körülöttünk lévõ szegletét, akkor a Vaddisznók törték a törökbúzát címû, önéletrajzi ihletésû, igencsak megindító elbeszéléskötetét mutatta be. Miután visszatért kanadai otthonába, mi, itt élõ olvasók - minden költõi túlzás nélkül - végigkönnyeztük a Vaddisznók...-at, õ pedig eközben ismét kezébe vette a tollát.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Jöjj el Uram!

Várakozni jó. Izgalmas. Feszültséggel teli. Szemed lélegzetvisszafojtva a puska távcsövének fénynyílásán, ujjad remegve tapad a fegyver ravaszára, hogy elsüthesd, ha elõbukkan a vad.
Vendéged érkezik. Rég nem láttad. Külföldön volt évekig. Már szólt. Bejelentette. Nyugtalanul jársz fel s alá...

KÖNYVAJÁNLÓ
Fidem pinxit - A hitet festette
Lukácsovits Magda erdélyi mûvésznõ életmûve albumban

"Festményeimen megpróbáltam közelebb vinni a vallási igazságokat az emberekhez, arra törekedtem, hogy meggondolkoztassam õket... Ha munkám a templomokban akár csak egyetlen embert is megindított, már nem volt hiába" - vallotta az erdélyi születésû, jelenleg Németországban élõ, nyolcvankettedik életévében járó és súlyos betegséggel küszködõ Lukácsovits Magda.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Giccs, ami nincs

Vagyis csak látszat. Értéktelen bóvli, gagyi tömegáru. Cucc. De ha birtoklom, ha már nekem is van, menõ vagyok. Legyen az korondi baseball-ütõ, plüssmaci vagy kerti törpe, bõrszerkó az orosz piacról, a legújabb márkás autó vagy kopott farmer, táblagép vagy érintõképernyõs ketyere. Az adja a rangomat, attól vagyok értékes. Nem a bölcsességem, a tudásom, a hiteles emberségem, erkölcsöm, hitem tesz szerethetõvé, hanem az, amim van. És még dicsekszem is vele. Szinte kényszeredetten mondom a barátomnak/barátnõmnek, hol jártam, mit láttam, mennyit költöttem, hogy a legújabb kiránduláson Rómában milyen sört ittam és mennyi volt a fagyi ára.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Képek

Mint filmkockák képei peregnek a kép-család tagjai lelki szemeim elõtt: gyermekkorom emlékképei, arckép, fénykép, szentkép, önkép, álomkép, fantáziakép, jelkép, szókép, tükörkép... és még sorolhatnám.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Csöndben

A csend a legjobb fegyver az idegölõ rohanás ellen. Megállítja az idõt. Kikapcsol a múló idõbõl s önfeledtté tesz. Kiléphetünk önmagunkból, hogy a jelenben maradjunk. A csend lelassít. Nem sürget, nem hajszol, nem stresszel. Elcsendesít, kibékít, megnyugtat. Nem kell neki megfelelned, a csendnek nincsenek elvárásai.

FOTÓMÛVÉSZET
Ez az egész hangulat kérdése
Bakos Miklós képei a Fonóban

"Arcképrezsim - fényképmoly" címmel látható Bakos Miklós fotográfus legújabb tárlata november 8-tól a Fonó Budai Zeneházban. A mûvésszel ebbõl az alkalomból beszélgettünk. Bakos Miklós kiállítása 2014. december 6-ig tekinthetõ meg a Fonó Budai Zeneházban (Budapest, Sztregova u. 3.)

KÖNYVAJÁNLÓ
Új tradíció felé?
Varga Tibor: Magyar komédia

Varga Tibor nem ismeretlen az irodalomkedvelõk körében, írásai megjelentek a Soproni Szemlében, a Mûvészet címû lapban, az Agriában, a kanadai Kaláka folyóiratban, a Kapuban, a Kelet Felõlben és a NapSziget felületén. Fõszerkesztõ-helyettes az Élõ Magyar Líra Csarnoka nevû internetes oldalon. Irodalomtörténeti értékû elõadásai Tokajtól Kecskeméten át Pécsig számos helyen voltak hallhatók. Jelen dolgozatom a szerzõ eddigi leghosszabb munkáját, a Magyar komédia címû, édesapjának emléket állító kisregényét veszi górcsõ alá.

KÖNYVAJÁNLÓ
Diósi Dávid: Egyház és posztmodern

De mi is az a posztmodern? Igazából a mai, arculatát meglehetõs gyorsasággal változtató világot szokták így nevezni. Ez a korszak, amelyben élünk, tulajdonképpen átláthatatlan. Hirdetõi szerint leszámoltak a zárt és végleges rendszerekkel, kizárólag csak az egyén szabadsága és a folyamatos haladás optimizmusa a biztos, az el nem kötelezõdés, a végérvényes igazságok, a biztos szellemi kulturális mankók nem léteznek. Igazából attól posztmodern, hogy minden kellõképpen ideiglenes és megfelelõen esetleges... Olyan, mint Bábel tornya, miután utolérte az isteni ítélet, megteremtve a globalizált szétszóratás és atomizálás védtelenségét, létrehozva a sokféleség bizonytalanságát, a kvázi-semmi sem az, aminek látszik, csak mintha bizsergetõ nárcisztikus érzését.

KÉPZÕMÛVÉSZET
A látáson belül

A képzõmûvész a látás, a láttatás birodalmában kalauzol bennünket, színek és formák között vezet, miközben - Herbert Marcuséval szólva - a természet felülmúlásában leljük örömünket. Igaz ez azért is, mert az ember örökké keres, így jönnek létre kapcsolataink, és így születnek a körülöttünk lévõ tárgyak, mûalkotások. Ennek a gondolatnak a jegyében rendezett a Magyar Nemzeti Galéria Dada és szürrealizmus címmel kiállítást többek között Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dalí mûveibõl a múlt század neoavantgarde korszakát felidézve.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Közhelyek nélkül

Közhelyek szorításában élünk. Reggeltõl estig elcsépelt szóvirágokkal, sablonokkal, klisékkel jelzünk egymásnak: "szép napunk van", "hát igen, ilyen az élet", "hogy mik vannak",  "ez van s ezt kell szeretni", "megtörténik a legjobb háznál is", "a jó munkához idõ kell", "a pénz nem boldogít, de ha zsebben van, nyugtat", „szegény ember vízzel fõz", "csak egészség legyen s a többi telik", "most hagylak, majd még beszélünk"...

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: A jólét délibábja

Kétezer-három õszén, két héttel a missziós vasárnap elõtt ötven év körüli ébenfekete benini (nyugat-afrikai) püspök látogatta meg a bajor egyházmegyéket. Egyik vasárnap este meghívást kapott az eichstatti szemináriumi templomba, hogy prédikáljon. Nagy volt a várakozás. A püspök méltóságteljesen vonult be két szemináriumi elöljáró német pappal és egy koreai diakónussal. Lassan, érthetõen olvasta a miseszöveget.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Gesztusok, villanások, színfoltok

Ez év nyarán nyílt meg Pintér András Ferenc (PAF) festõmûvész kiállítása a pécsi Nádor Galéria Art&Med Kulturális Központban. Az egykor szebb idõket és jeles embereket látott Nádor Szálló termeiben most a mûvész alkotásaival titokzatos belsõ terek jönnek létre és teremtenek az egymás mellett látható gesztusok, színfoltok izgalmas felületeket.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Hívõ hazafiság

Amióta az erdélyi médiában a kelleténél is nagyobb hangsúlyt kapott a marosvásárhelyi Unirea Líceum visszaszolgáltatásának ügye és ennek kapcsán a katolikus egyház iskolaalapító szándéka, az ezt követõ polémiában rosszmájú és a valóságtól elrugaszkodott vélemények és vádak törtek felszínre újfent. A szokásos gumicsontok - tudniillik hogy a katolikus egyház nem magyar, hanem világpolgárokat nevel, a Vatikánból irányítják, elárulta a csángókat, nem tesz semmit nemzeti összetartozásunkért és megmaradásunkért stb. - mellett újabbakkal is elõálltak a szolgálatos fröcskölõdõk.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Egyenes gerinccel

Amerikában a gazdik mellé temetik a kedvenc állatokat, és becses síremlék dukál nekik, hiszen feltámadnak s akkor a mennyországnak is lesz egy külön kutyamenhelye. Nem olyan rég Moszkvában is megalakult az elsõ kutyaesketõ cég, amely kutyáknak rendez születésnapi ünnepségeket és esküvõt.

IRODALOM, KÖZÉLET -SZÍNHÁZ
Tízéves a Versszínház
Ünnepi elõadássorozat Radnótival és Petõfivel

A versszínház a költészet és a színmûvészet határvidékén született különleges kompozíció, amely nem egyenlõ a hagyományos pódiumelõadással. A dramaturgiát az élet, a szövegkönyvet pedig maga a költõ írta. Jubilál a Versszínház. Immár tíz éve mutatta be elsõként Faludy Györgyrõl szóló formabontó elõadását Turek Miklós.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Egy precíz bohém
Zórád Ernõ mûveirõl

Nyár elején nyílt meg a Józsefvárosi Galériában Zórád Ernõ kiállítása. A magyar képregény klasszikusának festményei, karikatúrái, illusztrációi láthatók a tárlaton, és aláfestésként felvételrõl õ zongorázik és énekel múlt századi kuplékat, sanzonokat.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Bemutatjuk Sipos László erdélyi festõmûvészt

Sipos László 1943-ban született Kolozsváron. Felsõfokú tanulmányait szülõvárosában, a Ion Andreescu Képzõmûvészeti Fõiskolán folytatta, ahol Földes László esztéta és Bretter György filozófus voltak a mesterei. 1970-tõl több tordai iskolában tanított, majd 1990 és 1992 között a kolozsvári Helikon címû lap szerkesztõségében dolgozott grafikusként.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Bemutatjuk Király Ferenc muravidéki szobrászmûvészt

Király Ferenc 1936-ban született Alsólakosban. Képzõmûvészeti tanulmányait Ljubljanában kezdte és a zágrábi Képzõmûvészeti Akadémián folytatta, ahol 1964-ben Frane Krsinic professzornál szerezte szobrászmûvész diplomáját. Tanulmányait utazásai során Észak-Amerikában, Afrikában, Kis-Ázsiában, Izraelben, Egyiptomban és Európa számos országában folytatta. A Szlovén Képzõmûvészek Szövetsége, valamint a Muravidéki és Prlekijai Képzõmûvészek Egyesületének tagja.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Bemutatjuk Penovác Endre délvidéki festõmûvészt

Penovác Endre festõmûvész 1956-ban született Tornyoson. 1984-ben az újvidéki Képzõmûvészeti Akadémia festészet szakán diplomázott. 1983-ban részt vett a trieri (Németország) Európai Mûvészeti Akadémia munkájában. Tagja a Vajdasági Képzõmûvészek Egyesületének. Közel száz önálló és csoportos kiállításon vett részt itthon és külföldön. Könyvborítókat, illusztrációkat is készít.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Bemutatjuk Vinczeffy László erdélyi festõmûvészt

Vinczeffy László festõmûvész 1946. március 21-én született Atyhán. Mûvészeti tanulmányait 1961-ben kezdte meg a marosvásárhelyi Zene- és Képzõmûvészeti Líceumban, majd a Kolozsvári Pedagógiai Fõiskola rajz és festészeti szakán diplomázott 1970-ben. Majdnem egy évtizedig dolgozott rajztanárként Zágonban (Kovászna megye). 1979-ben a sepsiszentgyörgyi Megyei Múzeumban (ma Székely Nemzeti Múzeum) kezdett dolgozni, 1983-tól ugyanott képrestaurátor.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Bemutatjuk Erfán Ferenc kárpátaljai festõmûvészt

Erfán Ferenc festõmûvész 1959-ben született Ungváron. Felsõfokú tanulmányait a Lembergi Képzõ- és Iparmûvészeti Fõiskola kerámia szakán folytatta. 2009 óta a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépmûvészeti Múzeum igazgatója. Közel húsz évig dolgozott a Mûvészeti Alap mûhelyében, ahol fõleg üvegablakok és térkompozíciók tervezésével és kivitelezésével foglalkozott. Tagja a Magyar Mûvészeti Akadémia Képzõmûvészeti Tagozatának. Jelenleg Ungváron él és alkot.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Bemutatjuk Nagy János felvidéki szobrászmûvészt

Nagy János szobrászmûvész a kortárs magyar képzõmûvészet meghatározó mûvésze. A magyarországi Rákosszentmihályon született 1935-ben, ám élete és munkássága Felvidékhez köti. 1961-ben végzett a pozsonyi Képzõmûvészeti Fõiskola szobrász szakán, majd több éven keresztül tanított a komáromi Pedagógiai Fõiskolán. A politikai változások sokfelé sodorták, élt Helembán, majd Almáson. 1989-ben életre hívta a Csehszlovákiai Magyar Képzõmûvészek Társaságát, amelynek éveken át elnöke volt. Vezetõségi tagja volt a Magyarok Világszövetségének. A Magyar Mûvészeti Akadémia tagja. Jelenleg Helembán él és alkot.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Bemutatjuk Kuti Dénes erdélyi festõmûvészt

Kuti Dénes festõmûvészetünk élvonalának egyik legmarkánsabb egyénisége. Marosvásárhelyen született 1952-ben; jelenleg Szovátán él és alkot. Mûvészeti tevékenységének közel négy évtizedén keresztül lendületes, kitartó munkával, alkotói elveihez, mûvészi hitvallásához ragaszkodva, következetesen építette fel életmûvét, mely jelenleg több mint háromezer festménybõl áll össze kerek egésszé.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Kárpát-haza Galéria:
már hét alkalommal fogadott és kínált kiállítást
Budapest új kortárs képzõmûvészeti központja

Az elmúlt bõ fél évszázadban az a furcsa helyzet állt elõ a kortárs magyar képzõmûvészetben, hogy a mûvészet hivatalos kanonizálóinak többsége leginkább a 93 ezer négyzetkilométernyi területû Magyarország határáig látott el. Ha mégis tovább láttak és hírét vitték - jellemzõen Európa nyugati felén élõ - külhoni honfitársaink mûvészeti sikereinek, akkor általában hozzátették, hogy ott mennyivel könnyebb, jobb az élet és senki se gondoljon hazatérésre, idetartozásra. Északi, déli és keleti irányba azonban az aktuális hatalomnak megfeleléshályog volt a szemén, és rettegett minden olyan gondolattól, amelyben az egységes Kárpát-medencei magyar kultúra jelenhet meg.

KÖNYVAJÁNLÓ
Durván vagy szelíden
Hidas Judit Hotel Havanna címû kötetérõl

Az európai elsõkötetesek fesztiváljának idei magyar képviselõje Hidas Judit volt, akinek Hotel Havanna címmel jelent meg a L'Harmattan kiadónál novelláskötete. A cím nem a karibi ország fõvárosára utal, hanem - ironikusan - Budapest egyik kerületében található, a harmincöt éve épített Havanna lakótelepre, ami nem tartozik a város legelõkelõbb negyedeihez. A tizenhat novellát tartalmazó könyv meglepõen új hangon szól a társadalmi helyzetekrõl, az emancipáció hátulütõirõl és a kapcsolatokban rejlõ feszültségekrõl.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Kétségek közt

Egyszer padlón vagyunk, egyszer madarat lehetne fogatni velünk. Azok is mi vagyunk, amikor haragszunk, toporzékolunk, dühbe gurulunk, de azok is, amikor tapintatosak és gyöngédek, a becsületesek és a csibészek is. Bennünk lakik a szent, szintúgy a gazember.

KÉPZÕMÛVÉSZET
A kiragadott részletek festõje: Gyõrffy Sándor

Napjainkban jelent meg Gyõrffy Sándor A csend pillanata címû kötete, amelyben az 1987 és 2013 között készült festményeibõl válogatott, de találunk a hetvenes és nyolcvanas években készített képeket is az igényesen kivitelezett albumban. Ezzel képzõmûvészeti munkásságának átfogó bemutatását is eléri.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Az Úr városa

Gyermekkoromban nem szerettem a városiakat. Affektáltak, urizáltak, szinte "kitörött a nyelvük" beszéd közben - 'pláne Kati hova mész, sõt a patikába... ilyen direkt idõben?, no ne szimpatizálj' -, és mindig lenézték a falusiakat. Elmaradottnak, primitívnek tartották. Egy kicsit irigyeltem is õket, mert nekik bezzeg már volt autójuk, nem kellett sáros, kivilágítatlan utcákon kutyagolniuk, az üzletekben a polcok roskadoztak az árutól.

RIPORT, TUDÓSÍTÁS
"Erdély nagy büszkesége"
Nyolcvan éve szentelték pappá Jakab Antalt

"Visszafordulunk és emlékezünk. Öreg várunk, a Papnevelõ kapujába egymás után érkeztek a meghívottak, kíváncsian, szorongva, nyugtalanul. Emlékszünk a meleg szeretetre, amely átsegített az elsõ órák, napok félelmén. Az évek múltával mind tisztábban, mind közelebb hangzott az angyali harsona szívet összeszorító, lelket megrendít? zengése: Közelebb hozzád, Istenem!"

SZÍNHÁZ
Közeleg Az Õrült Nõk Ketrece bemutatója az Átrium Film-Színházban

Július 12-én mutatja be az Átrium Film-Színház Jerry Herman és Harvey Fierstein többszörös Tony-díjas musicaljének, Az Õrült Nõk Ketrecének magyar változatát, Alföldi Róbert rendezésében, Hevér Gábor és Stohl András fõszereplésével.

SZÍNHÁZ
Parti Nóra: Változás minden hetedik évben

Hideg politikus az Igenis, miniszterelnök úr!-ban, családját féltõ anya Az utolsó pohárban, bõvérû étteremtulajdonos lesz Az Õrült Nõk Ketrecében, a most bemutatott Fekete leves címû filmben is játszik, miközben a szabadúszást választja a kiszámítható és nyugodt társulati tagság helyett. Parti Nórával beszélgettünk.

FILM
Plakátkiállítás és filmklub Tolnay Klári emlékére az Urániában

Tolnay Klári születésének centenáriuma alkalmából egész éves programsorozat zajlik, amelynek részeként az Uránia Nemzeti Filmszínházban tematikus beszélgetésekkel kísért vetítések és plakátkiállítás várja a filmbarátokat és a kétszeres Kossuth-díjas színésznõ, Érdemes és Kiváló mûvész tisztelõit.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Lélekfuvallat

Pünkösd nem(csak) és nem elsõsorban a somlyói búcsúról szól... Még akkor sem, ha az a Szûzanya iránti tisztelet jele, világméretû nemzeti zarándoklat, netán az összmagyarság évenkénti, lelki feltöltõdést adó találkozója. Egyáltalán tudjuk, miért megyünk Csíksomlyóra? Hogyne: hogy együtt többnek mutassunk, hogy néma-imádságos tüntetéssel felhívjuk magunkra a figyelmet, hogy a többségi országlakosoknak is megmutassuk, kik vagyunk, hogy a büszkeség közösségként is eltöltsön, megerõsítsen...

ESSZÉ,JEGYZET
Sebestyén Péter: Melyik farkast eteted?

Minek fizessek adót, ha csalni is lehet? Miért legyek becsületes, ha a többiek emiatt baleknak néznek? Miért ne csúsztatnék kenõpénzt, ha számla nélkül olcsóbban elintézhetem, mint "törvényesen"? Miért spóroljak és tagadjam meg magamtól a fogyasztás élvezetét, ha zsigeri vágyaim épp arra ösztökélnek? Miért lássam meg a másikban a jót, ha mindenki közellenségnek tartja?

FOTÓMÛVÉSZET
Meghívó Perényi János fotókiállítására

1955-ben született. Szakmája állatorvos, de már nem praktizál, a Magyar Állatorvosi Kamara lapjának fõszerkesztõje. Tizenkét éve fotózik aktívan. Kezdetben fõleg a természetfotózás érdekelte, az utóbbi években emellett a riport-, portré- és szociofotózás felé fordult. Sok idõt tölt az Erdélyben élõ emberek, falvak élete, valamint az ottani hagyományos állattartás megörökítésével.

FILM
Vágy, hogy indiánok lehessünk
Franz Kafka utolsó szerelme

Szemzõ Tibor filmjét június 3-án, kedden este 23 óra 20 perckor vetíti a közmédia M1-es csatornája
Szemzõ Tibort saját bevallása szerint már egész fiatal kora óta vonzották Franz Kafka szövegei, a vonzalom pedig elõbb egy színpadi elõadássá, majd rádiójátékká, végül pedig idén egy kísérleti rövidfilmmé érett.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Budapestnek szeretettel
Hetvenötödik születésnapján óriás-falfestményt adományoz Budapest lakóinak a Lengyel Intézet

A kortárs köztéri képzõmûvészeti projekttel a szervezõk célja az volt, hogy a hetvenöt éve szinte megszakítás nélkül jelen lévõ Lengyel Intézet kivonulhasson székhelye falai közül és betagozódjon a mai Budapest egyik legizgalmasabb, fiatalok által leglátogatottabb,  kávéházakkal, romkocsmákkal, galériákkal, dizájnboltokkal tarkított negyedébe. Ehhez az elgondoláshoz kapcsolódik a Platán Galériában (Andrássy út 32.) május 23-án délelõtt 11 órától induló egész napos urban art project is, amelynek keretében öt ismert utcamûvész: Olaj, Tripsi, Brah, Halr és GG a galéria egész falfelületét kitöltõ, az évforduló köré komponált, összesen 13 méter hosszú falfestményt, karakterek ezreibõl álló installációt készít majd, Dj Direkt közremûködésével.

FILM
Kárpát-medencei magyar filmmûvészek találkozója
Uránia Nemzeti Filmszínház, 2014. május 20. - 2014. május 21.

A Magyar Mûvészeti Akadémia Film- és Fotómûvészeti Tagozata idén elsõ alkalommal rendezi meg a Kárpát-medencei magyar filmmûvészek tanácskozással és vetítésekkel egybekötött találkozóját. A budapesti tanácskozás összegzi a határon túli régiókban korábban lezajlott találkozók eredményeit, legfontosabb célja pedig, hogy a Kárpát-medencében élõ magyar filmalkotók közösen fogalmazzák meg a határon túli magyar filmalkotók munkáját biztosító támogatási rendszerre vonatkozó javaslataikat.

ESSZÉ, JEGYZET
Boér Mária: "Elindulék este guzsalyosba" - Kallós Zoltán 88 éves

A Györkös Mányi Emlékházban egy erõsen összeszokott értelmiségi társaság gyûl össze hetente többször is, és nemcsak szerdán, csütörtökön. Nekem azonban nem mindig van idõm eljutni a többi rendezvényre is, mert történelmi dokumentumregényt írok, amely minden szabadidõmet felemészti. A hallgatóságból egyesek néha beszélgetõtársakká, elõadókká válnak és felváltva osztják meg ismereteiket a részvevõkkel, mindenki a maga szakterülete szerint.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Szakálla volt, kender...

A józanul gondolkodó, normális ember szemében is gusztustalan, visszataszító, majdhogynem vérlázító, ahogyan a liberális média a maga sztárcsináló gépezetével természetesnek akarja feltüntetni a "másságot". Arról papol, hogy le kell rombolnunk az elõítéletek falát, együtt kell élnünk azzal a tudattal, hogy a melegek, a transzvesztiták, a genderek éppoly normális emberek, mint mi... Csak másak. Velük színesebb a világ, nem?... De ahogyan ezt a marketinget felépíti, ahogy pofátlanul ránk erõlteti, sõt követendõ példaként, mintaként, életvezetési modellként le akarja nyomni a torkunkon, az már visszataszító.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter:Méhviasz és pillangó (Húsvéti gondolatok)

Már a kora középkor óta a feltámadás egyik szimbóluma a bábjából kikelõ lepke. Az ember számára elsõ látásra visszataszító, máig kutatott rovar akarva-akaratlanul is kínálkozó hasonlat lett, mely a feltámadás titokzatos valóságát volt hivatott érzékeltetni. Isten az embert földbõl teremtette és lelket lehelt belé.

IRODALOM, KÖZÉLET
Goethe ráér / Miért klasszikusak a klasszikusok?

Goethe ráér. Ott van a polcon, majd egyszer végigolvasom, akárcsak Platónt és Weöres Sándort.
Egyszer leülök és végighallgatom a teljes elérhetõ Bach-életmûvet is. Egyszer majd.
Darwint is megígértem magamnak, igen. És Dantét és Spinozát és Pascalt - az összes klasszikust, hiszen azért klasszikusok, mert ismerni kéne õket.

IRODALOM, KÖZÉLET -KÉPZÕMÛVÉSZET -ZENE
Indul a ParaSzuperSztár

Kulturális tehetségkutató versenyt indít a fogyatékos embereknek a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ). A ParaSzuperSztár célja, hogy megtalálja azokat a fogyatékossággal élõ tehetségeket, akik eddig nem tudták megmutatni magukat a szélesebb nyilvánosságnak, és a legjobbakat egy tehetséggondozó program keretében segítse kulturális, mûvészeti pályájukon. A rendezvény ötletgazdái Farkas Bálint színmûvész, Bálint Emese színész, énekes, harmonikamûvész és Monspart Sarolta világbajnok tájfutó.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Falak, zónák, tájportrék

Visszatérõ kiállító a Várfok Galériában Herman Levente, aki legutóbb Nyomok címmel mutatta be legújabb festményeit a tárlatán. Az erdélyi származású mûvész 2007-ben csatlakozott a Szalóky Károly által vezetett mûvészkörhöz és egyre növekszik elismertsége. Az utóbbi években számos sikert tudhatott magáénak. Több alkotása jutott el jelentõs gyûjteményekbe is.

KÖNYVAJÁNLÓ
Bács-Kiskun megye ezer arcát tárja fel egy hiánypótló kötet
Két évszázad iskolán kívüli mûvelõdéstörténetérõl jelent meg monográfia

Monumentális, közel két évszázadot feldolgozó monográfia jelent meg Bács-Kiskun megye iskolán kívüli mûvelõdéstörténetérõl. Az ezerarcú megye iskolán kívüli mûvelõdéstörténete a kezdetektõl 1975-ig címû, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (NTK) gondozásában megjelent kötet Gila János munkája, aki korábban több évtizeden keresztül irányította, segítette a megye közmûvelõdési intézményeinek tevékenységét. A könyv bemutatóján Mák Kornél, Kecskemét alpolgármestere elmondta: "a monográfia a helyi népmûvelés és közmûvelõdés történetének hiánypótló kiadványa, nemcsak történészek, hanem lokálpatrióták számára is igazi gyöngyszem".

KÉPZÕMÛVÉSZET, FOTÓMÛVÉSZET
"Kettõ az egyben"
Csuta György és Ribényi Csaba Alfonz közös kiállítása

2014. március 3-án, hétfõn 18:30 órakor a D2 Galériában (Budapest IX. ker., Tûzoltó u. 57.) nyílik meg Csuta György és Ribényi Csaba Alfonz közös kiállítása. Köszöntõt mond Böszörményi Gergely Magyar Örökség-díjas, Ferencvárosi József Attila-díjas és Pro Cultura Újbuda díjas kiadó, producer. Közremûködik Fóris Szilárd zongoramûvész, a Doors Emlékzenekar billentyûse.

KÖNYVAJÁNLÓ
Pattogzik a szó zománca

A színházrendezõként, s elsõrendûen a budapesti Térszínház alapítójaként és vezetõjeként ismert Bucz Hunor a 2013. évi Ünnepi Könyvhéten igencsak nagy meglepetést szerzett a könyvújdonságok között szemlélõdõ irodalombarátoknak: az örök fiatal alkotó - életében elõször - költeményekkel lépett a közönség elé.

IRODALOM, KÖZÉLET
Szentpétervári kaland
Galgóczy Árpád irodalmi estje

Galgóczy Árpád kiemelkedõ tehetségû mûfordító. Az orosz klasszikus költészet egyik legavatottabb tolmácsolója. Ötvenéves mûfordítói munkásságát több nemzetközi díjjal jutalmazták. Az est zenei közremûködõje: Herencsár Viktória cimbalommûvész, a Cimbalom Világszövetség elnöke.

SZÍNHÁZ
A nemzeti identitás és a hit a legerõsebb fogódzónk
az értékvesztettnek tûnõ világban
Bálint Márta Erdélyben a színpad, az anyaországban a pódium fényes csillaga

A Kárpát-medence egyik legnagyobb színmûvésze, a nagy klasszikusok, Szeleczki Zita, Latinovits Zoltán, Dajka Margit, Ruttkay Éva szellemi örökségének továbbörökítõje. Nem elõször írok le hasonló elismerõ szavakat Bálint Márta színmûvészrõl, akinek különleges tehetsége, kiváló színpadi alakításai, elõadóestjei, amelyek többek között Lénárd Sándor, Kosztolányi Dezsõ, Székely János életmûvérõl nyújtanak teljességre törekvõ képet, minden értõ nézõt, hallgatót lenyûgöznek.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Négyesfogat

Lelkesedés nélkül lelketlenné válunk... Égni kell, égetni, lelkesíteni egymást, a lelkesedés élesztésével, a láng ébrentartásával küzdeni a kiégés és a leégés ellen. Csak az tud mást lángra lobbantani, aki maga is lángol. Isten tüze úgy ég bennünk, hogy nem éget el, hanem táplál és erõsít, mozgósít, sürget és minduntalan az önmagunkból való kilépésre sarkall.

SZÍNHÁZ
Elhunyt Csala Zsuzsa

A kiváló komika derûs kedéllyel, remek temperamentummal, sajátos, egyéni ízekkel oldotta meg a feladatait, legyen szó kabaréfiguráról vagy vígjátékról.
Több száz színpadi és televíziós szerepet játszott el, filmen a Noszty-fiú esete Tóth Marival (1960), Nem szoktam hazudni (1966), És akkor a pasas (1966) címû alkotásokban láthatta a közönség. Õ volt Ursula, Bubó doktor asszisztensnõjének hangja a Kérem a következõt címû, nagy sikerû rajzfilmsorozatban.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Kortársak festik újra a valóságot

Fontos, hogy a fogyatékossággal élõk mûvészi teljesítményük által is példát adjanak a társadalomnak - mondta Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelõs helyettes államtitkár az Újrafestett valóság címû kiállítás hétfõi pécsi megnyitóján a Zsolnay Negyed Kemence Galériájában. Példamutatás ez a kiállítás is, amely megerõsíti, hogy a fogyatékossággal élõk kiemelkedõt tudnak alkotni, ha segítséget kapnak.

IRODALOM, KÖZÉLET
Elhunyt Borbély Szilárd

Február 19-én ötvenéves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Borbély Szilárd író, költõ, a Nincstelenek címû regény szerzõje - közölte csütörtökön a Dehir.hu, amelyet a család tájékoztatott az író elõzõ nap bekövetkezett haláláról.

SZÍNHÁZ
Katalizátor-díjat nyert a Káva társadalmi színházi programja

A napokban hirdették ki a Katalizátor-díj nyerteseit, amelyet a tranzit.hu képzõmûvészeti egyesület hozott létre 2010-ben. Az alternatív díj idén arra kereste a választ, hogy milyen módon képes hatni a mûvészet a társadalmi folyamatokra.

ZENE
A Bonbon Matiné 2014. márciusi programjai

IBS Színpad
Mese Bérlet, szombat 11.00
2014. március 1. Kiskondás Trió: A csudálatos tárogató - népzenei mesejáték élõ illusztrációval

KÉPZÕMÛVÉSZET
Stílusokon átívelõ festõi út

Kiállítással tisztelgett a hatvanéves Ghyczy György elõtt a Párisi Galéria Mûvészeti Szalon és Aukciósház; Ég és föld gyökerén címmel mutatták be a mûvész legújabb festményeit. A megnyitón Háy János költõ, író olvasott fel mûveibõl, amelyeket a kiállított képekhez választott, és minderre - ahogy a szervezõk írták - Dés László szaxofonmûvész reflektált zenével. Szenvedélyesen szóltak mindketten, hogy érezzük: szabadnak születtünk.

KÖNYVAJÁNLÓ
Csillagos ég a Balaton fölött

A Balaton, valamint a magyar tengert lágyan körülölelõ zord és nyájas hegyek, dombok, a természettel összesimuló városok, falvak, üdülõk szakrális köre megérinti még az alkalmi látogatót, nyaralót is. A zsigereiben érzi a máshol nem tapasztalható magyar mediterráneum varázslatát, mely Hamvas Bélát is elragadtatott esszétanulmányra ihlette a Dél Géniuszáról. Azok az írók, képzõmûvészek és muzsikusok, akik naponta átélhetik eme Teremtõtõl megáldott pozitív mágiát, elõbb-utóbb mûveik egyik vezérmotívumává avatják ezt az Isten-törvényû világot.

ZENE
A Csibészek Árvácskái
Gondolatok és dallamok Csíksomlyóról

A csíksomlyói Árvácska Együttes 1997 õszén alakult a helyi gyermekotthon lakóival: negyven állami gondozott kiskorú fiatallal kezdte meg mûködését. Azért kapta az Árvácska nevet, hogy magyarázat nélkül is érthetõ legyen, kik tartoznak hozzá. Az együttes vezetõje Häfliger Zsuzsanna, lelki vezetõje és fõ támogatója pedig a Magyarországon csak Tisztiként ismert Gergely István, a Csibész Alapítvány alapítója és elnöke.

IRODALOM, KÖZÉLET
Új tagok a Magyar Írószövetségben

A Magyar Írószövetség tagjainak névsora idén hat alkotóval bõvült. A január 29-én szerdán rendezett esten Babics Imre, Csák Gyöngyi, Farkas Gábor, Fazekas József, Réti János és Szabó Bogár Imre verseibõl adott mûsort három elõadómûvész: Lázár Balázs, Mákos Tamás és Tallián Mariann.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Balatoni tájak között
Ötvös Zoltán kiállítása a Fészek Klubban 2014 januárjában

Nem tudom megkerülni, hogy Ötvös Zoltán mostani Fészek-béli kiállítása kapcsán ne idézzem fel Délceg Katalint, a Dovin Galéria alapító-tulajdonosát, aki megjelenési lehetõségeket biztosított számára, és aki a pályáját egyengette. Az elismert mûvészettörténész jó szemmel és ízléssel felismerte tehetségét, és bemutatta munkáit itthon és külföldön is.

ESSZÉ, JEGYZET
A számítógép bûvöletében

S észre sem vesszük, már az utcán is az okostelefonokon chatelünk. Egy szó, mint száz, a technika bûvöletében élünk. Ma már nem divat a házasság, s jó, ha egy gyermek születik egy kapcsolatból. Mondhatnánk, mire is szüljünk, de ne feledjük nagyapáinkat, akik a szegénységben is vállaltak gyermekeket...

KÉPZÕMÛVÉSZET
Memento
Vargyas Ildikó kiállítása

Bennem sokszor megfogalmazódott az a kérdés, hogy érthetõk-e, és ha nem, akkor hogyan reagálhatók a mai "modern" kor képzõmûvészeti alkotásai? 2013. október 15-én - a Pannon Magyar Ház felé tartva, Vargyas Ildikó Memento címû tárlatának megnyitójára - félelmeim egyre erõsödtek: mi történik, ha a különbözõ, fába ágyazott absztrakt formájú színes kerámiák nem hoznak majd lázba?

KÖNYVAJÁNLÓ
Útmutató Sebestyén Péter Tüzet hoztam! címû könyvéhez

Sokszor örömmel olvasunk életvezetési tanácsokat. Van köztük olyan, - mint a mostanában nagyon divatos horoszkóp -, amelyeket mindenki könnyen a saját életére alkalmazhat. Azt ajánlják, hogy valósítsuk meg önmagunkat bármi áron, azt sugallhatják, hogy szeressük önmagunkat, legyünk készek a versenyre. De ezek kikerülik az üdvösség problémáját. Ezzel szemben az itt kapott válaszok örök érvényû életvezetési tanácsok.

ZENE
Idén is fúvósok a legkedvesebb muzsikusok

Immár hagyomány, hogy a Pannon Filharmonikusok közönsége minden évben megválasztja a zenekari tagok közül a LEGKEDVESEBB MUZSIKUSÁT. Az együttes férfi és nõi kategóriában hirdet gyõztest. A 2013/2014-es évadban Haszonné Nepp Yvett fuvolamûvész és Aubrecht Dénes klarinétmûvész nyerte el a "legkedvesebb díjat".

ESSZÉ, JEGYZET
Boér Mária: Emberpajta

A következõ éjszakán altató nélkül, örökre elaludt. Élettelen kezét a szívén felejtve, arcán egy megbékélt mosoly volt az utolsó üzenete.
A temetésen részt vett az egész város.(...) A legkisebbik gyerek, az álmatlan éjszaka után zsibbadtan magába roskadva, némán nézte a síró embereket, és olyan apróságok kötötték le a figyelmét, mint egy kézben tartott kalap, vagy egy közeli faágra leszállni akaró veréb.

IRODALOM, KÖZÉLET
Elhunyt Kinde Annamária

Kinde Annamária költõ, mûfordító, újságíró, szerkesztõ idén lett volna 58 éves.

ESSZÉ, JEGYZET
Borai Teri: Múltidézés

Mondják, az emlékezés hálás mûfaj, mert nem kell kihagyni belõle olyan momentumokat sem, amelyek csak a magunk részére bírnak jelentõséggel.
Már alig marad valami a szívem csücskében, amibe bele lehet kapaszkodni, a múltat keresve.

FILM
Reményt adtak, utat mutattak, kapaszkodót nyújtottak
Így értékelték a jelenlévõk Márton Áron és Tõkés László személyét
2013. december 1-jén a Szigorúan ellenõrzött életek címû dokumentumfilm
díszbemutatóján

A Romániát évtizedeken át féktelenül nyomás alatt tartó kommunista rendszer rémuralmát, a diktatúra fenntartóinak és mûködtetõinek sem embert, sem Istent nem ismerõ, elvakult önkényét és mindemellett a tisztesség, a becsület és az igazság melletti kiállás szép példáit 102 percben filmvásznon bemutatni lehetetlen - hihetnénk elsõ hallásra... de csak elsõ hallásra.

KÖNYVAJÁNLÓ
Hangok bûvöletében - Németh Sándor

"Igen, a vers szólal meg, ahogy Sándorom hangjából elõbukkan az alkotó teljes lénye valóságosan, úgy megnyitva a költõt, hogy a lelke is ott ül Sándorom vállán, mintha bizalmasan súgná a fülébe, hogy milyen érzelmek dúltak benne vagy tették mámorossá az éppen felolvasott sorok születésekor."

FILM
Szigorúan ellenõrzött életek
Díszbermutató Vácott 2013. december 1-jén

Petényi Katalin és Kabay Barna megrázó erejû dokumentumfilmjét legközelebb 2013. december 1-jén
vasárnap 17 órakor vetítik Vácott a Madách Imre Mûvelõdési Központ színháztermében.

SZÍNHÁZ
Kezdetét vette a 7. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle
2013. november 18-24.

Érdekes és figyelemre méltó beszélgetésekkel tarkított sajtótájékoztatón nyílt meg a 7. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle. A program a zsûri - Uray Péter, Réczei Tamás és Rumi László - bemutatásával és a kor ritmusához igazodva Rumi László videóüzenetével kezdõdött. A Szemlén a zsûritagként debütáló rendezõ, bábszínész, utcai performer - kinek hogyan szimpatikusabb - a találkozó szakmai értékét emelte ki, kitérve arra is, hogy számítanak a kritikusok részvételére is.

ZENE
Csillaghúr és barátai

Csillaghúr, a keves kis viráglány, útra kel barátaival, hogy megismerkedjen az erdõvel, mezõvel és annak lakóival. 12 vidám történeten keresztül sok élménnyel gazdagodik, és új barátokra lel.

ZENE
A Pannon Filharmonikusok programajánlója
2013. október

- IGOR HERCEG & KOKAS KATALIN
- ÜNNEPI DÍSZHANGVERSENY
- SEGÍTSÉG, KOMOLYZENE! I.
- VERDI & REQUIEM

ZENE
A csend idegen a filmtõl?... MUSIC & FILMharmonikusok
2013. október 15. kedd 19 óra: Film és zene a Kodály Központban

Film és zene az alkotómûvészet két olyan területe, amely szorosan együtt él: kiegészítik, formálják, inspirálják és újraértelmezik egymást vagy önmagukat a másik által. A két mûvészeti kifejezési forma kölcsönhatását mutatja be a budafoki zenekar filmzenei koncertje, amelyet budapesti és nemzetközi sikerei után most a pécsi közönség is megismerhet.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Akit a monumentalitás ihletett
Aba-Novák Vilmos-kiállítás a Józsefvárosi Galériában

Budapest egyik legendás kiállítóterme évtizedek óta a Józsefvárosi Galéria. A hetvenes években történt átalakítás után a magyar avantgarde festészet fontos bemutató terme lett. Rangot jelentett ott kiállítani. A Százados úti Mûvésztelepen élõ képzõmûvészek alkották a kiállítók döntõ többségét. A Galéria vezetése elkötelezett volt a nonfiguratív, konstruktivista stílus iránt, a progresszív és iparmûvészeti és ipari alkalmazásoknak, a tárgy- és környezetkultúra bemutatásának.

FILM
Sára Sándor történelmi dokumentumfilmjei az Urániában

Filmmûvészetünk kiemelkedõ alkotója, Sára Sándor 80. születésnapja tiszteletére rendezett programsorozat keretében történelmi dokumentumfilmjeibõl látható válogatás az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A vetítéseket beszélgetések követik az alkotóval és szakértõkkel.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Fõcze Alpár, a sokoldalú mûvész

Fõcze Alpár 1995. január 3-án született Gyimesbükkön. A képzõmûvészet iránti érdeklõdése hamar megmutatkozott, ezért nyolcéves korában a szülei megkérték Antal Imrét, a csángó festõt, hogy tárja fel számára a rajz és a festészet titkait. A gyergyócsomafalvi székhelyû Borsos Miklós Mûvészetéért Alapítvány által szervezett gyergyószárhegyi Borsos Miklós Alkotótáborban 2007-ben vett részt elõször, majd rendszeresen visszajárt.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Aki borzalmas témájú képeket festett
Egon Schiele és kortársainak kiállítása a Szépmûvészeti Múzeumban

Ahogy Rómába, Bécsbe áradnak a turisták a kiállításokra, mostanság úgy látogatják a mi tárlatainkat is, és a nyár beköszöntével újabb nagyágyú, világhírû képzõmûvész alkotásai érkeztek Budapestre. Több mint nyolcvan alkotás, köztük ötvenöt Schiele-kép érkezett a bécsi Leopold Múzeumból, az Egon Schiele gyûjteménybõl, többek között a mûvész fõmûvei között számon tartott Önarckép lampionvirággal címû olajfestmény is.

ZENE
Bob Dinnyés, a daltulajdonos
Kaiser László hosszú beszélgetése Dinnyés Józseffel

Interjút azért készítünk, hogy megtudjunk valamit olyan valakitõl, aki érdekes számunkra, aki fontos szerepet tölt be világunkban vagy jobban meg akarjuk érteni világlátását. Ilyenkor a személyiség mélyrétegeibe hatolunk a kommunikációs cserekapcsolat során. Ilyenkor a kérdezõ és a válaszoló egymáshoz hangolódik a beszélgetés alkalmával. Így történt ez Kaiser és Dinnyés esetében is, és közben felidézõdik a második világháború után vidéki és városi magyar világ, mert két tûnõdõ szellem, emlékezõ lélek kószál a múltban. Hol kedves, hol szomorú képek, tények kerülnek elénk, hol elénk telepednek, mint a madarak az ágakra.

KÖNYVAJÁNLÓ
A magyar vadnyugat hõsei
Urbánszki László: Nemtelen nemesek

2011-ben jött létre a Historium Kiadó, mely kizárólag történelemmel foglalkozó könyveket ad ki, illetve történelmi témájú rendezvényeket szervez - a minõségbõl pedig jottányit sem enged. Hogy a Historium mennyire nem kíván divathullámokat meglovagolni, és mennyire ragaszkodik saját elveihez, azt már elsõ kiadványukkal is bebizonyították: fogták az akkor még teljesen ismeretlen Urbánszki Lászlót, és keménytáblás könyvbe gyûjtötték a szerzõ rendkívül egyedi hangulatú, érett történelmi elbeszéléseit. Ez volt az Odakint, a pusztában c. novelláskötet, mely egyszerre jelentett új hajtást a magyar irodalomban, és egyszerre hajtott fejet a nagy történelmi klasszikusok elõtt.

KÖNYVAJÁNLÓ
Farkas Csaba: A közelítõ ház
Képek a duzzadó folyam fõ- és mellékágairól

Farkas Csaba korábbi könyveiben (ez a munkája már a tizenötödik önálló kötet!) tanúbizonyságot adott arról, hogy a "sajtófejlõdés" és az ízlésváltozás kapcsán halottnak, vagy legalábbis haldoklónak ítélt tárca mûfaja igenis él, sõt, duzzadóban lévõ folyama új és új ágakra bomlik, éltetõ áramlatai hasznos (használható) nemes uszadékokat hordoznak.

IRODALOM, KÖZÉLET
Horváth-Hoitsy Edit irodalmi-mûvészeti díj

Budapesten (Újpesten) 2013. január 30-án Babics Jenõné, Horváth-Hoitsy Edit lánya és jogörököse, valamint  dr. Bárdosné Fetykó Judit a 11020/H/309/2013. ügyszám alatti bejegyzési szerzõdésben közjegyzõ elõtt rögzítették, hogy Babics Jenõné hozzájárul ahhoz, hogy dr. Bárdosné Fetykó Judit megalapítsa és kiadja a Horváth-Hoitsy Edit irodalmi-mûvészeti díjat, valamint azt, hogy ezentúl dr. Bárdosné Fetykó Judit a Horváth-Hoitsy Edit nevével fémjelzett díj kizárólagos kiadója.

SZÍNHÁZ
Elhunyt Bárdy György

Az elmúlt évtizedek számtalan színházi és filmes szerepe szólalt meg az õ csodálatos baritonján. Markáns, férfias, ironikus alkata, drámai ereje intrikus szerepekre predesztinálta, de utánozhatatlan sármja és fanyar humora minden szerepét átitatta. Emlékezetes alakításait, tehetségét, életszeretetét örökre szívünkben õrizzük.

ZENE
"Mustármagok" éneke Marosvásárhelyrõl

Pünkösdvasárnap délelõtt a Duna Televízió képernyõjén nem elõször tûnt fel a Mustármag Énekegyüttes - a Magnificat a Kárpátokban, a Te Deum és a Hiszek a romokon saját szerzésû rockoratóriumok, valamint a Magyar mise nagy sikerû bemutatása révén ismertté vált marosvásárhelyi egyetemisták zenész és énekes csapata ezúttal a közelmúltban elkészült, Márton Áron püspök alakját középpontba állító, Népemért vállalom címû zenemûvét mutatta be Gyimesbükkön az ezeréves határnál összegyûlt ünneplõ sokaságnak és a televíziónézõknek.

KÖNYVAJÁNLÓ
Stephenie Meyer: A burok

Stephenie Meyer A burok címû könyve 2008 elején jelent meg (Magyarországon 2008 végén). Felnõtteknek íródott és addigi mûveitõl eltérõen sci-fi történet.
A Földet elfoglalta a világûrbõl érkezõ idegen faj, amelynek tagjai irányításuk alá vonják az emberek elméjét, miközben testüket érintetlenül hagyják. Az emberiség túlnyomó része feladta, az õ testük már csak egy burok.

KÖNYVAJÁNLÓ
Susanne Collins: Az éhezõk viadala-trilógia

Az éhezõk viadala (The Hunger Games) címû könyvét 2008-ban adták ki. A történet részben Thészeusz és a Minotaurusz görög mitológiájára, részben az írónõ édesapjának a légierõnél eltöltött idejének tapasztalataira épül, e mellett pedig jelentõs mértékben fedezhetõek fel benne még a római gladiátorjátékok és a reality-tévék hatása is. A folytatás 2009-ben jelent meg Futótûz (Catching Fire) címmel, majd a trilógia befejezõ darabja, A kiválasztott (Mockingjay) is napvilágot látott.

KÖNYVAJÁNLÓ
Debreczeny György: nincs karácsony

A költõ ismeri és hasznosítja az értéktudatos képviseleti költészet forrásait, ugyanakkor tántoríthatatlan õrzõje és követõje a magyar avantgard kassáki örökségének, s beépíti lírájába mindazt, amit az elmúlt évek posztmodern költészete tett hozzá a korszerû versnyelv kialakulásához. Hagyomány és folyamatos megújulás, az elõdök és kortársak tisztelete éppúgy jellemzi, mint az irónia, a dévaj kedv, a bátran osztogatott fricskák.

SZÍNHÁZ
Mindenkit vár az új igazgató! -  Vidnyánszky Attila jegyet árul az elsõ premierre

A Nemzeti Színház jövõ évadának elsõ elõadására, Tamási Áron Vitéz lélek címû mûvének bemutatójára árusítja a jegyeket vasárnap a Vörösmarty téren a teátrum júliustól kinevezett vezetõje, Vidnyánszky Attila a társulat új tagjaival.

ZENE
Budapesti Nyári Fesztivál -  75 éves a Margitszigeti Szabadtéri Színpad

A Budapesti Nyári Fesztivál idén a 75 éves, megszépülõ Margitszigeti Szabadtéri Színpadot ünnepli, hagyományosan operákkal, klasszikus balettekkel, koncertekkel, musicalekkel. A Városmajori Szabadtéri Színpadon zenés és prózai darabok, vígjátékok, gyermekelõadások, komoly- és könnyûzenei koncertek várják a közönséget.

ZENE
Szkladányi Péterre emlékezik Pécs

Az emlékhangverseny különlegességét a ritkán hallható, megragadó szépségû Haydn-oratórium elhangzása mellett a meghívott mûvészek személye jelenti, hiszen koncertmesterként újra a színpadra lép a Szkladányi Péterrel sokáig együtt dolgozó, ma már visszavonult Gyermánné Vass Ágnes, a karmester pedig Szkladányi Péter egykori mûvészeti vezetõ társa, Howard Williams lesz.

ZENE
Eszterházi Vigasságok - Komolyzene, opera, dzsessz Fertõdön

MJoseph Haydn közel harminc alkotó évet töltött el a fertõdi kastélyban. Valamikor maga a mester vezényelte világhírû zenekarát a Marionett Színházban, amely kétszáz év után idén május 31-én, pénteken nyitja meg újra kapuit, s ezzel veszi kezdetét a tizennégy héten át tartó zenei fesztivál. A megnyitón a zeneszerzõ halálának 204. évfordulója elõtt tisztelegve Haydn-mûvek csendülnek fel Perényi Miklós gordonkamûvész és a Gyõri Filharmonikus Zenekar elõadásában, vezényel Rácz Márton.

TÁNCMÛVÉSZET
Ritkán látható táncprogramok az Átrium Film-Színházban

Májusban és júniusban ritkán látható, nagyszerû táncprogramokkal várja az Átrium Film-Színház a látogatókat. Új szereposztásban lesz látható Pataky Klári Mit tudjátok ti címû koreográfiája, illetve az Átriumban kerül sor Frenák Pál Társulatának évadzáró elõadására is.

TÁNCMÛVÉSZET
Az ember tragédiája - A Magyar Fesztivál Balett új bemutatója

A koreográfus-rendezõt a tisztelet a mû iránt, ugyanakkor jelen napjaink tényei, történései egyaránt kötelezik a táncszínházi elõadás tiszteletben tartására. Markó Iván meglepve tapasztalta, hogy szinte mindenki, aki tanulmányai során megismerhette a prózai mûvet, hosszú passzusokat tud idézni belõle, és megértette, hogy aki közel került és megismerte a veretes szöveget, egyéni elképzelései vannak a megvalósításról.

KÖNYVAJÁNLÓ
Pálos Csilla: Repülj madár!

A tizenhárom éves Bors nem is sejti, hogy õ különleges fiú. Mikor az õsi Levédiában elrabolják a bátyját a kazárok, tudomására jut, hogy sorsát megpecsételte egy táltos jóslata; s õ az, akinek el kell vezetnie a magyarokat a Kárpát-medencébe. A Turulmadár és a Csodaszarvas védelmezi, míg õt eleinte csak az a cél vezérli, hogy megtalálja Ödent, a bátyját.

IRODALOM,KÖZÉLET
Pünkösdszombati ikerzarándoklat Pilisszántón
A csíksomlyói szentmisével egyszerre szólal meg a harang és az ima

"Áldott hely ez a Pilis. Melegsége van, ahová szívesen jön az ember kiszakadni az õrült és hamis, hovatovább mosolytalanná váló, szabadjára eresztett modern világ zörgésébõl, és egy kis idõre visszatérhet, hazajöhet õsei tûzhelyéhez, akikhez vére köti. Itt az ember, szemét lehunyva, szívével tudja látni a világot" - mondják a környékbeliek, s nemcsak õk. Világszerte egyre nagyobb azok száma, akik vagy hittel, vagy meggyõzõdéssel, de vallják, sõt újra és újra átélik Mária országának kitüntetett helyén, a pálos rend szülõföldjén, a Duna jobb partján, Budapest és Esztergom között húzódó Pilis-röghegység mind jobban erõsödõ szakrális tartalmát. Ennek feltárásában, formálásában és védelmezésében Pilisszántó határozott szerepet kapott a történelemtõl.

IRODALOM, KÖZÉLET
Húszéves halálévforduló - Jakab Antalra emlékeztünk Hajdúnánáson
Elõkerült egy leirat - éppen 20 évvel ezelõtt keltezték

Ha végiggondoljuk, 84 életéve alatt hány helyen élt életvitelszerûen szeretett püspökünk, dr. Jakab Antal, akkor a következõ eredményre jutunk: Kilyénfalván töltött gyermekkora után diákként lakott még Gyulafehérváron, majd felszentelt papként szolgált Ditróban és Kolozsváron, majd ismét tanulmányokat folytatott Rómában, azután pedig papként mûködött Gyergyószentmiklóson és Búzásbesenyõn, majd Gyulafehérváron teljesedett ki a hivatása. Így tudtuk eddig.

FOTÓMÛVÉSZET
Bontogatja szárnyait

Pecsenye Anita Réka még csak egy 15 éves diáklány, a Budapest XVI. kerületi Jókai Mór Általános Iskola 8. osztályos tanulója. A fényképezés csínját-bínját még nem kezdte el alaposabban tanulmányozni és elsajátítani, de az már most látszik, hogy különös, kifinomult érzékkel veszi észre a teremtett és az alkotott világ legapróbb zugaitól a tekintetet messzire elvivõ panorámáiig a szépet, a megörökítésre méltót - legyen az egy esõcseppektõl felfrissült rózsa, egy virág szirmai között pihenõ méhecske, egy festõi tópart vagy egy az ember társaságát keresõ kutyus.

KÖNYVAJÁNLÓ
Sikerkönyvek: Szent Johanna Gimi

Tökéletes fiú ugyebár nem létezik. Rentai Renáta ezt az aprócska tényt elfelejtette, amikor elõször meglátta új iskolájában, a Szent Johanna Gimnáziumban Antai-Kelemen Ádámot. Cortezt. A srác minden lányt - és természetesen Renit is - levett a lábáról deszkás stílusával, kusza hajával és kék szemeivel. Reni életében elõször lett szerelmes, de vajon a fiú viszonozza szerelmét?

ZENE
II. Zsolnay Fesztivál - 2013. május 16-20. 

Kulturális minõség és minõségi kultúra: a II. Zsolnay Fesztivált 2013. május 16–20. között szervezi meg a Zsolnay Örökségkezelõ NKft. Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben. Öt nap alatt 143 zenei, színházi, irodalmi és képzõmûvészeti programon vehetnek részt a látogatók Magyarország egyik legkülönlegesebb fesztiválján.

ESSZÉ, JEGYZET
Kopriva Attila festõmûvész kiállítása az Óbudai Egyetemen

A megnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Csorba István Kadosa ungvári születésû író, festõmûvész, a Magyar Kultúra Lovagja, valamint dr. Kõnig Frigyes, a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem rektora, aki beszédében méltatta Kopriva Attila termékeny munkásságát.
A kiállítás mindenki számára megtekinthetõ az egyetem Bécsi út 96/b. szám alatti épületének aulájában 2013. április 26-ig, hétköznaponként 8-18 óráig.

TÁNCMÛVÉSZET
Balettkülönlegességek az Urániában a Tánc Világnapján

A Tánc Világnapja 1982-ben került be az UNESCO nemzetközi világnapjai közé, azóta minden év április 29-én tartják szerte a világon. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban ez alkalomból két különleges produkció magyarországi bemutatóját láthatják a nézõk.

IRODALOM,KÖZÉLET
Egy európai magyar népfi - Illyés Gyuláról

"Párizshoz szokott szemmel" érkezett a magyar irodalomba. Volt rá alkalma, hogy madártávlatból is lássa hazánkat. Európát kereste itthon is. Irodalmi életünkbõl a fesztelenséget hiányolta. Egyszerre volt népi, nemzeti és egyetemes európai gondolkodású. Otthonos volt az avantgárd és a hagyományos költészet világában is. Összetett látásmód jellemezte. Ez lírájának védjegye. Minden írásában egy új kérdés, dilemma rejtõzik, amely létünk egyszerre több dimenzióját is megmutatja. Úgy tartotta, megfontoltan és óvatosan kell írni, mert az igazság nem demokrata és nem az életet pártolja. Az igazság elõtt csak fõt hajtani lehet, és arra való, hogy elviseljük és belesemmisüljünk.

ESSZÉ, JEGYZET
A hazáról

S haza minden ember is, neve nemzet, társadalom. Az ünnepek, a csöndek, a föl-föllobbanó hitek, de éppúgy a mohóság és a közönyök.
És mihez van köze a hazának? Attól még védtelen marad, ha katonákkal védjük. A táj csupán térkép, s csak általunk, velünk lesz elevenné.

ESSZÉ, JEGYZET
Metszõ vágyak

Még nem volt kedve kibújni az ágyból, lustán ásított néhányat, aztán amikor az este hanyagul összerántott sötétítõfüggöny két szárnya között épp az arcára a tolakodó reggeli napfény, balra fordította a fejét. Felesége az oldalára fordulva aludt, lábait felhúzta, ettõl teste ingerlõen gömbölyödött a takaró alatt. Frissen rövidre nyírt haja a tarkóján valósággal rátapadt a fejére, s olyan volt így a félhomályban, mint... Gyula maga is meglepõdött, olyan hirtelen rohanta meg a vágy.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Tükörben a nõ

Nõnap a Józsefvárosban.
Kiállításmegnyitó mûvészek, írók közremûködésével.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Hatzack-Lukácsovits Magda festõmûvész 80 éves

Lukácsovits Magda 1933. január 8-án született Nagyvárad és Szatmárnémeti között, a csonkított Magyarország keleti határától hét kilométerre: Nagykárolyban. Családját Tempfli József kiérdemesült nagyváradi püspök így jellemzi : "Lukácsovits Magda családja Nagykároly legtekintélyesebbjei közé tartozott, amelynek tagjai az egész környék szeretetét, ragaszkodását kivívták; megbízható iparos (kékfestõ) emberek lévén mindenkinek a bizalmát élvezték." Az ifjú leányka elemi iskoláit szülõvárosában a szatmári irgalmas nõvéreknél végezte, majd felsõbb tanulmányait a Piarista Fõgimnáziumban kezdte meg 1944-ben.

IRODALOM, KÖZÉLET
Kettõs évforduló Torontóban

2013. február 23-án a torontói Rákóczi Alapítvány gálabállal ünnepelte meg fennállásának 60. és a Magyarságismereti Mozgótábor 20. évfordulóját. A rendezvényre, amelyen részt vett dr. Pordány László, Magyarország kanadai nagykövete, valamint dr. Király Ödön, Magyarország gazdasági és kereskedelmi tanácsosa, a Blue Danube Club báltermében került sor.

KÖNYVAJÁNLÓ
"írni szívekbe a szót" - hittel fényben

Az érdeklõdõk 2012. október 28-án a Szent Erzsébet-templom halljában Sajgó Szabolcs szerzõi estjén ismerkedtek meg a költõ új verseivel, a Kapuid bennem címû kötettel. Az est sikerét emelte Dobi Gábor és Komáromi Andrew, a Kodály Tánccsoport tagjainak furulyán, dorombon, tilinkón és kavallon játszott moldvai csángó dallamcsokra, Pulins Rebekka hárfa-, illetõleg Szvorák Katalin énekszáma. Verseket Zydron Margit, Duczon Gerzson, Töröry Éva és maga a szerzõ olvasott fel.

NYELVÉSZET
Nyelvünkben élõ germanizmusok

A nyelvészet nem normatív tudomány, nem örökké érvényes szabályokat állapít meg, mert nyelvünket szakadatlan átalakulás jellemzi. Új szavak, kifejezések épülnek be szókészletünkbe, illetve egyes szavak elkorhadnak, kidõlnek a szótárból, elvesztik vagy megváltoztatják jelentésüket, de ez nem jelenti azt, hogy bárhogy beszélhetünk. Nyelvünket megfelelõ módon kell használnunk, hogy hû és pontos tolmácsa legyen gondolatainknak, mert írásunknak tükröznie kell mondanivalónkat.

IRODALOM, KÖZÉLET
Balogh József (1951-2011) költõ posztumusz Bánkuti Miklós-díjban részesült

A NapSziget Mûvészeti Díjak egyikét, a Bánkuti Miklós-díjat 2013-ban
posztumusz Balogh József (1951-2011) költõ, tanár, tankönyv- és dalszövegíró is megkapta.
Az elismerést a kitüntetett özvegye, Balogh Józsefné Anikó,
valamint két fia, Balogh Zoltán és Balogh Mátyás vették át.
Ahogy minden esetben, a kitüntetést ezúttal is a Bánkuti-hagyaték gondozója,
Zászlós Levente író, költõ adta át.

FILM
Szigorúan ellenõrzött életek
Díszbemutató 2013. február 23-án Székesfehérvárott

Február 23-án Székesfehérváron láthatta a közönség, március 4-én este a Duna Televízió is levetíti Petényi Katalin és Kabay Barna újabb megrázó erejû dokumentumfilmjét.
Szent István-emlékév (2013), Márton Áron püspökké szentelésének évfordulója (február 12.), A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja Magyarországon (február 25.) és egy soha nem látott dokumentumokra, drámai sorsokra, katartikus életutakra épülõ film a kommunista diktatúra mártírjairól és meghurcolt hõseirõl - ennek jegyében irányul a közfigyelem napjainkban többek között a boldoggá avatására váró, szent életû, hitvalló erdélyi püspökre, Márton Áronra, és ennek jegyében telt meg zsúfolásig február 23-án délután Székesfehérváron a Szent István Mûvelõdési Ház díszterme.

IRODALOM, KÖZÉLET
Lengyel János: Szabó Dezsõ példamutató hazafisága

Nevét, mûveit elfelejtette az utókor, politikai munkásságát torzító tükör elé állítva sokan félreértik, rosszhiszemûen félremagyarázzák, sõt becsmérelik, holott egyetlen "bûne" az volt, hogy magyarnak született és vállalni merte magyarságát. Lelkében ott lüktetett nemzetének minden öröme és bánata, sóhaja és éneke, zokszava és fohásza, múltja és jövõje, roppant energiákkal acélossá erõsítve identitástudatát; innen merítette azt a hatalmas lelkierõt, amelynek birtokában megalkuvás nélkül járhatott a maga választotta nehéz úton, hazája és nemzete üdvét szolgálva.

ESSZÉ, JEGYZET
M. Szlávik Tünde: Az én kicsi fiam

Felvételi után szaladnunk kell cipõt venni. Mindjárt kilóg a lóláb. A tegnapi jég, meg a bohóckodás a hóban, itt van ni, megrepedt a varrás. Gyerek. Már jó fél fejjel fölém magasodik, de gyerek. Csikiz a bajsza. Érzékeny, sebezhetõ, mint minden kamasz. Talán nem lövöm el a kapcsolatunkat. Néha túl kemény vagyok vele. Könnyen dühbe gurulok, de rövid ideig tartok haragot. Nem, nem is tartok. Felfortyanok, pöfögök, néha fekete füstöt lökök - teszek két-három kört a seprûnyélen -, aztán vége. Ha kell, bocsánatot kérek.

IRODALOM, KÖZÉLET
Radnóti-díjat kapott Radnóti Miklós özvegye Karácsonyra
Gyarmati Fanni átvette a férjérõl elnevezett rangos kitüntetést

A legfiatalabb Radnóti-díjas, Lutter Imre elõadómûvész, médiaszakember és Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke, ugyancsak Radnóti-díjas rendezõ Budapesten, Radnóti Miklóssal közös Pozsonyi úti lakásában látogatta meg Gyarmati Fannit, Fifi nénit, a költõ özvegyét és irodalmi emlékének gondozóját, ahol hosszú beszélgetésük során átadták a költõrõl elnevezett kitüntetést.

SZÍNHÁZ
Elhunyt Gombos Katalin színmûvész

November 6-án, életének nyolcvannegyedik évében, hosszú betegség után elhunyt Gombos Katalin érdemes mûvész, a Madách Színház egykori tagja, Sinkovits Imre özvegye. A színmûvésznõ halálhírét a család szerdán tudatta az MTI-vel.

KÖNYVAJÁNLÓ
Adam Brown: A kód

A történet háttéreseményeibõl keményen visszaköszönnek a mai világunkat is uraló bankoligarchia gaztettei, a totális megfigyelés, a tudatmanipulálás, a demokratikus álca mögé bújt háttérhatalmi és politikai színjáték, a HAARP, az idõjárás-fegyverek, illetve a geológiai-fegyverek, amely utóbbi, másutt eddig még nem használt kifejezést maga a könyv vezeti be a köztudatba.

KÖNYVAJÁNLÓ
Rácz Tibor: Az utolsó ezer nap

Ha úgy akarom a Kozmosz beköltözik a szobámba, a Naprendszert a tenyeremben hordom. Vannak kik csupasz számokat látnak, mérhetetlen távolságokat a csillagok tükrében, én az életet látom minden szegletében. Míg mások a látszat sugallta nyugalmat vizsgálják, nekem az alkotó elemek jelentik a varázst, ahol a véletlenszerû folyamatok döntenek élõ, és mozdulatlan születésérõl.

PÁLYÁZATOK
Szerintem a világ
Pályázat még nem közismert szerzõk felkutatására

A pályázat célja az Ab Ovo Kiadó számára olyan friss, magyar, még nem közismert szerzõk vagy szerzõpárosok felkutatása, akik az ifjabb irodalmi generáció tagjai, pontosabban leendõ tagjai. Akik sajátságos módon képesek bemutatni, illetve megfogalmazni a jelenvaló, körülöttünk levõ világot, valóságot, valamint a valósághoz való viszonyukat: azt az életérzést, amely meghatározza kapcsolatukat a világgal és a mai társadalmi mozgásokkal.

SZÍNHÁZ
"Láng, lobogó láng, még magasabbra röppenj!"
Bálint Márta színmûvész a Magyar Örökség leghitelesebb éltetõi közé tartozik

Bálint Márta Erdélyben, a nagy múltú marosvásárhelyi Nemzeti Színházban bontakoztatta ki ragyogó tehetségét és vált az erdélyi és a kárpát-medencei magyarság karizmatikus egyéniségévé. Pályájának elsõ szakaszában a magyar és a világirodalom legszebb szerepei ringatták színpadon és filmvásznon egyaránt. Több mint ötven különbözõ karakterû szerepben nyújtott magával ragadó színészi teljesítményt.

RIPORT, TUDÓSÍTÁS
Negyvenéves a Béres Csepp

Vitéz Dr. Béres József Széchenyi-díjas kutató 1920-ban született Záhonyban. 1972-ben alkotta meg a nyomelemeket komplex formában tartalmazó humán-gyógyászati készítményt, amely kés?bb Béres Csepp néven vált közismertté. Elismertetéséért azonban szélmalomharcot vívott.

IRODALOM, KÖZÉLET
Egy lélek fejlõdésérõl - Novák Valentin: Páternoszter

Novák Valentin Páternoszter címû, a napokban megjelent regénye tulajdonképp modern fejlõdésregény. Ennek megfelelõen a szerzõ cselekmény helyett a belsõ folyamatok leírására koncentrál. Nagy ívû monológokkal, vallomásokkal, tépelõdésekkel igyekszik számba venni kételyeinek, bizonyosságainak és botladozásainak okait.

FOTÓMÛVÉSZET
Képes beszámoló Kiri Endre természetfotó-kiállításáról

Ott jártunk Kiri Endre kiállításmegnyitóján az Aranytízben. Tekintsék meg képes beszámolónkat!

FOTÓMÛVÉSZET
A természetben otthon vagyok - Kiri Endre fotókiállítása

"30 évesen még mindig a helyemet keresem. De a természetben otthon vagyok. Hazaérkezem. Itt megtalálom az igaz valót. Ezt próbálom közvetíteni. Az Isten közelség itt megérint és belémköltözik. Emberré válok."- A kiállítás 2012. május 26-án szombaton 17 órakor nyílik.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Kecskés Kriszta kiállítása

2012. május 18-án, pénteken 19 órakor nyílik Kecskés Kriszta képzõmûvész Virtuális utazás a föld körül címû kiállítása a Magyar Írószövetségben. (Budapest VI., Bajza u. 18.) Megnyitja: Másik János. A kiállítás június 10-ig tekinthetõ meg.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Pünkösdi Kreatim - Kényeztesd a lelked!

Pünkösd a lélek ünnepe, s mi lehetne lélekemelõbb számunkra, mint a mûvészet? Nyári vásárunkon nem kevesebbre vállalkozunk, mint hogy megadjuk a lelkünknek azt a szépséget, ami kijár neki. Május utolsó vasárnapján 70 mûvész alkotásai és szellemisége tölti be az Iparmûvészeti Múzeum üvegcsarnokát - 2012. május 27. vasárnap, 10-18 óráig.

IRODALOM, KÖZÉLET
Varga Gabriella: Balogh József iránytû volt

Képzeljenek el egy irodalomkedvelõ, még rímelõ sorok faragásával is próbálkozó fiatal lányt, aki 18 évesen az elszigetelt Románia kis falucskáiból egyszer csak egy országhatáron túli világvárosba költözik: Budapestre, s a sok-sok újdonság, tapasztalat között, ami éri s amit átél, egyszer csak az élete részévé válik a LORD együttes, annak egyenes velejárójaként pedig egyszer csak elõtte áll teljes fizikai valójában a kortárs költészet egyik nagyra becsült, kiváló személyisége: Balogh József.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Vetró András kiállítása Dunaújvárosban

A dunaújvárosi BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA (Dunaújváros, Bartók tér 1.) tisztelettel meghívja Önt és kedves Barátait VETRÓ ANDRÁS szobrászmûvész (Kézdivásárhely-Kolozsvár) kiállításának megnyitójára 2012. május 11-én pénteken 18 órára,
az AULA GALÉRIÁBA.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Falk Art Fórum és Modern Mûvészeti Fesztivál

Idén 12. alkalommal rendezik meg a Falk Art Fórum Antik és Modern Mûvészeti Fesztivált és idén elõször az Erdély Mûvészetéért Alapítvány E-Galériája is részt vesz rajta.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Szilencium

Be jó lenne, ha kevesebbet beszélnénk és többet cselekednénk! Ha inkább tudnánk csendben maradni és magunkkal szót érteni, mintsem káros szócsatákban, értelmetlen szövegelésben, egymást fárasztva. Ha inkább a jót, a szépet mondanánk tovább és terjesztenénk magunk körül. Kevesebb embert bántanánk meg, nem csak hangulatunk, életünk is beszédesebbé válna.

ESSZÉ, JEGYZET
Sebestyén Péter: Projektgondolkodás

Furcsállom a ma emberét, aki ennyire félti szabadságát, aki nem akarja rátenni az életét semmire.
Holott semmi sem lesz áldozatok nélkül. Ha nem tûzünk ki magunk elé nemes ideálokat, egy magasztos "befektetést" - ami csak nemzedékek múltán térül meg -, holtvágányra fut az élet. Nem lesz tartása, íve, egyenletessége. Nem lesz benne fejlõdés, elõrelépés.

KULTURÁLIS LAPSZEMLE
Megnyílik a MAG Tanoda

Zsidákovics Mihály pár évvel ezelõtt létrehozott egy online mûvészeti közösséget, egy éve Fenyvesi Edit is csatlakozott. A két nagyszerû mûvész, aki amellett, hogy alkotnak, segítik a közösséget, mindezt szeretetbõl, anyagi támogatás nélkül.

KULTURÁLIS LAPSZEMLE
Végre kötelezõ lesz Wass Albert

Csukás István kikerül, Wass Albert viszont bekerül a kötelezõ olvasmányok közé a nemzeti alaptantervben. Az oktatási államtitkárság megfogadta a kritikák egy részét, és baltával esett neki a tervezett tananyagnak. Kevesebb lesz a kötelezõ elõírás, de az akadémia kérésére több lesz a kísérlet fizikából és kémiából, és egy kis trükkel beszuszakolták Kertész Imre Sorstalanságát is.

ZENE
Eggerth Márta énekesnõ, színésznõ 100 esztendõs

Eggerth Márta Budapesten született 1912. április 17-én. Évtizedek óta az Egyesült Államokban él, koloratúrszoprán énekesnõ, színésznõ. 100. születésnapján, az operett Callasának nevezett világsztár, lábfájósan, de teljes szellemi frissességgel üzente a Salzburger Nachrichtenen keresztül Európába: "Engem most is jobban érdekel a ma, mint a múlt."

KÉPZÕMÛVÉSZET
Klauzál-szobor avatása Tétényben

A reformkor egyik vezéralakjáról, Klauzál Gáborról készült szobor felavatására készül a Klauzál Ház (Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Mûvelõdési Központ, 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.) a ház elõtti téren 2012. április 27-én pénteken 14 órától.

FILM
Májusi filmklub-kínálat az Aranytízben

CIN-KE FILMKLUB - 2010-2012 Buñuel évek; Orosz Filmklub;
POLIFILM KLUB - Magyarországi és nemzetközi független filmalkotók eddig még nem látható mûveinek
vetítése.

NÉPMÛVÉSZET
Sárközi Ákos - Mesterségem hagyományaira épülõ jövõ

Ez a tanulmány azzal a céllal készült, hogy megpróbáljunk a szíjgyártó, nyerges szakmán belül a jövõbe tekinteni. Mindig fontos a jövõkép, hiszen jelenünket az alapján alakítjuk. Ahogy régen, úgy most is egy szakmának, mesterségnek a fõ célja, hogy aki ezt végzi, az saját magát vagy egy családot el tudjon tartani.

IRODALOM, KÖZÉLET
CSEVEJ Szentendrén

A CSEVEJ immáron harmadik évada várja a szentendreieket és a környékben lakókat hónapról hónapra
- minden hónap utolsó keddjén - egy másfél órás mûsorral a Pest Megyei Könyvtárban.
Következõ vendégünk Kecskeméti Róbert énekes-színész lesz.
(Idõpont: 2012. április 24. kedd 19 óra, Szentendre, Pátriárka út 7.)

IRODALOM, KÖZÉLET
Verstörténés a Bárka Színházban

Az Irodalmi Jelen keretén belül mûködõ Verstörténés Mûhely április 11-én egész napos - délelõtti és esti - programot rendez a Bárka Színházban. Reggel 10 órától óvodásokat és kisiskolásokat várunk Bolyongás a költészettel címû gyermekprogramjainkra. Este 6 órai kezdettel pedig VERSTÖRTÉNÉS címmel mûsoros estet mutatunk be a Stúdió színpadon.

IRODALOM, KÖZÉLET
Átadták az Év Gyermekkönyve díjakat

Nyulász Péter a Helka, Lakatos István a Dobozváros címû mûvéért vehette át az Év Gyermekkönyve 2011 díjat április 2-án, hétfõn Budapesten. Az elismeréseket Szõcs Géza kultúráért felelõs államtitkár adta át a nemzetközi gyermekkönyvnap alkalmából.

IRODALOM, KÖZÉLET
Hungarovox könyvbemutatók a Magyar Írószövetség Klubjában

A Hungarovox Kiadó és a Magyar Írószövetség tisztelettel és szeretettel meghívja Önt,
kedves Hozzátartozóit és Barátait a Hungarovox Kiadó Költészet Napi rendezvényére.
Helyszín: Magyar Írószövetség Klubja Budapest VI., Bajza u. 18. I. emelet

IRODALOM, KÖZÉLET
Elhunyt Fodor Sándor író, mûfordító

Elhunyt Fodor Sándor József Attila-díjas író, mûfordító; az erdélyi magyar irodalom kiemelkedõ egyéniségét életének 85. évében 2012. március 29-én csütörtökön hajnalban érte a halál.
Temetése Kolozsváron lesz.

SZÍNHÁZ
Térszínház Maraton

A Színházi Világnap alkalmából szeretettel várjuk Önt, Kedves Családját és Barátait
a TÉRSZÍNHÁZBAN a 2012. március 31-én szombaton tartandó TÉRSZÍNHÁZ MARATONRA!
A belépés díjtalan!

KÉPZÕMÛVÉSZET
Átvilágítás / Tárlatvezetés

Az Enigma Arts Galéria tisztelettel meghívja Önt és kedves partnerét Átvilágítás c. programjára,
ahol Könyv Katával Móritz Katalin múzeumpedagógus beszélget. Vendégelõadó: Palman Kitti,
a Szegedi Kortárs Balett Társulat vendégmûvésze

PÁLYÁZATOK
Henkel Art.Award. pályázati felhívás

A bécsi székhelyû Henkel Central Eastern Europe (Henkel CEE) idén tizenegyedik alkalommal hirdeti meg a Henkel Art.Award. pályázatot. A vállalat Közép-Kelet-Európa 23 országából, a képzõmûvészet több területérõl várja a jelentkezõket, így pályázni lehet festészet, grafika, fotó, videó és installáció kategóriában. Az anyagok beadási határideje: 2012. május 25.

FILM
Az elsõ magyar közösségi image film Magyarországról

"Magyarország, mi így látunk" címmel készülhet el az elsõ közösségi image film Magyarországról.
Az egyedülálló kezdeményezés ötletgazdája a Split Screen fiatal tehetségekbõl álló csapata, akik
a közösségi filmkészítés felkarolását tûzték ki célul.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Szférák - Fürjesi Csaba tárlata

A Léna & Roselli Galéria „Fürjesi Csaba – Szférák” címû kiállításának megnyitójára
2012. március 26-án hétfõn 19 órakor kerül sor
a galéria Galamb utca 10. szám alatti kiállítóhelyiségében.
A kiállítás megtekinthetõ: 2012. március 26. - 2012. április 30. között.

IRODALOM, KÖZÉLET
20 éves a Magyar Versmondók Egyesülete

Fergeteges zenés versszínházi showmûsorral és szakmai konferenciával készül fennállásának két évtizedes évfordulójára a Magyar Versmondók Egyesülete. Április 14-én tudósok, történészek, drámapedagógiai szakemberek és irodalomszervezõk részvételével zajlik konferencia a versmondásról, április 15-én pedig több tucatnyi sztárral, népszerû mûvésszel, az Elsõ Magyar Versszínházzal és a Versrádióval közösen tartanak megashowt az FMH-ban.

KÉPZÕMÛVÉSZET
Fenyves Mária Annunziáta virágai - kiállítás

A TABÁN TEÁZÓ GALÉRIA (Budapest I. ker., Attila út 27.)
szeretettel meghív minden érdeklõdõt a Virágok költõje - a költõ virágai c. tárlatának megnyitójára,
2012. március 28-án szerdán 18 órára.

SZÍNHÁZ
Színházak Éjszakája 2012

Március 31-én, a Fõvárosi Önkormányzat tizenhárom színházában egyetlen éjszakára megváltozik minden. Budapest neves színházai, színészei különleges, egész estés programsorozattal várják a közönséget, hogy bemutathassák színes, sokoldalú arcukat. És hogy mitõl más ez az este, mint a többi? Attól, hogy a függöny korábban gördül fel a megszokottnál. Attól, hogy most arra kérik a nagyérdemût, ne csak nézõ legyen, vegyen is részt a játékban. És attól, hogy egészen hajnalig a színházé a fõszerep!

SZÍNHÁZ
A Spinoza Ház áprilisi programja

Április 1. vasárnap 19 óra - Xantus Barbara: Egy õrült nõ naplója
Április 2. hétfõ 19 óra - Parti Nagy Lajos magyar meséi
Április 3. kedd 19 óra - Hacsek és Sajó plusz 1 fõ
Április 11. szerda 19 óra - SPINOZA PLUSZ sorozat: Csányi Vilmos
Április 12. csütörtök 19 óra - SPINOZA PLUSZ sorozat: Ungvári Tamás
Április 14. szombat 19 óra - Bach Szilvia kabaréja

ZENE
Elhunyt Bak Zoltán gitáros

1963-ban született Gyõrött. Kezdetben Roth Ede tanította gitározni, késõbb maga a hangszer. Zeneszerzést Reményi Attila Erkel-díjas zeneszerzõnél tanult. Saját szerzeményeinek kiforrott arculata van, amely a fiatal szerzõ tehetségét dicséri. Bak Zoltán mûveiben teljesen új technikát fedezhetünk fel, amely kitágítja a hangzás, hangszerelés és a hangszín kereteit. Olyan felfedezéseket oszt meg velünk a szerzõ, amelyek teljesen lenyûgöznek, és valóban a fülünk nem csal meg bennünket a zseniális gitárost illetõen.

SZÍNHÁZ
Pszichiáterek méltatták A magyar Belmondót
Monodráma november 25-én és november 29-én a budapesti Kino Moziban

Tragikomikus lélekkukkolás, egy szexfüggõ fiatalember kendõzetlen önvallomása és sok humor várja
A magyar Belmondó címû színházi elõadás nézõit november 25-én és 29-én a budapesti Kino Moziban.
A monodrámát az ismert színész-rendezõ, Baksa Imre játssza és Rába Roland, a Nemzeti Színház
mûvésze rendezte. A színház és a pszichiátria határmezsgyéjén mozgó, szokatlan darab a Magyar
Pszichiátriai Társaság tetszését is elnyerte.

ZENE
A szeretet hangadója
Beszélgetés Nyesõ Mari zeneszerzõ és elõadómûvésszel

A Csokonai Mûvelõdési Házban Budapest XV. kerületében találkoztam Nyesõ Marival, aki a Weszely Klub vendégmûvészeként adott koncertet 2011. január 28-án. Amikor az elõcsarnokba léptem, már javában zajlott a próba. A mûvelõdési ház elõterét betöltötte az a mindenki mással össze nem téveszthetõ kedves énekhang, ami még az avatatlan fül számára is azonnal feltûnik: ez valami más, valami emberibb, mint amit megszoktunk. Azonnal magával ragad egyfajta klubhangulat, ami Mari hangszerébõl, hangjából, de leginkább lelkébõl árad.

IRODALOM, KÖZÉLET
A mûvészetoktatás a szívügyük

Az 1970-ben épült zuglói lakótelepi iskola, a Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény a kerület északnyugati szélén, az M3-as út mellett helyezkedik el. Van iskolagalériájuk, szívügyük a mûvészetoktatás. Logójuk is ezt fejezi ki: festõpaletta és ecset látható rajta. Az intézmény vezetõjével, Gebefügi Miklóssal beszélgettünk.

IRODALOM, KÖZÉLET
Dr. Hoffmann Rózsa Torontóban

Dr. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium oktatásért felelõs államtitkára torontói magyarokkal találkozott 2011. február 1-jén az Elsõ Magyar Református Egyház Károli Gáspár termében. A templom lelkésze, Nt. Vass Zoltán fogadta a magas rangú vendéget, aki dr. Pordány László, Magyarország kijelölt új kanadai nagykövete és dr. Raffay Ernõ fõtanácsos, valamint Némethi Magda kíséretében érkezett a Vaughan úti rendezvényre. Dancs Rózsa, a Kalejdoszkóp címû kulturális folyóirat fõszerkesztõje röviden üdvözölte a megjelenteket...

NYELVÉSZET
Idézetek mondandónkban

Ha idézünk, felidézünk. Szavainkra rakódott jelentésekkel bõvítjük mondandónkat, gondolatokat, történelmi és köznapi életünk meghatározó fogalmait építjük be beszélgetéseinkbe, így könnyebbé válik a megértés, asszociatívabbá tehetjük szövegünket. Ez pedig kötõdik a tanuláshoz, az iskolához. Ezért is mondhatjuk, hogy az anyanyelvünk megismerése, megtanulása, beszédünk és írásunk kötõdik leginkább az iskolában elsajátítható tudáshoz a mindennapi életünk során.

NYELVÉSZET
Szavaink helye a mondatban

Szavaink valóban közel jönnek hozzánk. Hatnak ránk, ahogy megértjük õket. Általuk tudunk meg valamit a világról, embertársainkról. Kapcsolattartásunk eszköze. Nyelvünket használhatjuk az igazság és a hazugság elmondására is, mindkettõnek közös a forrása, az alapja. A nyelvi jelenségek és megfogalmazások mögött ott van a társadalom szokásrendszere, értékrendje.

IRODALOM, KÖZÉLET
Elismerés a Versrádiónak

Különdíjat kapott az online Versrádió a Magyar Marketing Szövetség által meghirdetett "Az Év Honlapja" 2010 pályázatán. A 13 szakemberbõl álló zsûri az arculat, az innováció, a kategóriának megfelelõ tartalom, a könnyû kezelhetõség, a praktikusság és az összbenyomás alapján ítélte oda a díjat, média kategóriában. A Versrádió olyan versenytársak között kapott különdíjat, mint az MR1 Kossuth Rádió, a femina.hu, a Joy, a Playboy, vagy a Story TV4!. A Magyar Versmondók Egyesülete nevében Lutter Imre ügyvezetõ elnök és Szennik Éva kommunikációs alelnök vették át az elismerést.
 

 
Esszé, Jegyzet

Önarckép

Kulturális lapszemle

Ajánlott oldalak

Táncmûvészet

Pályázatok

Mûvészetterápia

Iparmûvészet

Nyelvészet

 
 

Vigyázz arra, hogy ne mulaszd el a pillanatot, amely csak a te pillanatod, mûved kivitelének végzetszerûen kijelölt idõszaka.
Kényelem, szöszmötölés, gyávaság, lustaság néha/ késleltetik feladatod kivitelét,
noha szíved mélyén tudod jól, hogy az idõ telítve van azzal, amit rajtad keresztül el akar mondani,
s egy pillanatot sem mulaszhatsz, mert elmondja más helyetted, s nem úgy mondja el, ahogyan te jónak és igaznak hiszed.
Tudományban, mûvészetben, irodalomban, közéletben vannak ilyen sürgetõ pillanatok, mikor egy igazság megérett és ki kell mondani.
S ha végzetesen éppen téged jelölt ki e feladatra a sors, ne késlekedj, mint a rossz színész, aki elmulasztja a jelenet végszavát.
Nemcsak mûved, az idõ is van. S az idõn belül megvan a te pillanatod, melyet nem szabad elmulasztani.
 
(Márai Sándor: A feladatról és a pillanatról)
 
FELHÍVÁS
A NapSziget folyóirat Aktuális rovata
bemutatkozási lehetõséget szeretne biztosítani
a magyar kulturális és mûvészeti élet valamennyi szereplõjének,
ezért várja kulturális szervezetek, magánszemélyek,
mûvészeti csoportok és társaságok bemutatkozó írásait.
 
Postai leveleiket az alábbi címre várjuk:
1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
E-mail címünk:
napsziget@gmail.com
 
Aktuális
Írások
Elsõ Közlés
Írások
Kortárs
Irod. Válogatás
Klasszikus
Irod. Válogatás
NapSziget
Galéria
muveszetek.hu
Nyomtatott NapSziget
Kulturális ajánlataink
Mûvészkeresõ játék!!!
Szerk. munkatársaink
Támogatók, partnerek
 
MÛVÉSZEK ÉS MÛVÉSZETEK
A VILÁGHÁLÓN
Postacím: 1174 Bp, Podmaniczky Zs. u. 3.
E-mail: napsziget@gmail.com
 
 
E-mail n Facebook n Twitter n Skype: napsziget123 n 06-30/520-1428 n H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
 © Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2020