vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
KULTURÁLIS SZÍNES
Tardoskedden zárul a Sík Sándor-emlékfélév
A felvidéki rendezvény egyúttal a Sík Sándor Cserkészcsapatok találkozója lesz
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata és a tardoskeddi 60. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat minden kedves érdeklõdõt szeretettel hív a Sík Sándor-emlékfélév Szembe a Nappal címû záróeseményére, melyet 2019. november 23-án, szombaton 14 órai kezdettel tartanak Tardoskedden. Az eseményen a budapesti 2. sz. Sík Sándor Piarista Cserkészcsapat, valamint a szombathelyi 51. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat is részt vesz, verses-zenés mûsort erdélyi vendégmûvészek adnak.
 
A program a katolikus templomban (Szent István tér 18.) szentmisével kezdõdik, melyet a helyi Michalovic Viliam plébános, valamint a meghívott vendégként Marosszentgyörgyrõl érkezõ Baricz Lajos atya mutat be. Az ezt követõ, Faluházban (Szent István tér 1.) tartandó gálamûsort Száraz Bernadett, a tardoskeddi 60. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat parancsnokának köszöntõszavai és Tóth Marián, a település polgármesterének ünnepi beszéde nyitja meg, majd a házigazda cserkészcsapat mellett bemutatkozik a díszvendégként jelenlévõ budapesti 2. sz. Sík Sándor Piarista Cserkészcsapat, valamint a szombathelyi 51. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat. Az õ megszólalásaik után a program Baricz Lajos marosszentgyörgyi papköltõ és a szintén marosszentygörgyi, Simon Kinga kántor által vezetett Szent Cecília Együttes közös verses-zenés mûsorával folytatódik és végül állófogadással zárul. A rendezvény a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálatának 1 Plusz 1 Misszió programja keretében szervezett, Sík Sándor születésének 130. évfordulójához kapcsolódó hétállomásos rendezvénysorozat záróeseménye lesz.
 
Szent Cecília Együttes
 
Szent Cecília Együttes
 
1 Plusz 1 Misszió
A programot a külföldön élõ magyar katolikusok vallás-erkölcsi nevelésének segítésére, anyanyelvi vallásgyakorlásának, hitük, kultúrájuk, hagyományaik megtartásának támogatására hozta létre egy évvel ezelõtt Cserháti Ferenc püspök. Tavaly novemberi elindulása óta a projekt számos nyugat-európai helyszínen nyújtott és nyújt ilyen irányú, alkalmi vagy rendszeres segítséget: több alkalommal a program által közvetített lelkipásztor mutatott be magyar nyelvû szentmisét Manchesterben, Párizsban és Stockholmban, és alkalomszerûen Oslóban, Dublinban, Máltán és Innsbruckban is segített lelkipásztor-közvetítéssel a helyi katolikus közösségeknek. Támogatta 2019 márciusában a milánói magyar szentmisék 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget, 2019 májusában a nyugat-európai papi konferencia megszervezését, ez év nyarán Kastlban pedig a Külföldi Magyar Cserkészszövetség európai vezetõképzõ tábora idejére lelkivezetõt biztosított. Bázelbe papi és ministránsruhákat és más misekellékeket, Londonba tabernákulumot juttatott az 1 Plusz 1 Misszió. A program ez év második felében Sík Sándor-emlékeseményekre is gyakran hívta az érdeklõdõket - Kastl, Bécs, London, Innsbruck, Párizs és Genf után ennek lehetünk tanúi november 23-án Tardoskedden is.
 
Baricz Lajos
 
Baricz Lajos
 
Baricz Lajos szentszéki tanácsos, plébános
A háromfiliás marosszentgyörgyi egyházközség plébánosa, több mint ötven verseskötet, számos próza- és monográfiakötet szerzõje, a mûvészet, kultúra elkötelezett pártfogója. 1958. február 15-én született Gyergyószentmiklóson. Elemi iskoláit szülõfalujában, Borzonton végezte, majd 1973-1977 között Gyulafehérváron a kántoriskolában tanult. Ezt kilenchónapos katonaság követte Zilahon, majd 1978-1984 között teológiát hallgatott a gyulafehérvári Hittudományi Fõiskolán. 1984. június 24-én szentelte pappá Jakab Antal megyéspüspök. Papi jelmondata: "Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek" (1Kor 9,22). Lelkipásztori szolgálatát 1984. augusztus 1-jén káplánként Kolozsváron a Szent Mihály-plébánián kezdte Czirják Árpád kanonok-plébános mellett. Hat évig, 1990. május 20-ig volt ezen a neves helyen segédlelkész, ekkor Marosszentgyörgyre helyezték. Közel harminc éve e nagy egyházközség megbecsült plébánosa. Az õ szolgálati ideje alatt építettek templomot 1992-ben Jedden, 1997-ben Tófalván és 2009-ben Csejden. 1991-ben Pethõ Máriával megalapította a Hit és Fény Mozgalom helyi közösségét, azóta is minden hónap utolsó szombatján Hit és Fény találkozókat tartanak sérült gyermekek, szüleik, barátaik számára. 1993-ban a Kolping Család Egyesület alapítója, prézese (lelki elnöke) lett, 1994-tõl pedig a Kamilliánus Család Egyesület alapító-lelkésze. E mozgalmakat képviseli Erdélyben, Magyarországon, Európa-szerte és a tengerentúlon is. 1991-1993 között távoktatásban a Budapesti Testnevelési Fõiskola (ma Egyetem) mentálhigiéné szakán képezte magát. 1998 óta Harangszó címmel egyházközségi értesítõt szerkeszt, mely négy-öt alkalommal jelenik meg évente, 8, 12 vagy 16 oldal terjedelemben, 400-500 példányban. Simon Kinga kántornõvel és az általa alapított-vezetett Szent Cecília Együttes tagjaival kulturális missziót teljesítenek. A plébánián évente megszervezik a Csak tiszta forrásból népdalestet; a Tavaszi szél vizet áraszt népdalvetélkedõt és a Hitem szikla szavalóversenyt gyermekeknek; a Szent Lukács festõtábort; a Marosszentgyörgyi Kismûvészek Nemzetközi Táborát; a Magyar Közösségek Találkozóját és megannyi kulturális rendezvényt, köztük képkiállításokat, könyvbemutatókat. Verseket gyermek- és fiatalkorában is írt, de ezt rendszeresen 1998 óta teszi. Hite és magyarsága mellett elkötelezett versei, cikkei többek között a Népújság, Vasárnap, Krisztus világossága, Keresztény Szó, Erdélyi Magyarság, Kolping, Erdélyi toll lapokban és a Marosszentgyörgyi Füzetekben jelennek meg. 2002 óta több mint ötven verseskötete és számos próza-, illetve monográfiakönyve látott napvilágot. Az Iskola másként program keretében gyakran hívják iskolákba; versmondással számos egyházi és kulturális esemény közremûködõje. 2000-ben Jakubinyi György érsek szentszéki tanácsos címet adományozott neki, 2007-ben a Szent György Lovagrend tagjává választották. A hívek lelki és mûvelõdési életének gazdagítása érdekében kifejtett áldozatos tevékenységét több rangos kitüntetéssel ismerték el: 2009-ben Gyergyóalfalu, 2010-ben Marosszentgyörgy díszpolgára lett. 2015 szeptemberében átvette a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, 2016. március 15-én a marosvásárhelyi RMDSZ Könyv és Gyertya-díjjal tüntette ki. 2016. április 12-én az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület díját vette át.
 
Szent Cecília Együttes
 
Szent Cecília Együttes
 
Szent Cecília Együttes
A ditrói születésû Simon Kinga 1994 óta szolgál kántorként a marosszentgyörgyi egyházközségben. Rögtön a megérkezése után elkezdte az ének tanítását gyermekeknek és felnõtteknek. Iskolás gyermekekbõl megalakította a Jubilate énekcsoportot, amely az évek folyamán betanulta és elõadta Szörényi Levente - Bródy János István, a király, Tolcsay László - Müller Péter Mária evangéliuma, valamint Koltay Gergely - Szûts István A megfeszített címû rockoperáját. Ezekkel a darabokkal Erdélyben és Magyarországon többször felléptek. Az akkori Jubilate tagjai alkotják ma a Jubilate Deo dalcsoportot. A gyermekek számára megmaradt a Jubilate közösség, az óvodások számára pedig megalakították a miniJubilate csoportot. Mûködtetik még a Szent György Vegyeskart is. Az egykori Jubilate közösség tagjaiból állt össze 2004-ben a Szent Cecília Együttes. Névválasztásuk azt fejezi ki, hogy Szent Cecília római ókeresztény szûz és vértanú, az egyházi zene védõszentje példáját akarják követni, akinek szíve Istennek énekelt. Elsõ nagyobb koncertjük Marosszentgyörgyön volt egy elõadói pályázat keretében. Röviddel azután arról értesültek, hogy Budapesten a Páter Tamás Alajos emlékére meghirdetett elõadói pályázaton 2005-ben a gyermekkarok kategóriában III. díjat nyertek, amit õsszel vettek át a budapesti gálakoncerten. 2006-ban a Szent György-napi rendezvényeken adták elõ az LGT Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról címû musicaljét. Rendszeres résztvevõi a marosszentgyörgyi rendezvényeknek, énekelnek és zenélnek egyházi ünnepeken, tárlatokon, könyvbemutatókon, polgári ünnepeken. Állandó vendégei Borzonton a Vadárvácska képzõmûvészeti tábor nyitó- vagy záróünnepségének s emellett marosvásárhelyi kiállításukat is "megéneklik". Repertoárjuk igen színes: gregorián, régizene, népdalok, népdalfeldolgozások, kórusmûvek, rockoperák, musicalek, több stílusban megzenésített versek egyaránt szerepelnek benne. Igyekeznek a magyar zeneszerzõket elõnyben részesíteni, Bartókot, Kodályt, Harmat Artúrt, Bárdos Lajost, Szõnyi Erzsébet. 2009-ben, a Gyulafehérvári Fõegyházmegye millenniumi évében mûsort adtak a remeteszegi, kövesdombi templomokban, Jedden, Gyergyókilyénfalván, Borzonton és Gyergyóditróban. Közremûködtek a Megalkuvás nélkül - Száz éve született Jakab Antal címû emlékkönyv ditrói és marosvásárhelyi bemutatóján. 2009. november 21-én, Szent Cecília emléknapjának elõestéjén alapításuk ötödik évfordulóját az Éneklõ Meseország címû esttel ünnepelték meg, amelyen részleteket adtak elõ különbözõ mesemusicalekbõl. Otthoni rendezvények alkalmával énekelték Jancsik Pál, Kovács András Ferenc, Markó Béla, Petõfi Sándor, Nagy Székely Ildikó és Baricz Lajos megzenésített verseit. 2012. február 13-án felléptek a Csak tiszta forrásból népdalesten. Több alkalommal énekeltek a Marosvásárhelyi Rádióban, az Erdély TV-ben és a Sti Tv-ben.
 
Szent Cecília Együttes
 
Szent Cecília Együttes
 
2011 nyarán magyarországi körúton vettek részt és játszottak Baricz Lajos könyvbemutatóin Jászalsószentgyörgyön, Jászberényen, Abasáron, Kecskeméten, Kalocsán, Salomváron és Herenden. 2012-ben megnyerték a Vendégségben Magyarországon, külhoni magyar fiatalok találkozója pályázatát, és négy erdélyi tánccsoport mellett az egyedüli énekes-hangszeres együttesként augusztus 14-21. között részt vehettek a találkozón. Felléptek Gödöllõn a Szent István Egyetemen, Budapesten a Petõfi Irodalmi Múzeumban és Egerben. 
A 2012-ben Jakab Antal-emlékdíjjal kitüntetett Szent Cecília Együttes sok más helyszín és alkalom mellett közremûködött 2015. május 30-án Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós-templom mennyezetét díszítõ, Lukácsovits Magda által alkotott Hiszekegy-freskósorozat ötvenedik évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi mûsorban és 2015. október 24-én Székelyudvarhelyen Lukácsovits Magda életmûkiállításán és albumbemutatóján. Ez év július 8-án láthattuk és hallhattuk õket Marosvásárhelyen a Szent Kozma és Damján-templomban is a Hiszek címû verses elõadáson. A sort még nagyon hosszan lehetne folytatni.
Több hanghordozót is kiadtak, az elsõt 2004-ben, címe: Bölcsõm õrizték zord hegyek és megzenésített verseket tartalmaz. 2005-ben készült el a Kelj fel, keresztény lélek címû karácsonyi CD, ezen is énekelnek gregoriánt, kórusmûvet, népdalt és saját szerzeményt is. 2006 karácsonyára jelent meg a miniJubilatéval és a Jubilatéval közös, Baricz Lajos Karácsonyi ének címû, tíz darabból álló versciklusát tartalmazó CD. 2009-ben millenniumi CD-t adtak ki, ezer év foglalatát dalban. Az Évszakok címû CD-párost iskoláknak készítették: az egyik a szöveget, a másik a hangszeres kíséretet kínálja, hogy a tanítók-tanárok könnyen rá tudják énekeltetni a diákokkal a szöveget. A Jubilate énekcsoport fennállásának huszadik és a Szent Cecília Együttes megalakulásának tízedik évfordulójára, 2014-ben jelent meg az Álom címû CD-mellékletes, kottás könyv. 
Összeállította: Varga Gabriella
A cikk 2019. november 22-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az KULTURÁLIS SZINES rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/900-8553
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

a Magyar Mûvészeti Portál
 

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2019