vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KULTURÁLIS LAPSZEMLE
Tizenöt éves a Csíksomlyó Magazin
Gulyás László fõszerkesztõ szerint
a könnyen befogadható, képközpontú lelkilap minden zarándokot szeretne megszólítani
Ünnepel a Csíksomlyó Magazin: elérkezett a tizenötödik születésnapjához. Az évente egy alkalommal - a pünkösdszombati csíksomlyói búcsú alkalmára -, rendszerint hatvan-hetven vagy még ennél is több oldalnyi terjedelemben megjelenõ, mintegy másfélszáz vagy még ennél is több fényképpel illusztrált csupaszínes exkluzív kiadvány ünnepel azért is, mert jubileumi kiadása éppen abban a történelmi pillanatban kerül az olvasók kezébe, amikor Szent Péter utódja látogatást tesz a székelyföldi kegyhelyen. Mikor, miért és hogyan indult el zarándokútjára a lap, milyen formálódások tették azzá, amilyen ma és hogyan ünnepli a kerek évfordulót? Mindezekrõl Gulyás László fõszerkesztõt kérdeztük.
 
- 2005-ben, elsõ oldalán Mádl Dalma asszony derûs ünnepet kívánó soraival látott napvilágot az elsõ Csíksomlyó Magazin-lapszám. Milyen indíttatásból született meg?
 
- Akkoriban már öt éve szerkesztettem a Szent István Királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rend tájékoztató kiadványait, és olyan sok anyag gyûlt össze, hogy a korábbi formákba már mennyiségileg és téma szerint sem volt csoportosítható. Ekkor jött az ötlet, hogy jó lenne életre hívni egy képes folyóiratot, erre pedig a magazin mûfaja a legalkalmasabb. Csíksomlyó mind a mai napig kifogyhatatlan kútja a magyar keresztény életnek, a hit élõ forrása, amely napról napra kegyelmi ajándékokkal halmozza el a híveket. Annyi aktivitásnak, annyi történésnek áll a középpontjában a Segítõ Szûz Mária, hogy leírni is lehetetlen. Ebbõl a folyamatosan halmozódó élményvilágból, egyházi, néprajzi, helytörténeti és egyéb kulturális értékekbõl válogatjuk ki és állítjuk össze évente egyszer a Csíksomlyó Magazin tartalmát.
 

 
Gulyás László fõszerkesztõ
 
- Miért csak évente egyszer?
 
- A kegyhelyre folyamatosan érkeznek zarándok- és turistacsoportok, létszámuk azonban évente összességében sem éri el azt a tömeget, amit a pünkösdi búcsú alkalmával számlálhatunk. Pünkösdkor megelevenedik a Csíki-medence, és minden égtájról, minden úton, ösvényen özönlik a nép, hogy együtt lehessen a Somlyó-hegyek nyergében az ünnepi szentmisén. Ez az esemény olyan lelkiséget, olyan különleges érzésvilágot hordoz, amirõl minden alkalommal még sokáig beszélnek az emberek - ezt az élménytömeget igyekszik megközelíteni és feldolgozni a Csíksomlyó Magazin. Azért szükséges így fogalmazni, mert a történések sok esetben a lélek mélyén mennek végbe, ezt a folyamatot pedig nem könnyû feltárni. A Csíksomlyó Magazin valójában nem újság, még csak nem is képes folyóirat, hanem ünnepi kiadvány erre az alkalomra, amely azokat az embereket várja, akik pünkösdkor Csíksomlyóra jönnek, nyitott szívvel, nyitott lélekkel állnak a Szûzanya elé és keresik Istennel a kapcsolatot. Az õ magasztos lelkiállapotukat elõidézõ lelki élményeiket kívánjuk a lap tartalmával gazdagítani.
 
- A híveknek abban a szép sokaságában is jellemzõen kik veszik kezükbe, kik lapozgatják a Csíksomlyó Magazint?
 
- Sok különbözõ olvasója akad a katolikus hívek mellett is. A messzirõl érkezõ zarándokok közül többen a hosszú úton ráhangolódásként vagy pedig hazafelé az élményeken töprengve olvasgatják, lapozgatják a Csíksomlyó Magazint. Határozott edukációs célunk is van a lap kiadásával: a tájékoztatás mellett tanítani is akarjuk a pünkösdi sokadalmat alkotó sokféle, a más felekezethez tartozóktól a nemzeti érzéstõl hevült turistákon át minden rangú és rendû zarándokokat. Mindenkit szeretnénk megszólítani és könnyen befogadható, élményszerû olvasnivalóval ellátni. Általában 64 oldalas terjedelemben, nemtitkán 120-nál is több színes fényképpel jelenik meg a Csíksomlyó Magazin, hogy annak is a kedvébe járjon, aki szívesebben szemlélget fényképeket. Az elmúlt tizenöt évben mintegy kilencszáz oldalnyi tartalmat adtunk közre. Mindazoknak, akik gyûjtik a Csíksomlyó Magazint - márpedig sokan teszik ezt -, komoly ismeretanyagot hordozó archívum került a birtokukba.
 
- Említette az imént, hogy a tanítás szándéka is megfogalmazódik Önökben. Konkrétan milyen tudást szeretne átadni olvasóinak a Csíksomlyó Magazin?
 
- Amikor Csíksomlyóra érkeznek az emberek, érzik - ahogy mondani szokták -, hogy a helynek kisugárzása van, történelmi levegõje. Kevés olyan hely van a Kárpát-medencében, ahol ennyire él a magyar történelem. Mûemlékeinket, várainkat, városainkat többnyire lerombolták a rajtunk átgázolt hódítók, és a XXI. századi városi életbõl szinte mindenhol eltûnt már a tájnyelv és a népviselet. A Csíksomlyói Segítõ Szûz Mária immár ötszáz esztendeje rendíthetetlenül õrzi népét, aki híven ragaszkodik hozzá, és a helyi népesség, a székelyek még mindig használják archaikus nyelvezetüket és az õseiktõl megörökölt viseletet. Könyvtárnyi irodalma van a hely történelmének. A mai napig is kutatók tucatjai: néprajzosok, helytörténészek, nyelvészek, régészek, irodalom- és vallástörténészek, biológusok és restaurátorok dolgoznak azon, hogy számba vegyék és feldolgozzák a múlt lenyomatait. Tanulmánykötetekben, monográfiákban, képesalbumokban és egyéb kiadványokban, valamint kiállításokon és elõadásokon adják közre eredményeiket. Ebbõl az ismeretanyagból szoktunk meríteni és jellemzõ részleteket kiemelve, rövid, könnyen érthetõ szövegeket beemelni a Csíksomlyó Magazinba. Az a célunk, hogy felkeltsük az érdeklõdést, és ha valaki többet szeretne tudni az adott témáról, megtalálja a forrásmegjelölésnél a szöveg helyét és elolvashatja teljes egészében az eredeti anyagot.
 
-  Mindezek között bizonyára a kegyhellyel kapcsolatos ismeretanyagok a dominánsak.
 
- A ferences atyák generációi gazdagították e szentélyt. P. Kájoni János volt az elsõ polihisztor, akinek zenei munkássága, könyvszerkesztési és -nyomtatási tevékenysége megalapozta a késõbbi tudóspapok és -szerzetesek, mint P. Losteiner Leonárd, P. Boros Fortunát, P. Benedek Fidél, P. Papp Leonárd, P. Lukács-Daczó Árpád és P. Márk József tevékenységét napjainkig. Hatalmas könyvtáruk és más történelmi emlékeik nagy része elpusztult az évszázadok viharaiban, de a megmaradt anyag még így is lenyûgözõ és hatalmas szellemi értéket képvisel. A szakrális kincsek mellett a hely szelleme, amit a hívek százezreinek a hite is táplál, ugyancsak felbecsülhetetlen hatású érték. A Segítõ Szûz Mária itt oly közel áll a néphez, annyi embernek az életére van mindennapi hatással, hogy ma is folyamatosan a sorsok alakítója és a közbeszéd része. Számos történetet adtunk már közre a Csíksomlyó Magazin lapjain a Szûzanya csodatételeirõl évszázadokkal ezelõttõl (Bárth János tanulmánya nyomán) napjainkig.
 
- Miként jelenik meg a lap hasábjain a legnagyobb hatású esemény, a csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsú?
 
- Valóban a legnagyobb hatású esemény, ebben a térségben a római katolikusok legnagyobb hitvalló ünnepe, abban az értelemben, hogy sehol sem mutatkoznak nagyobb számban egyszerre a magyarság-székelység katolikus hívei. A Csíksomlyó Magazin fókuszában ez az esemény áll. Keresztaljak, zarándokcsoportok útját követtük fényképezõgéppel, hagyományaikat, csodás történeteiket közöltük beszámolóik vagy tudományos kutatások alapján. Igyekeztünk minél közelebb kerülni a zarándoklélekhez, hogy feltárjuk annak a kegyelmi állapotnak a titkát, amelyrõl oly sokat hallunk ma is a hétköznapok során. A Szûzanya hazavárja híveit, és ezt mindenki érzi, amikor már a Pál Gábor fák árnyékába ér. A ferences atyák méltón õrzik a hagyományt, amely a teljes búcsú elnyerésével együtt egy évre elegendõ lelki muníciót ad sokaknak. A szentmisén elhangzó szentbeszédek a krisztusi tanítás fényében mutatnak rá lelki bajaink és más nyomorúságaink okaira, hogy megszabadulhassunk gyötrõdéseinktõl és jobb emberekké válhassunk. Ezt a szellemiséget igyekszik körüljárni és visszatükrözni a Csíksomlyó Magazin.
 
- Milyen szempontok szerint szerkesztik és szerkesztették idén a Csíksomlyó Magazint?
 
- Általában egy gondolati mag köré gyûjtjük az anyagot. Idén ez Ferenc pápa csíksomlyói apostoli látogatása, amitõl mindenki nagyon sokat vár. A Csíksomlyó Magazin legelsõ oldalán, a Szentatya fényképe mellett olvashatók gondolatai a hit átadásáról. Ez a lapszám erre a gondolatra épül.
 
 
- Mirõl olvashatunk még a Csíksomlyó Magazin tizenötödik, ünnepi kiadásában?
 
- Hat esztendeje választották meg a világ legnagyobb hatású lelki vezetõjének Jorge Bergogliot, aki Ferenc pápa néven új szellemiséget hozott a Római Katolikus Egyházba. Életútját felrajzoltuk és Németh Norbert atya, a római Pápai Magyar Intézet rektora tanulmányával rámutatunk azokra a hangsúlyokra, ahol az Egyház kommunikációjában irányváltozások érzékelhetõk. Ferenc pápa szerint "egymásba fonódó nemzedékek tartják fenn a hitet, unokáktól a nagyszülõkig". Ebben a gondolatkörben képes és szöveges beszámolók következnek a pünkösdi búcsúkról, amit négy és fél évszázada a hit útján egymást követõ nemzedékek éltetnek. Ferenc pápa szorgalmazza, hogy õrizzük meg a tájnyelvünket. Amikor Lukács atyára vagy Daczó Árpád néprajztudósra emlékezünk, erre az intelemre is odafigyelünk, hiszen Lukács atya munkássága éppen erre a területre irányult. Sok kötetnyi tanulmányaiból idézünk egy kisebb részletet arról az emlékérõl, amikor a gyimesi Kosteleken elõször találkozott Babba Mária fogalmával.
 
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet, lapunk társkiadója a magyar örökség korszerû újrafogalmazását és a magyar jövõ tudatos tervezését igyekszik segíteni. Az elmúlt négy évben a Kárpát-medencét bejárt Boldogasszony-kiállítás, a Kárpát-Haza Galéria mûködése és alkotótábora, a Vándorbölcsõ Program mind-mind a hit átadásának olyan forrásai, amiket a "szeretet illata vesz körül". A hit átadásának másik módja a tanúságtétel. Mi lehet méltóbb módja a tanúságtételnek, mint a Nemzeti Színház Csíksomlyói passió elõadása a nyeregben? Képes beszámolóval, könyvismertetéssel és egy színészinterjúval emlékezünk erre a rendkívüli eseményre. A tanúságtétel kíváncsiságot teremt - mondja Ferenc pápa. Ebbõl a mély erkölcsiségbõl és szilárd hitbõl táplálkozó kíváncsiságból születtek Mirk László írásai, tanulmányai, amelyek számos újdonsággal is szolgálnak számunkra. Ugyancsak Ferenc pápa szavai ezek: "A hit átadásának a legfontosabb eleme a szeretet." Ha valaki elolvassa Gáll Tímea írását, elbeszélésrészletét a Csíksomlyó Magazinban, majd megveszi a Kölcsönkért kovász címû könyvét, bizonyosan megtapasztalja a nemzedékeken átívelõ, a családi kohéziót képezõ érzést: a szeretetet. Azzal a hittel állítottuk össze a Csíksomlyó Magazin idei számát, hogy hozzájárulhatunk ennek a különleges ünnepi évnek a megünnepléséhez, tudatos megéléséhez.
 
- Végül engedjen meg egy személyes kérdést is: van-e az elmúlt tizenöt évbõl valamilyen, a csíksomlyói pünkösdi búcsúhoz köthetõ különleges élménye?
 
- Már egy évtizede is lehet annak, hogy egy ismeretlen hölggyel a Csíksomlyó Magazin kapcsán beszédbe elegyedtem. Búcsúzóul azt mondta nekem: "Olyan jó lélek néz ki magából!" Megrendítõ mondat volt, hatalmas kitüntetés. Többet, szebbet és jobbat már senki sem mondhat nekem. Azt azért hozzá kell tennem, hogy pünkösdkor Csíksomlyón mindenkibõl jó lélek néz ki.  
Varga Gabriella
 
Forrás: Katolikus Ma, https://katolikus.ma/15-eves-a-csiksomlyo-magazin-interju-gulyas-laszlo-foszerkesztovel/
A cikk 2019. május 28-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KULTURÁLIS LAPSZEMLE rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/900-8553
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 

a Magyar Mûvészeti Portál
 

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2019