vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napsziget123n06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KÉPZÕMÛVÉSZET
Budapestre varázsolta Székelyföld hangulatát
Balázs József festõmûvész kiállítása augusztus 30-ig látogatható
"A mai ünnep számomra a csíksomlyói csodatevõ Máriának a csodája, és én neki hálát adok ezért az ünnepért, és mindenkiért, aki eljött" - mondta augusztus 22-én a zsúfolásig megtelt Forrás Galériában Balázs József. A pünkösdi csíksomlyói búcsú gyergyóalfalvi zarándokcsoportjának vezetõjeként is ismert festõmûvész okkal illetõdött meg ennyire: a szülõ- és lakóhelyétõl hatszázötven kilométernyire, a magyar fõvárosban rendezett tárlatára számosan voltak kíváncsiak - köztük földijei is -, és mindenki végtelen nagy tisztelettel, megbecsüléssel és szeretettel vette körül õt. 
  
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) Kárpát-haza Galériájának idei hetedik, összességében pedig negyvenharmadik kiállításának a megnyitóján köszöntõbeszédében Szász Jenõ, az intézet elnöke elmondta: alkotásain keresztül Balázs József körénk varázsolja Székelyföld semmihez sem fogható hangulatát. Mûvészi és pedagógusi pályáját a szülõhazája iránti ragaszkodás határozza meg a mai napig. Tanulmányai befejezését követõen szíve rögtön hazahúzta Alfaluba, ahol azóta is él, alkot és gazdálkodik. "Munkássága a szülõföld iránti elkötelezettség, a népe iránti szeretet és hûség ékes példája" - fogalmazott az NSKI elnöke. Szász Jenõ hozzátette: Balázs József alkotásai világszerte - Japántól Amerikáig - fellelhetõk magángyûjteményekben, de õ sosem vágyott máshova, hiszen "a Tündérkert ihletõ környezetébõl kerülhetnek csak vászonra azok a napégette, esõáztatta arcú idõs férfiak és »jó erkölcsû lovak«, amelyek gazdáikkal együtt öregedtek bele a sok munkába, illetve az a sajátos érzésvilág, amely megtalálható a székely ruhák összeérlelt színeiben".  
  
Balázs József nem csupán képzõmûvész és nem csupán tanár. Sokan úgy ismerik, mint aki évrõl évre összeverbuválja és a csíksomlyói búcsúba vezeti Alfalu zarándokait. Ha az ezt megörökítõ alkotásokra pillantunk, mi is átérezhetjük azt a mély hitet, a Magyarok Nagyasszonya iránti tiszteletet és a közösség iránti szeretetet, amely minden esztendõben Mária elé viszi a keresztalja vezetõjét és zarándokait - mutatott rá Szász Jenõ. Köszöntõjét ezzel a gondolatsorral zárta: "Egy hete ünnepeltük Nagyboldogasszony napját. Szent István királyunk élete végén ezen a napon ajánlotta Mária oltalmába országunkat, megteremtve ezzel a Regnum Marianum eszméjét. Ezer év elteltével azonban eljött az a kor, amelyben kérdésessé válik az európai kultúra, a keresztény gyökerek megmaradása. Ezekben az idõkben mindannyiunk kötelessége, hogy közösen álljunk ki az értékelvû világrend, a kétezer éves kereszténység, és a hagyományos értelemben vett európaiság mellett. A tét nem kevesebb, mint megmaradásunk - ahogy az idei csíksomlyói búcsú mottója is szól - õseink szent hitében és erényeiben. Köszönjük Mûvész úr, hogy munkásságán és életpéldáján keresztül erre tanít Mindannyiunkat!" 
  
 
Balázs József kiállításának megnyitóján
  
A folytatásban Farkas Sándor országgyûlési képviselõ mondott ünnepi beszédet. Õ is azt hangsúlyozta, hogy a kiállított képeken keresztül bepillantást nyerünk Erdély igazi harmóniájába, a székely ember ünnepébe és hétköznapjába, a keresztény ember hitvilágába. "Balázs József megörökíti az általa szeretett barátokat, ismerõsöket, rokonokat. Kedvesen, pazar, az ember szívét melengetõ színharmóniában emeli ki a magyar táj szépségeit, keresztény hitvilágunk megõrzendõ gyakorlatait, vallásos ünnepeit. Fókuszpontba helyezi a falusi életet, a lovakat, s a természetet, melynek közelségében õ maga is él. Az alkotásokon megjelenõ témák mind olyan értékek, amelyek komoly, megszívlelendõ, megõrzendõ és továbbadandó üzenettel szolgálnak számunkra. Megörökítik értékvesztett világunkban azokat a biztos alapokat, amelyekre építhetünk, amelyeket gyermekeinknek továbbadhatunk, s amelyeknek egyik hírnöke Balázs József, akinek alkotásai minden igaz magyar ember házában fõhelyre kerülhetnének" - hangzottak az ünnepi szónok szavai. 
  
Kubinyi Júlia, a Népmûvészet Ifjú Mestere, Junior Prima Díjjal kitüntetett népdalénekes tartalmukban is ideillõ énekszámai után a kiállítást Vargyas Ildikó képzõmûvész, Balázs József falusfele nyitotta meg. Beszédében bemutatta mesterét: a reneszánsz embert, reformpedagógust és festõ-grafikust, aki akvarellel, olajjal és pasztellal dolgozik, de használ sokszorosítógrafikát és foglalkozik restaurálással is; akinek mûvei erdélyi és magyarországi közgyûjteményekben egyaránt megtalálhatók; aki lenyûgözõ erõvel bánik az anyagokkal, kihasználva azok sajátosságait, igazi természetét; s aki alázattal fordul az alkotás, az anyagok felé. 
  
 
Balázs József festõmûvész
  
A kiállítás huszonnyolc képérõl Vargyas Ildikó elmondta: az csupán egy szelete Balázs József életmûvének, de betekintést enged az õ világába. "A szemlélõdõ elmerenghet a gyergyói tájon, beleláthat annak ünnepeibe (Karácsony, Farsang), hétköznapjaiba, a tájban élõ emberek munkájába (Mindennapi kenyerünk). A kereszt alatt merengõ öregasszony azt az õsanyát vetíti elénk, akinek mindennap van ideje, arra, hogy hálát adjon. A csendben elmélkedve szakrálissá válik az idõ. Az örök körforgásban megjelenik a rend és forog az esztendõ kereke. A tavasz, az üde zöld színek, piros háztetõk komplementer táncában éppúgy helye van az õszi sárgának, mint téli havak tisztaságának. Néhány portré, amelyen nemcsak az igazat, hanem a valót ábrázolja" - fogalmazott Vargyas Ildikó, utalva itt a 121 éve született Márton Áron püspök, a hat éve elhunyt Hajdó István gyergyószentmiklósi fõesperes-plébános és mások portréjára. Méltatásában arra is kitért, hogy az ábrázolások hitelessége az empirikus tapasztaláson alapszik. Az élet, az emberek, a táj, a munka, az állatok szeretete, hit, nyitottság, idealizmus, alázat, lendület jellemzi ezeket a képeket - állapította meg. 
  
 
 
Balázs József két alkotása a Napbaöltözött Asszonyról
  
A Csíksomlyói Szûzanyát ábrázoló alkotásokról a mûvésztárs így vélekedett: "Balázs József képein a megdicsõült Boldogasszony a földi létbõl egyenesen a mennyei boldogságba jut, de nem hagyja magára híveit. Megmutatja arcát a napban, évrõl évre reménnyel tölti el a szíveket. Balázs József évek óta vezeti a zarándokokat a csíksomlyói búcsúba. Életében Mûvész és Ember Istentõl elrendelt feladata összeforr. Gondolkodásmódja, életvitele, munkája arra rendeli, hogy a közösség sója és szegletköve legyen." 

A gyergyóalfalvi ifjú festõ, képzõ- és népmûvész hálatelt szavakkal fejezte be kiállításmegnyitó beszédét: "A székely ember, ha ilyen nagy dolgokról esik szó, ösztönösen, a közösség normáihoz igazodva, többes számban beszél. Jómagam és otthon lévõk nevében köszönjük a Forrás Galériának, hogy ma ez a kiállítás itt megnyílhat. Balázs Józsefen keresztül egy egész közösséget ölel magához az anyaország!" 
  

 
Balázs József kiállításának megnyitóján
  
A kiállítás, melynek kurátora Tóth Norbert, a Forrás Mûvészeti Intézet igazgatója, augusztus 30-ig látogatható. 
  
Varga Gabriella
Fotók: Nemzetstratégiai Kutatóintézet
A cikk 2017. augusztus 28-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés 
a KÉPZÕMÛVÉSZET rovat 
további cikkeihez
Visszatérés az 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK 
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget123, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
A NapSziget folyóirat 
2002-2010 között 
nyomtatott formában 
30 lapszámmal jelent meg. 
Rendelje meg Ön is! 
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
  
Magyar Mûvészeti netLexikon nDátumok a mûvészetben 
  
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom| Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet 
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek 
  
NapSziget online nNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál 
  
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények 
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak 
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok 
  
Új mûvészeti honlap ajánlása nNapSziget a Mûvészetekért Alapítvány nPartnereinknMédiaajánlat 
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2017