vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail n Facebook n Twitter n Skype: napsziget123 n 06-30/520-1428 n H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
IRODALOM
Akiben kartéziánus ösztön él
Mészöly Miklósról
"Mindannyian Mészöly köpönyegébõl bújtunk ki." 
(Esterházy)

Mészöly olvasatában az ember érdekes, a világ érdekes. A dolgok mélyén rejtõzõ igazságok, a mozgatórúgók érdekelték. Írásai tömörített, az eseményeket összesûrítõ drámák. Mészöly mind filozófiai-világszemléleti, mind stílusbeli-poétikai szempontból külön utakon járt. Nemegyszer áthágta a "játékszabályokat" is. Hivatalos engedély nélkül - amelyet nem kapott volna meg - hozzájárult például egyik regényének francia kiadásához, akkor, amikor ez politikai ügy is volt, nem csak irodalmi kérdés. Egy biztos, a kádári átkos nem vele akart domborítani a világ elõtt. Nem volt ideológiai komiszár, de távol állt tõle a cowboyzsáner is.
 
Fussunk át életrajzán. Szekszárdon született 1921-ben. Eredeti családi neve Molnár Miklós (1948-ban veszi fel írói névként az egyik felmenõ ág Mészöly vezetéknevét). 1938 és 1942 között a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi és Államtudományi Karán jogászdoktori oklevelet szerzett. 1943-44-ben frontkatona, szerbiai fogságba került. Hazatérve munkásként, terménybegyûjtõként, malomellenõrként dolgozik. 1947-48-ban Szekszárdon laptulajdonos lett.
 
Írásai az 1940-es évek végétõl jelentek meg. 1951-52-ben Budapesten a Bábszínház dramaturgjaként dolgozott. 1956-tól szabadfoglalkozású író. A rendszerváltozás új erõt lehelt belé. 1993-ban a Demokratikus Charta egyik szóvivõje volt. 1992-tõl a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia alapító elnöke. 1990-tõl a Magyar Írók Szövetsége vezetõségi tagja volt. Felesége dr. Polcz Alaine pszichológus, írónõ volt, a tanatológia magyarországi megálmodója, a Magyar Hospice Mozgalom életre hívója. Ötvenhárom évig tartó kapcsolatuk, hosszú házasságuk nem volt mindig idilli, viharos epizódok is beárnyékolták, de nem tudtak elszakadni egymástól.
 
A Mészöly-életmû tekintélyes részét elbeszélések, novellák, naplószerû és versszerû feljegyzések, kisregények alkotják, de írt esszéket, publicisztikákat, drámákat és mesekönyveket is. Rövidprózáit a pontos szituációrajz, az erõteljes atmoszférateremtés jellemzi. A világról értelmesen vagy az értelem logikáját használva beszélt. A tömörítés, a távolságtartó narráció, a bölcseleti beállítottság és a formafegyelem szinte minden pályaszakaszában meghatározója írásainak. Így van ez elsõ írásaiban is. A Magasiskolában, Az atléta halálában - ami francia nyelven jelent meg elõször, majd a magyar kiadással egyidõben német nyelven is. A Jelentés öt egérrõl realisztikus pontosságú, egyben példázatos történet. A Saulus címû regényben a keresztényeket vadul üldözõ Saulus, úton Damaszkusz felé egy látomás hatására megtér és az új hit hirdetõjévé válik (ez a pálfordulás). Nem az új hit apostola, hanem maga a hitváltás foglalkoztatja.
 
A Film címû írásának regényformája a kamera és rendezés reális fikcióvá tételébõl származik. A tágasság iskolája, valamint az Érintések esszék, filozofikus fragmentumok, mûvészeti, elméleti reflexiók gyûjteményei. A '70-es évek második felének prózakoncepciójában változatlanul megtartja jelentõségét az utalásos beszéd, ám mindinkább a helyzetek, idõsorok rétegessége, a folyamatos narrációt, az epikus kontinuitást felváltó töredékesség lesz jellemzõ. A különbözõ idõkben-terekben folyó eseménysorok párhuzamos, egyidejûsítõ elbeszélése válik meghatározóvá. Ilyen a Megbocsátás, a kilencvenes évek rövidprózájában és a Családáradás címû regényben is. Naplószerû feljegyzései, versei, jegyzetei gondolkodásra késztetnek. 2001-ben hunyt el, hamvait a Farkasréti temetõben helyezték örök nyugalomra.
 
Szemléleti és megfogalmazási módja a történetközpontú elbeszélés felszámolása, a szövegek közötti kapcsolatok elõtérbe kerülése, a nyelvi közegre való ráutaltság tapasztalata, a mû határainak feloldása, a befogadó szerepének hangsúlyossá tétele, az énen túli szövegszervezõ elvek játékának alkalmazása, ahogy a posztmodern irodalomban szokás. Illetékes, éber megfigyelõ. Vonzódik a dolgok véget érõségéhez, közben azt vizsgálja, hogy mi végzõdik és mi következik.
 
Az õ élete és sorsa is rendhagyó. Elõször háttérbe szorították a szocializmus idején, majd megtûrt alkotó lett. Az események viszonylagosságát írja. A biológiai romlás és bomlás pontos leírója. Nála a tér hûvös, mint egy téli utca vagy egy régi bérház pincéje. Képekre, hasonlatokra, ötletekre, asszociációkra bontja a világot. Feloldotta a történetek szöveghatárait. Megállítja az idõt, ráközelít egy mozzanatra, mozdulatra. Szövegszervezõ énje idõbeli elõreugrásokat, utalásokat alkalmaz. Néhol kartéziánus puritánsággal rögzít eseményeket. Fõ erénye gondolatisága. Nem tört társadalmi rangra. Filozofikus gondolatai átszövik mûveit, ezek adják szellemi tartásának aranyfedezetét, bár ez nálunk nem szokásos, mert nem általános a filozófiai mûvek olvasgatása, ez nem tartozik a közbeszédünkbe. Gondolkodásunkban még mindig sajtból van a Hold és a Nap forog a Föld körül.
 
Mint minden jeles alkotóról, akit nem akarunk és nem tudunk elfelejteni, mert nem hiszünk gondolatai múlékonyságában, elévülésében, úgy beszélünk, mintha élne. Így van ez Mészöly Miklós esetében is. Ez azért is lehet így, mert szavai, világlátása, véleménye benne van világítéletünkben, elvárásainkban. A parabolák, példázatok mestere. Szívesen választ lehangoló, kegyetlen témát.
 
Elmélkedései a démonok elleni harcok eszközei. Egyben igazi önvizsgálatok is. Az ígéret földjét keresi õ is, és közben megtalálja az érzések, dolgok természetét, minden létezõ és elképzelt természetét, jellemzõivel. A feszültségteremtés mestere is. Írásai idõszerûek, örökérvényûek, helytõl, idõtõl függetlenek. Nála azon a kitaposott ösvényen haladunk, amit õ már bejárt. Idõnként olyan, mint egy poklát vesztett ördög, mert olyan delejes, rejtélyes a szövegvilága. Tudja, mit engedhet meg magának a tények kalandos világában, és tudja, mennyit mutathat meg szatír vénájából, erotikus lángjaiból. Szövegeiben a mindenség hömpölyög.
 
Élményszerû találkozást nyújt gyarlóságainkkal, de tudja, nincs igazi magyarázat ebben a varázslat nélküli világban.
 
Idézzünk fel néhányat Mészöly Miklós haiku-szerû verseibõl.
 
A haiku semmit sem akar elmondani, csak felkínálja magát megértésre. A haiku költõi ereje a megfigyelésben és a természetábrázolásban rejlik. Nincs benne erõfeszítés, bemutatja az okok láncolatának ürességét, a dolgok ürességét, átéljük, hogyan lehet a semmibe faszöget verni. A természet elágazásaiban él. Vonzó benne formája rövidsége, sejtelmessége, az a bámulatos finomsága, ahogy néhány szóval képes felidézni természeti képeket tájakról, évszakokról, azaz az idõ múlásáról, és képes benne megmutatni a gondolkodó, érzõ embert. A haiku olvasásakor a szöveg táj, a tördelt sorok asszociációs láncba fûzve a nappalok és éjszakák útjain haladunk. Pár szóval elmondott események vagy néhány szóval felidézett tájak jelennek meg elõttünk, és észrevesszük, hogy mindegyikhez közünk van. Vagy voltunk ott, vagy oda kívánkozunk. Káprázatunk bilincsei szerinti képek vezetnek minket, felhagyunk a mindennapi élet praktikáival.

Novák Imre


Mészöly Miklós haiku-szerû verseibõl
 
Tél
A ködben madárhang, mint korcsolyák éle távol -
fönt ágak rácsozata, támasztalanul. 
Jéghártya pattan.
 
Kifagyott nyomokba lépnek, visszafelé.
  
Sorok a lövészárokból
Tétova az is, aminek lenni muszáj 
Így nézzük egymást 
Megejtõ létszünet
 
Kimondhatatlan
Egy fa önmagában – a törzse! A hajlásszöge a földhöz!
 
Feszítsd a törzshöz a törzsedet.
  
Például
...ahogy egy szék elindul, 
elõbb a négy lábát váltogatja, 
aztán csak hármat, 
kettõt 
majd azt se -
 
azóta itt áll...
 
Embléma
Sortûz! ..........Madárraj!........ Legendák!
 
Nem bosszú; más
Aztán rándítok a vállon, ugye -
 
Legalább vegye sorsának, 
hogy én döglöttem bele
  
Tisztességgel szólván
Nos, rabként, 
ha szabadságra ítéllek benneteket -
 
akár kezet is foghatunk
  
Mese
Egy isten a keresztútnál, 
batyu a hátán 
ujjai közt pénzt pörget 
feldobja, lehajol 
..................................................megnézi a porban
 
Oraculum
Hány csodálatos lepke! 
Pontosan ugyanannyi nyû. 
Emel s ledob a hullám 
a sebezhetetlen színtértõl távol.
 
Jelentés
A két szívkamrában az egerek 
berendezkedtek a téli alvásra. 
Tépik, gyûjtik, amit találnak. 
 
Építjük az odút.
 
Ugyanaz
A ferdén falnak támasztott seprûben is 
ugyanaz, ugyanaz a megrokkantság 
 
- s a madarak egyre közelebbrõl elérhetetlenek
 
Négy sor Vörösmartyra
Nyûvek országútján terített 
szemfedõ az ég; 
emeli vihar, ejti szélcsend, 
foncsor nézi tükörben magát

A cikk 2016. augusztus 10-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
az IRODALOM rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget123, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 

A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 

a Magyar Mûvészeti Portál

 
 

Magyar Mûvészeti netLexikon  n Dátumok a mûvészetben

Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek

NapSziget online  n NapSziget folyóirat  n NapSziget Mûvészeti Díjakn NapSziget Mûvészeti Fesztivál

Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok

Új mûvészeti honlap ajánlása  n NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány n Partnereinkn Médiaajánlat
 

 
E-mail n Facebook n Twitter n Skype: napsziget123 n 06-30/520-1428 n H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2016