vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
KÖNYVAJÁNLÓ
Gyöngyös ékessége
Juhász Ferenc Rólam neked - Tõlem önnek címû könyvérõl
Kanadai nyelvtanfolyamáról hazatérõben, papi körökben azt súgták az egri Szent István Rádió alapítójának, a Magyar Katolikus Rádió "atyjának" fülébe: "Ismered azt a Mária-éneket, hogy Szûz Mária, mennynek...?" Ezzel mintegy célozva arra, hová helyezte õt a fõpásztor. Atyai jó barátom, Juhász Ferenc gyöngyösi plébános - mert hisz' róla van szó - nemrég töltötte be 60. életévét. Rádiós szolgálata, egyházirodalmi tevékenysége túlnõtte rég a Kárpát-medence határait. Most gondolt egyet, s megajándékozta barátait, híveit, testvéreit egy lelki memoár kötettel (Rólam neked - Tõlem önnek, Juhász Ferenc 60, Gyöngyös, 2015). Jórészt azon publicisztikai írások kerültek bele, amelyek az egri katolikus rádióban Hétvégi levél címen hangzottak el. Egy részüket még Kanadából küldte. De a kötet sokkal több a pillanat szülte vagy a szerkesztõi megrendelés kikényszerítette jegyzeteknél: szellemi-lelki "vitaminbomba", valóságos egyházi hadtáp papoknak és híveknek, jó szándékú igazságkeresõknek, gondolkodni és elmélyülni vágyóknak egyaránt.
 
Szerzõje istenáldotta írói tehetség, az élõbeszéd és a logikus gondolkodás, az elgondolkodtatás mestere. Úgy ír, hogy megszeretteti velünk a papságot, a papi mentalitást. Hites látásmódja átragad ránk. Azonosulunk a benne szereplõ világgal. Mintha a történetek, helyzetek szereplõi mi lennénk. Mintha szívünkbõl, legbelülrõl írták volna, elemi erõvel csalja ki belõlünk a könnyeket. Egyszerre tudja megnevettetni és megsiratni az olvasót.
 
Pedig semmi rendkívülirõl nem szólnak ezek a lelki publicisztikák. Családjáról, szemináriumi és papi éveirõl, lelkipásztori helyzetekrõl, betlehemrõl, koldusokról, cigánykeresztelõrõl, patikai sorban állásról, papszentelésrõl, betegellátásról, kutyákról, lovakról, pisztrángokról és feketerigókról. Tizenkét írás a családi hátteret helyezi a Gondviselés fényébe, a többi közel hatvan jegyzet pedig a hosszú papi sors sajátos keresztmetszetét adja.
 
Juhász Ferencnek Istentõl kapott talentuma a gyönyörû, gördülékeny, élvezetes, magyaros fogalmazás. Úri eleganciával, tapintattal, finom simogatással rezdül a valóságra, figyel a mögöttes jelentésekre, óvatosan adagolva a feszültséget és a valóság hajszálpontos diagnózisát. Irgalommal, empátiával ír. Nem szentenciákat fogalmaz meg, hanem döbbenetes felismerésekkel, mellbevágó következtetésekkel sodorja még beljebb az olvasót. Részvétteli, mélységesen emberi kritikája gyógyít, feloldoz és szembesít. Szinte áhítattal állunk a "fõszereplõ" oldalára, belehelyezve magunkat is a történetbe. Akárcsak egy zsolozsmáskönyvet olvasnánk. Néha annyira pontosan ír, hogy hasít. Telibe talál. A veretes mondatok, a festõi leírások puha könnyedséggel bomlanak ki tollából, mindig a megfelelõ árnyalat, a legtalálóbb kifejezés kerül a helyére. Lélekrajzai érzékletesek, sejtetik a szerzõ belsõ szépségét, a lélek nyugalmát, amellyel a világra, életére és Isten akaratára tekint. Csattanói mindahányszor katarzist jelentenek, még akkor is, ha az olvasottak után kínos kérdésekkel maradunk magunkra, melyek nyugtalanítanak és személyes választ kívánnak. Tanulságosak eszmefuttatásai, frappáns végkövetkeztetései is, mint valami életvezetési esszenciák.
 
 
Dinnyetermesztõ szülei mellett felcseperedve sok életleckét megtanult: "Az éjszakai dinnyeõrzést senki nem ismerte osztálytársaim közül úgy, mint én. Hogy mennyit kell küzdenie egy bogárnak a fûszállal, ha az mindig lehajlik alatta, vagy a hangyának egy szalmaszállal, ami megakad valamiben, ha húzza magával. Soha nem láttam olyat, hogy feladta volna. Hasaltam a földön és bámultam: nem értettem a bogarat, miért mászik fel huszadszor is ugyanoda, ahonnan tizenkilencszer visszacsúszott... Ekkor például eszembe juthatott Isten. Õrzöd a júliusi éjszakában a dinnyét. Ülsz csendben a sorok között a holdvilágtalan éjben, és egyszer csak megrémülsz egy furcsa zajtól. Nem jössz rá, hogy a nyúl rágja a dinnyét melletted, és herseg a foga alatt a nyers dinnyehéj, és amikor óvatosan elindulsz a hang irányába, az felugrik tõled másfél méterre. Még éppen hallod, ahogy három ugrással eltûnik, de ha szarvas bõgne ezután, már azt sem hallanád, a szíved olyan hevesen kalimpál. Azzal nyugtatod magad, hogy õ biztosan még jobban megijedt..." (A család).
 
Gimnazista évei alatt nagy kérdés motoszkált benne: lehet-e egyszerre valaki pap is és költõ is. A hidegzuhanyt Rónay György lakonikus válasza jelentette: megpróbálhatja, de nem lehet. Ha túl akar lépni a "sekrestyeirodalom" szintjén: vagy pap legyen, vagy költõ... Aztán azt írja: "A szemináriumban nagyon jó volt. Úgy voltam, mint aki hazatalál... Mindent megkaptam: rendet, nyugalmat, békét, meglassúdást. Még azon az õszön - 1974-ben - megtaláltam a verseket: a zsoltárokban. És tanító lehetek és minden egyszerre, ami csak szerettem volna lenni. Megtaláltam a transzcendencia és az immanencia metszéspontját. Odaálltam, ahová állítottak, és ahol minden úgy látszott, ahogyan van, és nem kellett semmit 'úgy tenni, mintha...' És ekkor megértettem a mûvészetet" (Közel és távol).
 
Kijegyzeteltem, idementek még egy-két juhászferences csemegét:
 
"Gelence jó messze van. Nemcsak mihez képest van messze, hanem mindenhez..." (Gelence)
 
"A jelentések túlmutatnak a szavakon: de azért mégis az az igazi, ha az ember nem kutat örökké mögéjük, hanem olvassa és érti, amit olvas..." (Verseskötet)
 
"Ha semmi másra, erre jó a nyár: emlékképet gyûjteni magunkban arról, ahol csak vendégek vagyunk..." (Szomorú õszi nap)
 
"Szerencsére az élet minden helyzetében idetalálnak az emberek, mert jó helyre épült ez a hajlék. Az élet kellõs közepébe, oda, ahol a legfontosabb kérdések dõlnek el - hogy mit kezdünk magunkkal ebben a világban?" (Paplak - ismét)
 
"Az etetésnek ez az õsi folyamata... több mint etetés, sõt a táplálás kifejezés is kevésnek tûnik... ez az öt száj a fészekben: napok óta, folyamatosan - áldozik..." (Fiókák)
 
"Elsõ fõnököm, "csudálkozó" Farkas Sándor onnan kapta elõnevét, hogy még kispapkorában egyszer elaludt a kápolnában, és úgy ébredt, hogy rácsapott a térdére, és felkiáltott: »Az anyját!«"... (Nyírbátori csendben)
 
Hatvan év épp elég idõtávlat, hogy az ember rálásson életére. Juhász Ferenc ezt teszi. Visszanéz és elõretekint. Összegez. Hálát ad. Megtalálja, meglátja, észreveszi a rejtett módon is munkálkodó Gondviselést élete minden mozzanatában. Ezért tudja kritikusan, mégis szelíden szemlélni a világot. Szívében ott a nagylelkûség, az esendõséggel szemben tanúsított elnézõ szeretet, amely segít felemelkedni a görcsös teljesítménykényszeren, a mesterséges tökéletesség-ideálon, és képes érzékeny szívûekké tenni azokat, akiket megérint ezen írások hangulata, szellemisége. 
 
Én legszívesebben minden papnak felhagynám "házi feladatként", lelki elégtételként, hogy olvassa el a kötetet. Ha fiatal, azért, ha idõs, akkor meg azért.
Sebestyén Péter
www.peterpater.com
A cikk 2015. november 22-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a KÖNYVAJÁNLÓ rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget123, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 

a Magyar Mûvészeti Portál

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n Dátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n NapSziget folyóirat  n NapSziget Mûvészeti Díjak n NapSziget Mûvészeti Fesztivál

Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok

Új mûvészeti honlap ajánlása  n NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány n Partnereink  n Médiaajánlat
 

 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/520-1428nH-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2015