vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
FILM
Álljunk a Márton Áron püspökrõl tervezett nagyjátékfilm mellé
Felhívás minden jóakaratú emberhez, intézményhez és szervezethez
Nem elõször nyúlt Márton Áron püspök életének és életmûvének feldolgozásához a Mustármag Közösség: a marosvásárhelyi kollégisták hosszú elõkészület után 2012 õszén mutatták be a nagy püspök tiszteletére írt, Népemért vállalom címû zenemûvüket, amely azóta is nagy sikerrel van jelen az erdélyi és az anyaországi színpadokon. "A mû azt mutatja be, hogy mit jelentett hinni a kommunista idõben, és ezért a hitért odaadni vagyont, szabadságot, életet. Mindezt Márton Áron személyén keresztül igyekszünk láttatni. Szülõfalujából, a nagyon fájdalmas történelmû, de sok értéket, tapasztalatot és szimbólumot hordozó Csíkszentdomokosról indulunk el, és megvizsgáljuk, mibõl állt össze az az emberkatedrális, amit Illyés Gyula meglátott egykori nagy püspökünkben" - ismertette a közösség negyedik saját zenemûvét Papp László atya, a mû szövegkönyvének írója. 
A Gyulafehérvári Egyházmegyét negyvenkét éven át (1939 februárjától 1980 szeptemberéig) irányító fõpásztor kivételes emberi és püspöki alakjának ilyen közeli megismerése arra indította a Mustármag Közösséget, hogy ezt a küzdelmes életutat és az abban képviselt értékeket egy mindez ideig példa nélküli módon is feldolgozzák: hozzáfogtak egy nagyjátékfilm gondos elõkészítéséhez. A forgatókönyv elkészült, az alkotók jelenleg a népszerûsítés, hírüladás és az anyagi alapok megteremtése érdekében tesznek erõfeszítéseket. Papp László, az õ elkötelezett társai és velük együtt még nagyon sokan teljesen biztosak abban, hogy elõbb-utóbb össze fog gyûlni annyi pénz, hogy a forgatást megkezdhessék, s azután még annyi, hogy be is fejezhessék. Mert, mint mondják: apró cseppbõl lesz a zápor! 
  
 
Egyénisége nagy erõvel hat ma is 
  
Márton Áron jellemét nagy idõk sorsfordító viharai formálták és próbálták meg. A rendkívüli egyéniséggé érett férfi a háború szörnyû borzalmaiból, a harctérrõl kerül haza Csíkszendomokosra, átéli az ezeréves keresztény magyar királyság szétdarabolását, de mindez csak erõsíti benne a papi hivatás választásának és vállalásának szándékát. Tizenöt évnyi sokrétû lelkipásztori és tanári szolgálat után 1939-ben püspökké szentelik. Eszmei módon tudja használni a kapott hatalmat. Részt vesz az akkori szellemi küzdelemben és az ifjúságból intellektuális nemzedéket nevel. Végigéli a második világháború gyötrelmeit, majd az erõszakos román kommunista rendszer tombolását, de az igazságot az üldözések, a börtönévek megalázó nyomorúságában is töretlenül képviseli. A fogságból szabadulva nem alkuszik meg a korszellemmel, sem a vele szemben álló és ellene harcoló ateista hatalommal, inkább tovább szenved tíz évet, helyhez kötve, házi õrizet alatt. Tiszta és kikezdhetetlen. Erõs egyénisége, életszentsége messze kisugárzik. Legendás bérmakörutakat jár végig. Már puszta megjelenésével összetartja és lelkileg megerõsíti a népet. 
Márton Áron ebben a kritikus történelmi korszakban kézben tartotta a Gyulafehérvári Egyházmegyét. Tisztán látott a legínségesebb idõkben is és népét a hit gyõzelmére vezette. Népe tisztelete mellett még ellenségei csodálatát is kivívta. 
Egyénisége nagy erõvel hat ma is. Idõszerû minden ránk maradt mondata, de népnevelõként, vezetõként és papként is idõszerû. Életpéldája, tanítása megerõsít, a harsogó és versengõ irányzatok zûrzavarában utat mutat. A más felekezetûek felé való viszonyulásban is példaértékû. Mögéje ma is fel lehet sorakozni. 
Hiteles fõpásztori hivatása, bátor hitvallói magatartása alapján Márton Áront a nép élõ mártírként, szentként õrzi a szívében. 
  
Több mint életút-bemutatás: üzenet 
  
A játékfilm alkotói szándékuk szerint feltárják majd, hogy mi éltette, táplálta ezt a szilárd jellemet, mi tartotta meg a viharokban, mint rendületlen bérci fenyõt. Megkeresik a csíki székely lelkiség kincseit, azt a forrást, amely egy emberöltõvel ezelõtt még bámulatos erõvel és tisztán úgy tört felszínre Áron püspök alakjában, mint Székelyföld borvízforrásai. Megmutatják, hogy ez az emberkatedrális a szülõföld értékeibõl, a csíki székely lelkiségébõl és a Jézus Krisztussal való mély kapcsolatból épült fel, s hogy e megingathatatlan jellem és nagy tudás mögött komoly önnevelés, önképzés és ritka akaraterõ áll. 
A film központi üzenete pedig: belegyökerezni Jézus Krisztusba, a szülõföld megtisztított, éltetû örökségébe, megismerni, megbecsülni mindazt, amit az erdélyi táj az emberi kapcsolatokkal együtt hordoz, mert ez a legnagyobb kincs! Ebbõl a "készletbõl" gazdálkodott Márton Áron, akinek a biztos hátteret, a tisztánlátást és a bölcsességet az az élettér adta, történelmével, lelkiségével együtt, amelybe beleszületett. Mindez - a szülõföld, az erkölcsi-szellemi tõke, a föld, az erdõk, a vizek, a hit - ma is rendelkezésre áll, s hogy a jövõnek is fennmaradjon, meg kell becsülni, ragaszkodni kell hozzá. Úgy, ahogy Márton Áron tanított: "Erre kötelez õseink becsülete, saját lelkiismeretünk és gyermekeink tiszta jövõje." 
  
Hagyományos forgatás, technikai trükkök nélkül 
  
Az erõs közösségi súlypontú film forgatókönyvét úgy írták meg, hogy a megvalósításba a Gyulafehérvári Fõegyházmegye népe minél tevékenyebben és minél nagyobb létszámban bekapcsolódhasson. A forgatás, amennyire a mai, megváltozott színterek lehetõvé teszik, több mint 20 valós helyszínen, valós körülmények között történik majd, 140 helység lakóinak a megszólításával, 12 ezer szereplõ és 750 lovas bevonásával. A nagyobb szerepeket hivatásos színészek alakítják, a népet a tömegjelenetekbe - papszentelés, püspökszentelés, bérmálások, csíksomlyói búcsú - a forgatási hely körzetébõl szervezik. "Ennek a nagy tömegnek a megmozgatása lehetõséget ad arra, hogy népünk újrafogalmazza önmagát és önerõre ébredjen. A közös munka során felszínre kerül mindaz az érték, amit Márton Áron püspök hordozott, és ami azokban a nehéz idõkben népünket éltette és összetartotta: a hit, az együttmûködés, a kölcsönösség, az egymásért érzett felelõsség" - mondja Papp László atya. 
  
"Feljogosít a legszebb reményekre" 
  
A nagyjátékfilm forgatókönyvének olvastán nem is juthat egyéb az ember eszébe, mint az 1924-ben a gyulafehérvári tanári kar részérõl a végzõs teológus Márton Áronról elhangzott mondat: "Feljogosít a legszebb reményekre." Ahhoz viszont, hogy e szívmélybõl fakadó, kivételes és nemes szándékot eredmény koronázza, vagyis hogy e valósághoz ragaszkodó, alaposan kidolgozott, sokoldalú, részletes, témában és érzelmi megindításokban is változatos, ötletes fordulatokat hordozó, látványosnak ígérkezõ nagyjátékfilm elkészülhessen, az Ön segítségére is szükség van. Egymillió euró összegyûjtése a cél, de ne feledje: apró cseppbõl lesz a zápor! Támogassa hát Ön is a játékfilm megvalósítását az alábbi bankszámlaszámokon: 
  
Asociatia Aron Film Egyesulet 
Targu-Mures, Str. Calarasilor Nr. 1. 
Adószám: CIF: 33035501 
  
OTP Bank Romania Sa, Sucursala Targu-Mures 
RON:  IBAN RO15OTPV320000915978RO01 SWIFT KÓD: OTPVROBU 
HUF:  IBAN  RO19OTPV320000915978HU01  SWIFT KÓD: OTPVROBU 
EUR:  IBAN  RO69OTPV320000915978EU01  SWIFT KÓD: OTPVROBU 
  
Banca Transilvania, Sucursala Targu-Mures 
RON:  IBAN RO47BTRLRONCRT0245987901 SWIFT KÓD: BTRLRO22XXX 
HUF: IBAN  RO10BTRLHUFCRT0245987901  SWIFT KÓD: BTRLRO22XXX 
  
További információ: www.martonaronfilm.ro  
Varga Gabriella
A cikk 2015. március 28-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a FILM rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2015