vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
RIPORT, TUDÓSÍTÁS
Vajdasági szervezet is támogatottja volt a II. Budapesti Székely Bálnak
Lõcsei Ilona: "A kapott segítség
a szülõföldön maradásra kötelez bennünket"
A szándék, ami egy évvel ezelõtt létrehozta a Budapesti Székely Bált, nem volt más, mint hogy erõt, reményt és jókedvet merítsünk a távol élõ testvérek találkozásából és együttlétébõl - fogalmazta meg kezdeményezésük lényegét Szász Jenõ. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke hozzátette: ez a szándék idén a második alkalommal is teljesült, hiszen az eseményre nemcsak az anyaországból és Erdélybõl, de Felvidékrõl és Kárpátaljáról is szép számban, sõt még a Vajdaságból is érkeztek vendégek. A II. Budapesti Székely Bál egyik támogatottja a Hertelendyfalvára az 1880-as években kitelepített bukovinai székelyek leszármazottait képviselõ Tamási Áron Székely-Magyar Mûvelõdési Egyesület volt. 
  
 
Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. Fotó: Gulyás László
  
- Elnök úr, a tavalyi rendezvény sikere után ezúttal is nagyon nagy készülõdés és várakozás elõzte meg a II. Budapesti Székely Bált. Hogyan értékeli az idei eseményt? 
  
Szász Jenõ: Nagyon szép számban gyûltek össze a székelyek, a Tiszteletbeli Székelyek és a székelyeket tisztelõk Budapesten, a nemzet fõvárosában. Közel négyszázan vettünk részt a II. Budapesti Székely Bálon. Bízom benne, hogy az esemény mindenki szívében felizzította a nemzeti összetartozás szunnyadó parazsát és újabb személyes kapcsolatok is fogantak. Mindezt a gyönyörû helyszín, a felújított Várkert Bazár és a székely hagyományokra építõ menüsor tette még autentikusabbá és felejthetetlenebbé. A Háromszék Táncegyüttes által színpadra vitt Gábor Áron-táncdrámát látva pedig mindenképp úgy gondolom, tévednek, akik azt állítják, hogy a nemzeti összetartozás, a nemzeti kultúra divatjamúlt, ósdi fogalom. 
Hálával tartozom/tartozunk a bál fõvédnökének, Kövér László házelnök úrnak, hogy a székely zászló kitûzésével a Nemzet Házává avatta az Országházat. Ugyancsak köszönettel tartozunk a bál védnökének, Tarlós István fõpolgármester úrnak, aki befogadott minket, külhoniakat a Nemzet Fõvárosába, begyógyítva a sebet, amelyet a 2004. december 5-i népszavazás eredménye okozott szívünkben. Hasonlóan köszönet illeti a bál díszvendégét, Schmitt Pál elnök urat is, aki a nemzet újraegyesítését mindig is szívügyének tekintette. 
  
- Miután 2004. december 5-én az elszakított testvéreik befogadására Magyarországon sokan voltak ugyan, de nem elegen, önök létrehozták Székelyudvarhelyen a Tiszteletbeli Székely címet, amit azóta is idõrõl idõre átadnak az arra érdemeseknek. A II. Budapesti Székely Bálon kik vehették át ezt az igazán kedves és szívhez szóló díszoklevelet és igazolványt? 
  
Szász Jenõ: Nagy örömömre szolgál, hogy a bál alkalmával újabb három nagyszerû emberrel gyarapodott a Tiszteletbeli Székelység több mint hétezres tábora. 
Egyikük Németh Szilárd, aki személye révén hidakat épít a szétszakított ország nemzetrészei között. Számos megvalósított terve és valósággá vált álma mutatja nemzeti összetartozásunk feletti sziklaszilárd kiállását és rendíthetetlen elkötelezettségét. 
A Tiszteletbeli Székely cím másik új birtokosa Malt Péter, akinek a mûvészete Vereckén csúcsosodott ki. Magyar lélekkel és magyar lélekbõl építette meg a vereckei honfoglalási emlékmûvet, amelyet éppen ezért nem lehet elpusztítani és megsemmisíteni, csak megrongálni, meggyalázni. De mások nem tudják annyiszor megrongálni és meggyalázni, ahányszor mi, magyarok képesek vagyunk és leszünk is azt helyreállítani és szeretetünkkel megszentelni. 
Végül, de nem utolsósorban felelevenítettünk egy tizenöt évvel ezelõtti eseményt: 2000. december 16-án - egy héttel Szenteste és négy évvel a gyászos emlékezetõ népszavazás elõtt - Bukarestben, a román válogatott elleni kézilabda Európa Bajnokság elõdöntõjében kialudt a csarnokban a lámpa, ezért Farkas Ágnes magyar csapatkapitány gólját nem adták meg a játékvezetõk. Szünetben az öltözõ felé tartó sportoló így szólt oda a székelyföldi szurkolótábornak: "Nyugalom, gyerekek! Ha nem kapcsolják le teljesen a világítást, akkor nyerünk…" Örömünkre immár Farkas Ágnes is viseli a Tiszteletbeli Székely címet. 
Ennek a kezdeményezésnek az egyik leglelkesebb pártfogója egyébként éppen az egyik idei kedvezményezettünket, az oklándi székely közösséget terelgetõ Kelemen Levente unitárius lelkész. 
  
- A Kis-Homoród bal partján fekvõ, az egykori Homoródi járás székhelye, Oklánd nagy múltra visszatekintõ unitárius közössége mellett kik voltak még a bál kedvezményezettjei és mekkora támogatáshoz jutottak? 
  
Szász Jenõ: A bál teljes bevételét a tavalyi évhez hasonlóan négy székely közösségnek ajánlottuk fel, amelyek képviselõi természetesen részt vettek a bálon. Az említett oklándi unitárius közösség mellett az árva és nehéz sorsú gyermekeket családi típusú házakban nevelõ és rászorulóknak ingyen konyhát biztosító, Bakó Béla Pál ferences szerzetes vezette marosvásárhelyi Szent Erzsébet Társulás, a Székelyudvarhely-Szombatfalvi Református Egyházközség által mûködtetett Református Öregotthon és egy délvidéki szervezet, a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Mûvelõdési Egyesület egy-egy millió forintnyi támogatáshoz jutott a bálozók jóvoltából. 
 
Lõcsei Ilona: "Nem tudjuk vállalni, hogy más földbe tegyenek át"  
 
Lõcsei Ilona, a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Mûvelõdési Egyesület titkára az õket ért hatalmas megtiszteltetés és a bál életre szóló élménye mellett azt is elmondta lapunknak, hogy az anyaország ilyetén figyelme jelentõs segítség a bukovinai székelység Al-Dunánál való megmaradásának. 
 
- Ki képviselte a délvidéki magyarokat és konkrétan a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Mûvelõdési Egyesületet a II. Budapesti Székely Bálon?  
  
Lõcsei Ilona: Egyesületünket annak elnöke, Lõcsei Vilmos és jómagam mint az egyesület titkára - s egyben az elnök felesége - képviseltük. Jelen volt továbbá Lõcsei Antal is, aki mesemondóként vett részt a bál hivatalos programjában. A mesék mellett érdekes eseményeket is megosztott a jelenlévõkkel a hertelendyfalvi székelyek életébõl. Vele tartott a felesége és gépkocsivezetõként Kelemen Attila, aki ugyancsak tagja az egyesületünknek. Rajtunk kívül elfogadta még a meghívást Hertelendyfalváról Halász Béla, a Szerbiai Keresztyén Református Egyház püspöke és felesége, Zsuzsanna tiszteletes asszony. 
 
 
Lõcsei Ilona és Lõcsei Vilmos a II. Budapesti Székely Bálon

- Hogyan fogadták a hírt, hogy idén az önök egyesületét is a bál támogatottjai közé választották?  
  
Lõcsei Ilona: Nagy meglepetés volt számunkra az értesülés, kimondhatatlanul nagy örömmel és hálával fogadtuk. A közösségünknek, az egyesületünknek és személy szerint nekünk is megtiszteltetés volt a meghívás, hogy egy ilyen rangos rendezvényen jelen lehettünk. Mi itt, a déli végeken szórványban élünk, szerényen, de a legjobb belátásunk és tehetségünk szerint törekszünk fenntartani az egyesületben a folyamatos munkát és az épületet, amelyet elõdeink hagytak ránk. Õk ezt ugyancsak keservesen, nehéz körülmények között, székely furfanggal tudták felépíteni a hatvanas években - 1969-ben fejezték be a székházunk nagytermét -, és ugyanígy nekünk is nagyon nehéz ma fenntartani és megvigyázni azt a jövõ nemzedéknek. Azok, akik közösségünkre gondoltak a bál tervezésekor, jártak már szerény otthonunkban - hiszen az egyesületünk is annak számít a tagságunknak -, és úgy  értékelték, hogy támogatni kívánnak munkánkban. 
  
- Utólag hogyan értékelik a február 14-én Budapesten a Várkert Bazárban tapasztaltakat?   
  
Lõcsei Ilona: A bál nagyon sikeres volt, legalábbis a jelenlevõk számából, a színpadi mûsorból és az egésznek a hangulatából ítélve így gondolom. Nekünk ugyancsak sikert jelentett és eredménynek számított, hogy ismét találkozhattunk régi ismerõsökkel, akiket már évekkel ezelõtt megismertünk, illetve hogy új ismeretségeket is köthettünk olyan emberekkel, akiket érdekel az Al-dunai bukovinai székelyek sorsa. Életre szóló élményben volt részünk. Öröm volt számunkra,  hogy végignézhettük a Gábor Áron-táncdrámát  és hallhattuk a szívmelengetõ köszöntõ beszédeket. Az elismerés és a támogatás pedig biztatás számunkra, amely kötelez a szülõföldön való megmaradásra. Mert, amint a versben is meg vagyon írva: 
                 "Élj is, barátom, boldogan!  
                   Erõs légy, ha mégis a bánat megrohan;  
                   Mert hosszú hervadás emészti azt a fát,  
                   Melyet nagy korában tesznek más földbe át.  
                   S midõn hazánk felé a vándormadarak  
                   Hazádnak partiról majd visszaszállanak:  
                   Távol más világból, nagy tengerek felett,  
                   Küldd vissza nékünk e szíves üdvözletet!"  
                                      (Tompa Mihály: Levél egy kibujdosott barátom után)  
Mi nem tudjuk vállalni, hogy más földbe tegyenek át, tehát marad a remény, hogy az anyaország és a baráti segítõ támogatás megsegít abban, hogy maradjon még sokáig meg a bukovinai székelység az Al-Dunánál. 

Varga Gabriella
A cikk 2015. február 28-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a RIPORT, TUDÓSÍTÁS rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2015