vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
RIPORT, TUDÓSÍTÁS
"Erdély nagy büszkesége"
Nyolcvan éve szentelték pappá Jakab Antalt
"Visszafordulunk és emlékezünk. Öreg várunk, a Papnevelõ kapujába egymás után érkeztek a meghívottak, kíváncsian, szorongva, nyugtalanul. Emlékszünk a meleg szeretetre, amely átsegített az elsõ órák, napok félelmén. Az évek múltával mind tisztábban, mind közelebb hangzott az angyali harsona szívet összeszorító, lelket megrendítõ zengése: Közelebb hozzád, Istenem! És egyszer ránk virradt az áldott nap. Ott feküdtünk a püspök lábainál, felettünk zengett a mindenszentek litániája, majd a püspök intonálása: Ut hos electos tuos benedicere, sanctificare et consecrare digneris. Te rogamus audi nos! Nekem ez a mozzanat maradt meg legmélyebben emlékezetemben. Áldottak, megszenteltek, felszenteltek lettünk abban az órában" - egy késõbbi évfordulón így emlékezett Jakab Antal 1934. június 29. napjára, amikor a gyulafehérvári székesegyházban Gróf Majláth Gusztáv Károly püspök kilenc egyházmegyés pap, négy ferences és két piarista szerzetes társával együtt pappá szentelte. 
 
"Községünk szülötte, a jeles tehetségû Jakab Antal újmisés pap tartotta július 1-jén elsõ szentmiséjét nagy ünnepélyességgel. A szülõi háztól a szép számban egybegyûlt papság és a hívek nagy sokasága a plébános által történt üdvözlõ beszéd után körmenetben bevonult a templomba az elsõ szentmiseáldozat bemutatására, ünnepi szónok dr. Péter Antal brassói apát, fõesperes-plébános, Kilyénfalva szülötte volt, aki gyönyörû szentbeszédben ismertette a papi hivatás magasztosságát" - áll a kilyénfalvi Historia Domusban (forrás: Gyulafehérvári Fõegyházmegyei Levéltár Gyergyószentmiklósi Gyûjtõlevéltára). Primíciája napját Jakab Antal utóbb tündöklõ napnak nevezte, amikor tanúságot tettek a Szent Pál-i szavakról: Te pap vagy mindörökké! Késõbb is felidézte az elsõ szentmiséjén könnyeivel küszködõ édesapját, a rá csodálkozó hívek seregét, miként az egymás után tovatûnõ esztendõket is, az azalatt elvégzett szent napszámos munkát, az átélt örömöket, a viselt kereszteket...
 
Mi, nyolcvan évvel késõbbi hívek és szent napszámosok egyre kevésbé alkotunk sereget, de szívünk minden szeretetével és a legnagyobb tisztelettel vetjük tekintetünket ezekben a napokban a papszentelés és a primícia eseményeinek emlékére és adunk hálát a Jóistennek, hogy megajándékozta egyházunkat és népünket Jakab Antallal, hogy õt az erdélyi katolikusság és magyarság oszlopává emelte.
 
Pálmonostora templombúcsúján is megemlékeztek a késõbbi gyulafehérvári megyéspüspök pappá szentelésének 80. évfordulójáról
 
Június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok napján tartja búcsúünnepét Pálmonostora római katolikus temploma. Ebben az évben is a vértanúság piros színébe öltözött az egész templom és a teljes plébánia, nemcsak a szentmisét celebráló lelkipásztorok miseruhája, hanem a piros kardvirágokból készített virágkompozíciók révén is, amelyek okkal vonták magukra mindenki õszinte csodálattal teli tekintetét.
 
 
A kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony Fõplébánia káplánja, Bese Gergely Péter atya által bemutatott ünnepi szentmise kezdetén a házigazda, a ditrói születésû Bajkó Zoltán plébános az alábbi gondolatokat szõtte bele köszöntõjébe:

"Papszentelések ideje van, amikor a Gondviselõ Isten az Õ végtelen bizalmával meghív embereket az Õ szolgálatára. Meghív, hogy munkatársai legyünk... bizalmat elõlegez meg, hogy legyünk a mennyek országának földi munkatársai. Mi, akik az Õ szolgálatába álltunk, érezzük, hogy nagyon szereti az Õ Szent Fiának gyarló kétségekkel sokszor küzdõ apostolait, és tudja, hogy az õ Jézusa, aki megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig, nem hagy magunkra.
Nyolcvan évvel ezelõtt ezen a napon - 1934. június 29-én - kilenc egyházmegyés papot, négy ferences és két piarista szerzetest szentelt pappá a gyulafehérvári székesegyházban Székhelyi Gróf Majláth Gusztáv Károly püspök. Egyikük, aki Erdély nagy büszkesége, Jakab Antal volt, a késõbbi gyulafehérvári püspök, aki sok éven keresztül raboskodott, megjárva a poklok és az ólombányák bugyrait. Kiszolgáltatott volt a kommunista uralom alatt - mégis lelkében szabad. Jakab püspök így fogalmazta meg lelki gondolatát: »Isten mindenkinek csak egy életet adott, s arra kell vigyáznia, abból kell valami szépet kihoznia, valami szép példát mutatnia.« A nagy püspök kihozta áldozatos életébõl a legértékesebbet, példát adott papjainak, népének, mert volt hite. Õ tudta, milyen nagy érték a hit. Engedjék meg, hogy idézzem sorait: »Akinek hite nincs, nem is tudja, hogy õ mennyire szegény, és még azt se, hogy legtöbb bajának, panaszának ott van a gyökere.«
Kedves testvérek! A mindennapok sokszor értelmetlennek tûnõ harcai sok mindent elvesznek tõlünk, de egy dolgot soha: a HITÜNKET! Erre vigyázzunk, õrizzük, ápoljuk, mint törékeny cserépedényben kincsünket. Mert: »Fény a szívedben a hit, az égi haza lángja, óvjad vihartól, cibáló széltõl, mert vaksötét az út, ha kialszik a parányi fáklya.«
A mai szentmisében hagyjuk el félelmeinket és kétségeinket, és kérjük az apostolfejedelmek közbenjárását. Tárjuk ki szívünket és engedjük be a kegyelem és a hit ajándékait."
 
Milyen érdekes: Jakab Antal elsõ szolgálati helye Ditró volt, és most, nyolcvan évvel késõbb éppen egy Ditróból elszármazott pap hívta fel hívei figyelmét, ahogy õ mondta, Erdély nagy büszkeségére, Jakab Antal püspökre. Meg is kérdeztük a szentmise után Bajkó Zoltánt, mi indította arra, hogy templomuk búcsúünnepén ilyen hosszan beszéljen az egybegyûlteknek Jakab Antal püspökrõl.
 
"Jakab Antal nagy püspök volt, nagy volt Isten szemében és nagy volt népe körében. Személyisége figyelemreméltó, hite és példája követendõ - válaszolta kérdésünkre Bajkó Zoltán. - Nagyvonalú egyházi személy volt, aki minden helyzetben tudott emberséges és empatikus lenni. Egyszerûségében volt nagyszerû és józan gondolkodó. Ugyanakkor tudott kisgyermek is lenni, atyai nagypapa lenni a kisdedekkel, tudott fiatal lenni a kamaszokkal, tudott tekintélyt és utat mutató lenni a döntés elõtt állókkal és igaz ember lenni mindig minden helyzetben. Hite volt a nehéz idõkben népének és reménye papjainak. Szigorú, sokszor nehéznek gondolt döntéseiben mindig ott volt, hogy »atyja« volt övéinek. Segédlelkész korában Ditróban mosolygós káplánnak hívták és ezt a szelíd mosolyát minden nehézség ellenére megõrizte élete végéig. Boldog volt, hogy népének pásztora lehetett, és boldog az a nép, akinek ilyen pásztora lehetett..."
 
Pappá szentelésének és elsõ szentmiséjének nyolcvanadik évfordulója alkalmából 2014. július 1-jén, kedden este volt tanítványa, dr. Vencser László - Fejér Lajos plébánossal, Jakab püspök szenteltjével együtt - ünnepi szentmisét mutatott be Kilyénfalván. A közös imán és emlékezésen minden bizonnyal ez élt a résztvevõk lelkében: "Így gondolunk Jakab Antalra mi is, közeli és távoli rokonai, tisztelõi: mint Erdély nagy büszkeségére..."

Varga Gabriella
A cikk 2014. július 2-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a RIPORT, TUDÓSÍTÁS rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2014