vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón: 2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK * * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
ZENE
A Csibészek Árvácskái
Gondolatok és dallamok Csíksomlyóról
"A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el."
(Valahol Európában)
 
A mottó alatt hivatkozott színdarab története jól ismert: a második világháborúban elveszett, árva gyermekekrõl szól. Két gyermekcsapat találkozik, vezetõik egymásba szeretnek, és sok hányattatás, halál, harc után végre minden jóra fordul. A Valahol Európában címû méltán kedvelt musical Nemes István jegyezte dalszövegsora a csíksomlyói Árvácska Együttes számára a legtalálóbb mottó: valahol Erdélyben nehéz élethelyzetben lévõ fiatalok találkoznak, és oly sok küzdelem után sorsuk végre jóra fordul. Õk pedig jótevõik karja mellett találnak még valamit, ami körülöleli és megtartja õket: megtalálják a zene örömét. 
  
A csíksomlyói Árvácska Együttes 1997 õszén alakult a helyi gyermekotthon lakóival: negyven állami gondozott kiskorú fiatallal kezdte meg mûködését. Azért kapta az Árvácska nevet, hogy magyarázat nélkül is érthetõ legyen, kik tartoznak hozzá. Az együttes vezetõje Häfliger Zsuzsanna, lelki vezetõje és fõ támogatója pedig a Magyarországon csak Tisztiként ismert Gergely István, a Csibész Alapítvány alapítója és elnöke. 
  
  
Gergely István a csíksomlyói Csibész Alapítványról 
  
"A Csibész Alapítvány gyökerei 1987-re vezethetõk vissza, amikor dr. Jakab Antal gyulafehérvári megyéspüspök a csíksomlyói plébániára helyezett. Már az elsõ napokban szembesültem azzal a kihívással, amely a késõbbiekben meghatározta az életemet: 380 árva, elhagyott gyermek sorsával, akik egy nagy állami intézményben éltek az egyházközség kellõs közepén. Hivatalosan ugyan nem találkozhattam a gyermekekkel, de õk számos alkalommal, esetenként cselhez folyamodva megtalálták a módját annak, hogy a plébánián felkeressenek. Döbbenettel hallgattam történeteiket, olykor »meséiket«. Rövid idõ alatt kiderült, hogy a szívembe zártam õket, és õk ezt megérezték. Rögtön az elején éreztem, majd tudtam is, hogy ezekért a gyermekekért, fiatalokért felelõsséggel tartozom, nemcsak lelki-, hanem testipásztoruk is kell hogy legyek. Ezekben az idõkben döbbentem rá arra, hogy nekem emberpásztorrá kell lennem - mert a szeretetrõl nem beszélni, a szeretetet cselekedni kell. 
A '89-es politikai fordulat után plébániai szolgálati lakásomat megosztottam az utcán kallódó fiatalokkal. Elõször négy árvaházból kikerült fiatalnak nyújtottam menedéket, akik kezdetben az udvaron dolgoztak. Néhány hét elteltével tízen, majd húszan lettek. Egymás után érkeztek, nemcsak fiúk, hanem lányok is, az utcáról és az árvaházakból. Senkit nem utasíthattam vissza. A plébánián már kevés volt a hely, ezért elfoglaltuk a harangozó akkor éppen üres lakását is, majd a templomtoronyba is beköltöztünk. 
Ezek a fiatalok addig lopásból és kéregetésbõl tudták fenntartani magukat, a román állam nem nyújtott nekik segítséget. Elsõ lépésként kéziszerszámokat szereztünk be a fiúknak és néhány régi varrógépet a lányoknak, ezekkel kezdtek el dolgozni. Minden tevékenység a plébánián zajlott: a pincében és a garázsban. Az elsõ idõkben tömegesen kereszteltem meg õket, majd elsõáldozáshoz vezettem, és sokan közülük a bérmálás szentségében is részesültek. Korábbi életükben a szentségek felvétele tilos volt számukra. 
Ez a merész döntés indította útjára a csibész mozgalmat, a tevékenységet, amelynek elõbb-utóbb törvényes formát kellett adni, így született meg a nagy csibész család: a Csibész Alapítvány, amelyet 1992-ben jegyzett be a csíkszeredai törvényszék. Az alapítvány célja, hogy befogadja, nevelje, szakmára tanítsa az árva fiatalokat, így gondoskodjon róluk fajra, nemre, nemzeti és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. A fõ cél szakmát adni a kezükbe, keresztény nevelésben részesíteni õket és segíteni a társadalomba való beilleszkedésüket, hogy képesek legyenek önálló életet élni. A fiatalok 26 éves korukig maradhatnak az alapítványnál, addig el kell jutniuk a szakmai tudás olyan fokára, hogy más munkahelyen is megállják a helyüket. 
Miután a plébánia épületei megteltek fiúkkal és lányokkal, Isten olyan segítõket küldött, akiknek a közremûködésével lakó- és közösségi házakat tudtunk vásárolni, majd mûhelyeket létrehozni, ahol kezdetben kizárólag árva fiúkat és lányokat alkalmaztunk. De az élet ágazik-bogazik, élni és növekedni akar, aminek útjába soha nem álltam: felvállaltuk a betegek gondozását az egyházközségben, a veszélyeztetett helyzetben lévõ anyáknak menedéket teremtettünk, majd ezek után a lányanyák is kérték a támogatásunkat, akiknek szintén segítõ kezet nyújtottunk. Mivel a moldvai csángók szoros kapcsolatban álltak a csíksomlyói plébániával, számtalanszor fordultak hozzánk õk is segítségért. Apró dolgokkal való támogatásuk addig fejlõdött, hogy  azóta többtucatnyi gyermeket és családot költöztettünk Erdélybe, ezzel is erõsítve sorainkat. 
 
 
Ebbõl a mozgalomból és tevékenységbõl nõtt ki a Lazarus Alapítvány, 2002-ben a budapesti Csibészek Alapítvány, majd a csíksomlyói Csibész Ifjúsági Egyesület. 
Az említett szervezetek jelenleg több mint 40 lakóingatlannal (házzal, illetve tömbházlakással) és 3 mûhellyel - asztalos mûhely, varroda és 800 négyzetméternyi autószerelõ mûhely - rendelkeznek. Közel 200 ezer eurónyi összeget tesz ki az a segítség, amit az évek folyamán bútorok, kerítések és padlók gyártásával nyújtottunk.  
Nagy kihívás számunkra a veszélyeztetett anyák és leányanyák helyzete, õk az alcsíki Szentmártonban lévõ egyik házunkban találtak menedéket. Itt indítottuk be a 25 fõs nappali gyermekcsoportot is, ahová a helyi édesanyák szívesen viszik gyermekeiket, amíg õk ügyes-bajos dolgaikat intézik. Ugyanitt egy kis tanulmányi, szellemi központ is elkészült. Vannak felnõtt fiataljaink, akik összeházasodtak, és együtt nevelik gyermekeiket abban az egy-két szobás lakásban, amit az alapítvány biztosít számukra. 
Mivel tapasztalataink szerint a felnõtt, elhanyagolt fiatalokat nagyon nehéz kezelni, nevelni és jó irányba terelni, célunk kis létszámú családi csoportok létrehozása, ahol a gyermekek csecsemõkoruktól nevelõszülõkkel élnek, lassanként elsajátítva a családmodell és a munkamegosztás elveit. Öt ilyen családi gyermekotthont mûködtetünk: négyet Csíkszépvízen, ahol ferences nõvérek, és egyet Csíksomlyón, ahol nevelõk gondozzák a gyerekeket. 
A csibész tevékenységbõl fakadt a Hármashalom oltár és a csomortáni templom építése, a Szék úton a Szent István-torony a szent koronával, valamint Csíkban és Vicén Domokos Pál Péter, Szent István, Rákóczi Ferenc, Wass Albert és Albert atya emlékszobrainak állítása. A Csibész Ifjúsági Találkozók rendezvénysorozat is nagy lendületet vett az esztendõk folyamán.  
Ez ideig több mint 700 fiatalt támogattunk. De hetente érkeznek újabb rászorulók, munkahelyet és szállást keresve..." 
 
 
  
Sokszínûek, akár az árvácska virágok 
  
Az Árvácska Együtteshez ma mintegy húsz személy tartozik, de már nem csupán állami gondozottak: idõközben más tehetséges gyerekek, fiatalok és fiatal munkatársak is csatlakoztak hozzájuk, akik szívesen töltik szabadidejüket zenével ezen fiatalok körében. Az Árvácska nevet mégis megtartották, mert az így is éppoly kifejezõ: a zenekar tagjainak arra a sokszínûségére utal, amely az árvácska virágokéval hasonlatos. 
Az együttes jellemzõen három mûfajú mûsort kínál az érdeklõdõknek: hagyományos, klasszikus és modern egyházi énekeket; rockoperákból, könnyûzenébõl válogatott, magyarságról szóló dalokat és verseket; valamint népdal- és népies gyermekdal-feldolgozások táncos bemutatását. 
  
  
A tagok hangszeren játszani elõször a csoporton belül tanulnak, de a tehetségesebbek innen továbblépnek és mûvészeti, népmûvészeti iskolákban gyarapítják tudásukat. Ma a legkülönbözõbb hangszereket szólaltatják meg, így a zongorát és más billentyûs hangszereket, gitárt, mandolint, kobzot, fuvolát, furulyát, hegedût, dobot és perkúciós hangszereket, illetve gardont. A zenekar tagjai közül többen több hangszeren is játszanak. 
Kulturális rendezvényeken tartott koncertjeik és rendszeres templomi fellépéseik mellett turnéztak már Felvidéken, Ausztriában, Németországban és Svájcban, és természetesen igen kedvelt vendégek Magyarországon. Budapesti és zalai jótevõiket minden télen karácsonyi koncerttel ajándékozzák meg, nyaranként pedig táborokban vesznek részt ugyancsak zalai támogatóik segítségével. Az évek folyamán így alakultak ki fontos kapcsolataik a vendégfogadóikkal, akik akár jó barátként, akár kereszt- vagy bérmaszülõként mellettük állnak, segítik õket lelkileg és anyagilag egyaránt, gyakran életre szóló élményekben részesítve õket. Az anyagi támogatásokból fellépõruhákat és saját hangszereket vásárolnak, technikai felszerelésüket bõvítik, hangzó anyagokat készítenek, megszervezik ünnepeiket. A budapesti Csibészek Alapítvány, a svájci és a svédországi támogatók továbbtanulásukat is segítik. 
Ahogyan az Árvácskák mondják: õk csak énekelnek, és észrevétlenül fényt gyújtanak a maguk és más emberek szívében… 
Varga Gabriella
 
  
  
Csibészek Fiatalokat Támogató Alapítvány Budapesten 
  
A budapesti Csibészek Alapítvány elsõsorban az erdélyi Csibész Alapítvány támogatására jött létre. Célja, hogy a rászoruló fiatalok elsõsorban a szülõföldjükön boldoguljanak, és be tudjanak illeszkedni a társadalomba. 
Az elmúlt években ruhagyûjtési akciót, jótékonysági gálaesteket és számos egyéb adománygyûjtési programot szerveztek. Külön programot indítottak az egyetemista fiatalok támogatására, akiknek a mindennapi megélhetéséhez költségkiegészítéssel járulnak hozzá. Az elmúlt években több fiatalt segítettek hozzá ahhoz, hogy felsõfokú végzettséget szerezzenek.  
Az Árvácska Együttesnek minden év decemberében fellépéseket szerveznek Budapesten és környékén. Anyagilag hozzájárultak a csíksomlyói Fodor-ház felújításához, amely ifjúsági központként mûködik, és amelyben különbözõ rendezvényeket, továbbképzési programokat szerveznek, szociális és mentális segítséget nyújtanak. A budapesti alapítvány a Nagyasszonyunk-ház és a csomortáni csángó gyermekek programjaiban is részt vállalt. Támogatják a csíkszentmártoni lányanyaotthon mûködését, ahol a lányanyák kapnak otthont gyermekeikkel együtt, amíg sorsuk nem rendezõdik. 
Az alapítvány közhasznú szervezet (a közhasznú fokozat kódja: 1), így a törvényi elõírásoknak megfelelõen egyszeri és rendszeres támogatási szerzõdést is köthet. 
A kuratórium elnöke: Dr. Majoross Mária. Cím: 1118 Budapest, Alsóhegy utca 20. Adószám: 18248027-2-43. Telefon: +36-1/365-0054, +36-1/365-0054, +36-1/209-9037, +36-1/209-9037. Bankszámlaszám: 11711041-20859583.
A cikk 2014. február 7-én került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a ZENE rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/520-1428
 
Vissza a főoldalra
 
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.
 
Rendelje meg Ön is!
1174 Budapest, Podmaniczky Zs. u. 3.
 
 
 
a Magyar Mûvészeti Portál
 
 
Magyar Mûvészeti netLexikon  n  Dátumok a mûvészetben  n  Kultúrbolygó (Fúzió Rádió)
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet 
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget online  n  NapSziget folyóirat  n  NapSziget Mûvészeti Díjak  n  NapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlása  n  NapSziget a Mûvészetekért Alapítvány  n  Partnereink  n  Médiaajánlat
 
 
E-mail  n  Facebook  n  Twitter  n  Skype: napsziget  n  06-30/520-1428  n  H-1174 Budapest, Podmaniczky Zs. utca 3.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2014