vissza a főoldalra
 
ONLINE KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI MAGAZIN
(világhálón:2001. március 1-jétõl, nyomtatásban: 2002. tavasza óta)
 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
Nyomtatott NapSziget
Támogatóink
 
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
(szerkeszti: Varga Gabriella)
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
FILM
Nyilvános a Jakab Antal püspök életét
bemutató dokumentumfilm
Két évvel ezelõtt, 2018 tavaszán kezdõdtek azok a nagyszabású, Erdélyen, Magyarországon és Rómán átívelõ filmforgatások, amelyek a hitvalló gyulafehérvári fõpásztor, Jakab Antal püspök életét és munkásságát hivatottak, most elõször, mozgóképalkotás formájában a nézõ elé tárni. A dokumentumfilm 2019-ben elkészült, a Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Gyulafehérvár és Budapest állomásokra ez év elsõ felére tervezett díszbemutatókat azonban a jelenlegi, világjárvány okozta körülmények meghiúsították. Az alkotók úgy határoztak, a helyzet bizonytalanságára való tekintettel nem várnak tovább, és a filmet Jakab Antal megyéspüspöksége kezdetének negyvenedik évfordulóján, 2020. április 2-án nyilvánossá tették.
 
 
A huszadik század mindkét háborúját átélõ, Rómában egyházjogi doktorátust szerzõ, teológiai tanárként is megbecsült, sokat szenvedett, meghurcolt, tizenhárom évig börtönben is raboskodó Jakab Antal (1909. március 13., Kilyénfalva – 1993. május 5., Gyulafehérvár) 1972-1980 között segédpüspökként volt jelen a Gyulafehérvári Egyházmegye életében. Szent II. János Pál pápa 1980. április 2-i hatállyal felmentette Márton Áron püspököt az egyházmegye kormányzásának gondjai alól és azt az utódlási joggal kinevezett segédpüspökére, Jakab Antalra bízta. Jakab Antal egy évtizeden keresztül, 1980 és 1990 között vezette megyéspüspökként a Gyulafehérvári Egyházmegyét, nagyon nehéz id?szakban, az állami vezetés természetébõl eredõ súlyos megpróbáltatások közepette. Annak is kerek - harmincadik - évfordulójára emlékezünk tehát idén, hogy az emlékezetben nagy tudású, bölcs és emberséges fõpásztorként élõ Jakab Antal 1990. április 29-én a csíksomlyói kegytemplomban átadta az egyházmegye vezetését utódának, Bálint Lajos segédpüspöknek.
 
 
Jakab Antal viszontagságos, küzdelmes életútjának és abban figyelemre méltó püspöki tevékenységének feldolgozását könyvek lapjai õrzik, szellemi hagyatékának gyûjteménye is elérhetõ kétkötetes kiadásban, utcák, terek, intézmények viselik a nevét, díjak, versek, képzõmûvészeti alkotások emlékeztetnek rá, azonban korábban nem készült semmilyen dokumentumfilm-feldolgozás e jelentõs életrõl-életmûrõl és ez által az adott történelmi korszakról: a diktatúra utolsó évtizedérõl.
 
 
A Küzdve és bízva - Jakab Antal püspök életútja címû film hosszú, 1 óra 36 perces változata végigvezeti a nézõt a fõpásztor életútján, születésétõl a haláláig. Bemutatja gyermek- és ifjúkorát, diákéveit, pappá szentelését, római tanulmányait, teológiai tanári korszakát, titkos ordináriusi tevékenységét, letartóztatását és börtönrabságát, áttekinti az általános amnesztiának köszönhetõ szabadulásától a püspökké szenteléséig eltelt idõt, segédpüspöki szolgálatát és legrészletesebben a megyéspüspöki mûködését ismerteti. Nyomon követhetjük az alkotásban Jakab Antal küzdelmeit és megismerhetjük közelrõl a Jóba vetett bizalmát, emberi arcát és egyházi vezetõként elért eredményeit. A nyugalomba vonulásától haláláig eltelt három esztendõ felvillantása után a film most elérhetõvé tett hosszú változata az élõ emlékezet bemutatására is kitér.
 
A dokumentumfilmet a csíkszeredai EPI Stúdió készítette, rendezõ Csúcs Mária, operatõr Csúcs Péter és Csúcs Endre. A stáb felkeresett minden olyan erdélyi, magyarországi (hajdúnánási) és római helyszínt, amely Jakab Antal püspök életéhez szorosan kapcsolódik. Forgatásaik során kortársak, tanúk hiteles adatközlésekkel egészítették ki az irattárakból, levéltárakból megszerezhetõ ismeretanyagot.
 
 
Az életút és életmû bemutatásán túl a film további célja volt olyan példaképet állítani a szemlélõ és különösen a fiatal nemzedék elé, aki hitét és népét mindenekfölött állónak tartotta s azért mindent meg is tett - azaz példája ma is követésre méltó. A munkálatokban a Jakab Antal Keresztény Kör két alapító-vezetõje, Varga Gabriella Budapesten élõ újságíró, a püspök unokahúga és Vencser László Ausztriában élõ morálteológus, a püspök egykori közvetlen munkatársa szakértõként vett részt. A film elkészítését a Bethlen Gábor Alap támogatta.
 
A Küzdve és bízva - Jakab Antal püspök életútja címû dokumentumfilm 2020. április 2-i publikálását követõ három napon belül az alkotást már több mint kétezren megtekintették. A nagykárolyi születésû, a nyolcvanas évek közepén, Jakab Antal megyéspüspöksége alatt a gyulafehérvári teológián tanuló Czumbel Lajos, ma Németországban élõ nõs diakónus, három gyermek édesapja így véleményezte a filmet: "Ebben a filmben nincs mellébeszélés, sallang. Precíz, mint egy tudományos elõadás, miközben élvezhetõ, pillanatra sem engedi lankadni a figyelmet. Tények, vallomások, itt-ott feszültség, egészséges mértékben humor. Gyönyörû felvételek, príma operatõri munka. Miközben mindenben konkréttá lesz a lényeg: a mindent átitató remény. Mert ez a film nem a múltról szól, hanem arról az alapról, amelyet ez a gigász - akit jómagam, eddig, alig ismertem - a jövõnek megvetett. Antal püspök ma is él, munkálkodik. Csak látni, láttatni kell. Ez a film nagyon kellett. Megmutatja, hogyan lehet egy bonyolult, szinte már kilátástalan helyzeten felülkerekedni. Egyenes gerinccel, néha okosan meghajolva, de soha meg nem törve, mint viharban a nád. Igen, Antal püspök a legmegfelelõbb ember volt abban a korban, amelyet menedzselnie kellett. Mert virtussal, amelyben a székelyek ugyancsak jeleskednek, semmit sem lehetett volna elérni abban a minden hájjal megkent román kommunizmusban. Neki akkor és ott sikerült. Bár vért izzadott, mégse tudtak fogást találni rajta. Szívós kitartással, kifelé derûs arccal, belül könnyekkel, átvezette Népének és Krisztus Egyházának hajóját jelenünk rendszerváltozás utáni áttekinthetõbb, bár nem kevésbé háborgó vizeire. De ott már a staféta másra várt... A történelem jussa megítélni, ki hogyan gazdálkodott örökségével. De ez a film - készítõivel, hozzájárulóival - jelesre vizsgázott."
 
Még sok hasonló levelet, üzenetet, kommentet lehetne idézni már a film megjelenése utáni elsõ hetvenkét órából is. Nem tesszük. Inkább azt mondjuk, gyõzõdjön meg a nézõ, vajon igazuk volt-e az ilyen és ehhez hasonló véleményeket megfogalmazóknak... A film itt tekinthetõ meg: www.youtube.com/watch?v=skuzV8Z2x2E
Jakab Antal Keresztény Kör
A cikk 2020. április 6-án került fel a világhálóra.
 
Visszatérés
a FILM rovat
további cikkeihez
Visszatérés az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
fõoldalára
 
 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1172 Budapest, Õsagárd utca 18. postai címre várjuk!
skype-nevünk: napsziget, szerkesztõség telefonszáma: 06-30/900-8553
 
Vissza a főoldalra
 A NapSziget folyóirat
2002-2010 között
nyomtatott formában
30 lapszámmal jelent meg.

a Magyar Mûvészeti Portál
 

 
 
Magyar Mûvészeti netLexikonnDátumok a mûvészetben
 
Képzõmûvészet | Iparmûvészet | Fotómûvészet | Filmmûvészet
Irodalom | Zenemûvészet | Színházmûvészet | Táncmûvészet | Népmûvészet
Szakrális mûvészet | Építõmûvészet | További mûvészetek
 
NapSziget onlinenNapSziget folyóiratnNapSziget Mûvészeti DíjaknNapSziget Mûvészeti Fesztivál
 
Mûvészettudományok | Mûvészeti oktatás | Mûvelõdési intézmények
Könyvtárak | Múzeumok | Galériák | Antikváriumok/Antikvitások | Mozik | Színházak
Folyóiratok | Rádióállomások | TV-csatornák | Mûvészeti alapítványok
 
Új mûvészeti honlap ajánlásanNapSziget a Mûvészetekért AlapítványnPartnereinknMédiaajánlat
  
 
E-mailnFacebooknTwitternSkype: napszigetn06-30/900-8553nH-1172 Budapest, Õsagárd utca 18.
 
© Netright Lajtai Gábor, NapSziget 1998-2020