Vissza a főoldalra
ONLINE MÛVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

 
Aktuális írások
Elsõ közlés írások
* * * JÁTÉK* * *
Kulturális ajánlatunk
Munkatársaink
Kortárs válogatás
Klasszikus válogatás
NapSziget Galéria
NapSziget Klubok
Támogatóink

AKTUÁLIS ÍRÁSOK
 (szerkeszti: Varga Gabriella)


 
IRODALOM, KÖZÉLET
A Kláris elsõ tíz éve
1992 áprilisában jelent meg a Kláris folyóirat elsõ száma, akkor még 16 oldalon. A tíz év alatt folyamatosan fejlõdött 56 oldalra; azóta is minden páros hónapban rendre megjelenik. Címét József Attila Klárisok címû verse sugallta, mely közvetve egyben egy bizonyos értékrendet is meghatároz. 
    Újságunk irodalmi és kulturális folyóirat, ennek megfelelõen szépirodalom és publicisztika egyaránt megtalálható benne. A lap sok verset közöl, ami számos vitára adott és adhat ma is okot; tény az, hogy a hozzánk beérkezõ kéziratok nagyobb része (is) kezdettõl fogva vers.
    Már 1992-tõl tematikus számokat szerkesztünk, ezzel – szándékunk szerint legalábbis – segítve a bonyolult világunkban való jobb eligazodást, határozottabb értékrend kialakítását. Szeretnénk a legfontosabb kérdésekre ilyen módon felhívni a figyelmet, mint pl. tolerancia, alkotás, hivatás, hagyomány, hûség, küzdelem vagy éppen az európaiság. Ugyanakkor a téma elõzetes meghatározása némileg korlátoz is bennünket, ezért nem ragaszkodunk szigorúan egy-egy témához. Az adott szám hangulatát mottó megválasztásával igyekszünk megadni már a címlapon. 
    Lapunkban többféle rovat található. Közülük néhány rovat állandó, ilyen az esszé, mely jórészt a tematikához kapcsolódik, a filmmûvészet (Nemes Károly), a képzõmûvészet (Soós Klára), színházi körkép és színész-kortársaink (rovatvezetõ: Tárkányi Imre), gyerekrovat (rovatvezetõ: Szûcs Mara), irodalomtörténet, kultúrtörténet, vallástörténet, könyvespolc, de más rovatokat is találunk alkalomszerûen.
    Számos kiemelkedõ szerzõnk van, így többek között – ábécé sorrendben – Antalfy István, Aszódi Imre, Bajzafi Ferenc, Balázs Éva, Baráti Molnár Lóránt, Barcs János, dr. Batári Gyula, Bornemisza Attila, Bõsze Éva, Buda Zsuzsanna, Dedik János, Dombrádi István, dr. Domonkos János, Feinek György, Horváth-Hoitsy Edit, Ihász-Kovács Éva, Illyés Terézia, Juhász Sándor, Kanizsa József, Király Lajos, Körtvélyessy Magda, Lelkes Miklós, Losonczi Léna, Makovics János, Mártonka Miklós jr., Okányi Kiss Ferenc, Porubszky Ildikó, Prosszer G. Júlia, Somossy Katalin, Stancsics Erzsébet, Szántai Sándor, Szirmay Endre, Sz. Põrdy Mária, Varga Gabriella, Vántsa Zoltán, Varga Sarolta, V. Horváth Anna, W. Sulyok Aranka, Zászlós Levente és mások.
    A kiemelkedõ képzõmûvészek sora is hosszú: Bak Péter Róbert, Bor István Iván, Búza Barna, Csillagné Lõrincz Zsuzsanna, Fenyves Mária Annunziata, Forintos Anna, Gara Gizella, Göböly József, Kecskeméti István, Körtvéllyessy Magda, Molnár József, Simon M. Veronika, V. Horváth Anna, Vörös Ferenc és mások.
    A legutóbbi években lapszámaink érdekes színfoltjává váltak a hozzászólások, amelyek egy-egy témában hosszú vitákká váltak. Ilyen közérdekû témának bizonyult a megjelentetett könyvek további sorsa, eladhatósága vagy éppen az eladás korlátai; sok érdekes hozzászólást közölhettünk az amatõr-profi-dilettáns-kezdõ stb. jelzõk kapcsán; kultúránk mai helyzetérõl; az alkotás folyamatáról is.
    Sok más szervezet, irodalmi kör, társaság életét ismertettük; sok riport készült; sok-sok könyvet ismertettünk az elemzés, vagy a könyvespolc rovatunkban. Ez utóbbi esetben is örök kérdés a szerkesztõk számára, hogy mely könyvekrõl szóló ismertetésnek adjon elsõbbséget: a már széles körben értékesnek bizonyult könyvek megjelenésérõl adjunk hírt, vagy éppen saját szerzõink új könyveirõl, esetleg éppen a pályakezdõknek adjunk lehetõséget e téren? Igyekszünk többféle szempontot mérlegelni, tudva azt, hogy csak egy-egy cseppnyi információval tudunk hozzájárulni a könyvpiaci információ-áradathoz.
    És az egyik legfontosabb kérdést ezzel már érintjük is: lapunkban kiktõl közlünk és mit? És miért? E téma oly szerteágazó, hogy csak utalni tudunk néhány „vezérelvre”: nem szeretnénk elveszteni a kezdettõl fogva jelentkezõ alkotókat, ugyanakkor teret szeretnénk adni a késõbb indulóknak, késõbb beérõknek, vagy egyszerûen a koruk miatt késõbb kezdõknek is. Hiszen egyszer mindenki volt kezdõ, a legnagyobbak is elindultak valamiképp! Sok fiatal ember mûvét leközöltük, akik ezután eltûntek a látókörünkbõl. Olykor felbukkan nevük egy-egy könyv címlapján… Ugyanakkor kialakult egy népes szerzõi gárdánk. Amíg a lap terjedelmét növelni tudtuk – ennek anyagi és szervezési korlátai egyaránt megvannak –, addig a régebbi szerzõink és az újak mûvei is elfértek a lap hasábjain. Mára azonban mi is szembekerültünk a nagy dilemmával: kinek a mûve fér be éppen, meddig vagyunk képesek nyitottak maradni az újak iránt anélkül, hogy régebbi szerzõink háttérbe szorulnának?
    Az évek során a jelenlegi szerkesztõk (Bornemisza Attila, Ihász-Kovács Éva és Szûcs Mara) mellett sokan segítették munkánkat szerkesztõként hosszabb-rövidebb ideig: Bandi Katalin, Bárány Éva, Bogos Klára, Feinek György, Lajtai Gábor, Noth Zsuzsanna, Nyírfalvi Károly, Varga Gabriella és Zászlós Levente. Önzetlen munkájukkal jelentõsen hozzájárultak a lap rendszeres megjelenéséhez. Köszönjük ezúton is!
    Úgyszintén köszönjük többek között B. Kiss József, Buda Zsuzsanna, Stancsics Erzsébet, Szántai Sándor, Veiczi Irma, V. Horváth Anna segítségét az újság terjesztésében országszerte. Hiszen mint minden más lap, a Kláris terjesztése is sok nehézségbe ütközik, így sok érdekes, jó írás nem jut el az olvasókhoz. A példányszám emelésében – ismerve és megtapasztalva a jelenlegi körülményeket, az általános érdeklõdés irányát és nem utolsósorban az életszínvonal átlagos alakulását – sajnos, nem igazán reménykedhetünk. 
    Elõfizetõinknek és állandó vásárlóinknak köszönjük szíves érdeklõdését lapunk iránt! Nem maradhat ki a sorból a Biró family Kft. nyomdaüzem és igazgatója, Biró Endre, akik sok éve nyomtatják lapunkat. Segítségüket ezúton is köszönjük!
    A Kláris újság anyagára építve több antológiát is kiadtunk a Kláris Könyvek sorozatban (ez nem azonos az évenként kiadott Kláris antológiával!). A sort az újság elsõ öt évének anyagából válogatott Emberívõ híd (1997), illetve a gyerekek részére a Picike esztendõ (1997) címû antológiák nyitották meg, de megjelentek antológiák az írásról (Ihlet és alkotás, 1998), a mûvészetekrõl (Álomvalóság, 1998), továbbélõ múltunkról (Itt!, 1999) és a hitrõl (Zöld oltár, 2000).
    A tízéves évfordulót A tavasz dala címû antológiával ünnepeljük, melynek anyagát csaknem tíz év lapszámaiból válogattuk, figyelembe véve a már megjelent Kláris Könyvek tartalmát; így is számos színvonalas mû kimaradt. Igyekeztünk a legjobb alkotóktól a legjobbakat választani, arra is figyelve, hogy maga az antológia sokszínû és érdekes, nívós legyen. De például a több számon át tartó viták az alkotásról, a megjelent mûvek sorsáról, kultúránk mai helyzetérõl szétfeszítené az antológia jellegét és terjedelmét, így erre is csak utalni tudunk, mint ahogy a filmmûvészet, képzõmûvészet és más rovatokban megjelent értékes tanulmányokra is.   
    Az antológiának öt ciklusa, illetve fejezete van, az elsõ négy szépirodalom, utolsó fejezete publicisztika: elfelejtett régiek, mint pl. Szinnyei Júlia, Pap Károly, Toldalagi Pál; a kultúra fontosnak tartott értékei, végül néhány cikk az újságról és irodalmi estjeinkrõl az Almássy téri Szabadidõközpontban. Itt 1992 decembere óta folyamatosan tartunk nyilvános és ingyenes irodalmi esteket, havi két alkalommal. Ezt a nagyszerû lehetõséget ezúton is köszönjük! Többen szinte kezdettõl bekapcsolódtak és ma is aktív résztvevõk, mások elmaradtak tõlünk, de mindig jönnek újak és még újabbak, akiket mindig szívesen látunk.
    Egy-egy újság, egy-egy antológia sok munkát és energiát követel mind az alkotók, mind a szerkesztõk részérõl. Megéri? Nem tisztünk eldönteni. Sok-sok tehetséges ember sok-sok alkotása születik hazánkban ma is. Ezek egy részét szeretnénk megõrizni erõnkhöz mérten. Kérjük, fogadják szeretettel!

      Györgypál Katalin                                                Tárkányi Imre
          fõszerkesztõ                                              fõszerkesztõ-helyettes

A cikk 2002. február 17-én került fel a világhálóra.

 A cikkekkel kapcsolatos véleményeket, illetve a közlésre szánt aktuális írásokat
e-mail címünkre valamint az 1399 Budapest, Pf. 701/578. postai címre várjuk!

Vissza a főoldalra


 
Vissza az
AKTUÁLIS ÍRÁSOK
rovathoz
céljainkat az NKÖM támogatja
muveszetek.hu
a mûvészeti böngészõ

Mûvészek és mûvészetek
a világhálón